CLI Quick reference

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | Vysvětlivky a odkazy

Použité formátování

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

kód
Jako kód je označeno všechno co pochází z jazyka CIL, regulární výrazy (definice syntaxe), názvy .NET typů
Reference v kódu
V regulárních výrazech je takto označen odkaz na terminál nebo neterminál, který je deklarován jinde. V definicích syntaxe je takto označena proměnná, která je záhy vysvětlena.
Syntaktický typ
Takto formátované jsou odkazy na syntaktické typy (terminály, neterminály) mimo kód
odkaz na poznámku
Odkaz na poznámku není nikdy formátován jako kód. Tak je možno odlišit kdy hvězdička je operátorem regulárního výrazu a kdy odkazem na poznámku. Porovnejte * a *.
Regulární výrazy
Regulární výrazy pro definici syntaxe vycházejí z .NET regulárních výrazů a gramatiky pro specifikaci CLI gramatiky. Jejich primárním určením není strojová čitelnost, takže jsou zde provedena některá oku lahodící zjednodušení - viz. přetížení hranatých závorek k více účelům.
Jakýkoliv text, který se ve výrazu vyskytne je chápán tak jak se tam vyskytne s výjímkou speciálních znaků *, +, ?, (, ), [, ], ., \:
*
Kvantifikátor 0÷n
a* odpovídá '', 'aa', 'aaa', ...
+
Kvantifikátor 1÷n
a+ odpovídá 'a', 'aa', 'aaa', ...
?
Kvantifikátor 0÷1
a? odpovídá 'a', ''
{n}
Kvantifikátor přesně n
a{3} odpovídá 'aaa'
{m,n}
Kvantifikátor m÷n
a{1,3} odpovídá 'a', 'aa', 'aaa'
{}
Odpovídá bloku CLI kódu uzavřenému ve složených závorkách. Povolený obsah boku je specifikován v textu (nejčastěji jako 'Obsah').
{|}
Flag-or. Může být uveden jeden nebo více prvků z množiny v libovolném pořadí, bez opakování.
{a|b|c} odpovídá 'a', 'b', 'c', 'ab', 'ac', 'bc', 'ba', 'ca', 'cb', 'abc', 'cba', 'acb', 'cab', 'bac', 'bca'
{, } a , nejsou speciální znaky a pokud se v regulárním výrazu nevyskytnou v některé z výše uvedených podob, jsou chápány jako obyčejný text.
()
Klasické závorky
(ab)+ odpovídá 'ab', 'abab', ...
[]
Více významů
Specifikátor skupiny
Pokud se v něm nachází neescapovaná - a nenachází neescapovaná |. Uvnitř specifikátoru skupiny se za speciální znak považuje jen -, ], | a ^.
[A-Zů] odpovídá 'A', 'B', 'C', ..., 'ů'
[A-Z]+ odpovídá 'A', 'B', 'AB', 'GAG', 'HUIGG', ...
Inverzní specifikátor skupiny
Pokud ihned za [ následuje ^. Nemusí obsahovat neescapovanou -. Uvnitř specifikátoru skupiny se za speciální znak považuje jen -, ] a ^.
[^c-dk] neodpovídá 'c', 'd', 'k'
Obyčejné závorky
Pokud se v něm nenachází neescapovaná -, nezačíná ^ a nachází se za ním jeden z kvantifikátorů *, +, ?, {}
[a]* odpovídá '', 'a', 'aa', ...
Pokud nezačíná ^ a nachází se v něm neescapované |. Pozor funkce | v hranatých závorkách je lehce jiná než mimo ně (nebo v kulatých). V hranatých závorkách se chová jako by po obou jeho stranách byly mezery i když tam nejsou.
[aaa|bbb] je totéž jako (aaa | bbb), což je totéž jako ((aaa)|(bbb)) a také je to totéž jako [aaa | bbb]. Odpovídá to 'aaa', 'bbb'
Kvantifikátor 0÷1
Ve všech ostatních případech
[a] '', 'a'
\
Escape znak
\* odpovídá '*'
.
Univerzální znak (reprezentuje jeden libovolný znak)
. odpovídá 'a', '_', 'σ', ...
|
Nebo. Platí konstrukt nalevo nebo konstrukt na pravo. Pokud je uveden bez mezer je konstruktem nalevo/napravo myšlen nejmenší možný, pokud je uveden s mezerami tak největší možný.
ahoj|čau odpovídá 'ahojau', 'ahočau'
ahoj | čau odpovídá 'ahoj', 'čau'
Pokud je | uzavřeno v hranatých závorkách, chová se vždy jako by po obou jeho stranách byly mezery.
[ahoj|čau] je totéž jako ahoj | čau a dpovídá 'ahoj', 'čau'

Obecné syntaktické elementy

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

Následující přehled popisuje syntaktické elementy používaných v zápisu CLI kódu.

Int32
Int64
([+|-][0-9]+)|(0x[0-9A-Fa-f]+)
Celé číslo v desítkovém nebo šestnáctkovém formátu. CLI zná pouze 32b as 64b celočíselné literály. Pokud je potřeba literál 8 nebo 16 bitový, použije se jen příslušná horní část 32b literálu.
RealNumber
[+|-]([0-9]+\.[0-9]+)|([0-9]+(E|e)[0-9]+)|([0-9]+\.[0-9]+(E|e)[+|-]][0-9]+)
Desetinný literál od celočíselného se pozná tak, že obsahuje desetinnou tečku nebo exponent.
Float32
Float64
RealNumber | float32 (Int32) | \(Bytes\)
RealNumber | float64 (Int64) | \(Bytes\)
Reálné číslo lze také dostat statickým přetypováním z celého nebo zadat přímo jeho bytovou reprezentaci (hodí se pro čísla NaN, +∞ a -∞ pokud je nelze zadat jako NaN, Inf resp. -Inf
QSTRING
Řetězec ve dvojitých uvozovkách. To před čím vším je použitelný escape znak \ záleží na implementaci. Používá se pro stringové literály.
SQSTRING
Řetězec v jednoduchých uvozovkách. To před čím vším je použitelný escape znak \ záleží na implementaci. Používá se pro názvy obsahující speciální znaky.
ID
[A-Za-z_$@`?][A-Za-z_$@`?0-9]*
Identifikátor neobsahující speciální znaky (_, $, @, ` a ? nejsou považovány za speciální znaky)
Id
IDSQSTRING
Jako identifikátor se může použít ID nebo SQSTRING.
DottedName
Id[\.Id]*
Jedná se především o syntaktickou zkratku, která umožňuje zapisovat tečky (.) mimo uvozovky.
HexByte
[0-9A-Za-z]{2}
Jeden byte reprezentovaný hexačíslem
Bytes
HexByte [HexByte]*
Pole bytů je seznam hexadecimálně zadaných bytů oddělených mezerou
GenPar
[+|-|class|valuetype|.ctor]* [\([Type [, Type]*\)] Id
Specifikace generického parametru
TypeSpec
\[[\.module] DottedName\] | TypeReference | Type
Zjednodušená reference na typ. Umožňuje např. místo .class System.GC napsat System.GC
TypeReference
(\[\.module DottedName\] | \[DottedName\]) DottedName [/ DottedName]*
Reference na uživatelem definovaný typ
Type
!Int32 | !!Int32 | bool | char | class TypeReference | float32 | float64 | int8 | int16 | int32 | int64 | method CallConv Type \* \(Param [, Param]*\) | native int | native unsigned int | object | string | Type& | Type\* | Type<Type [,Type]* [,]*> | Type \[[(\.\.\. | Int32 | Int32 \.\.\. | Int32 \.\.\. Int32) [, (\.\.\. | Int32 | Int32 \.\.\. | Int32 \.\.\. Int32)]*]\] | Type modopt \(TypeReference\) | Type modreq \(TypeReference\) | Type pinned | typedref | valuetype TypeReference | unsigned int8 | unsigned int16 | unsigned int32 | unsigned int64 | void
Komplexní reference na typ
NativeType
\[\] | bool | float32 | float64 | [unsigned] int | [unsigned] int8 | [unsigned] int16 | [unsigned] int32 | [unsigned] int64 | lpstr | lpwstr | method | NativeType \[\] | NativeType \[Int32\] | NativeType \[\+Int32\] | NativeType \[Int32 \+ Int32\]
| (as any | byvalstr | custom \(QSTRING,QSTRING\) | fixed array [Int32] | fixed sysstring [Int32] | lpstruct | lptstr | struct)*
CallConv
[instance [explicit]] (default | unmanaged cdecl | unmanaged fastcall | unmanaged stdcall | unmanaged thiscall | vararg)
způsob volání metody
Param
((\[in\])|(\[opt\])|(\[out\]))* Type [marshal \([NativeType\)][Id]
Definice parametru metody.

Sémantika obecných elementů

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

Type | TypeReference | TypeSpec | GenPar | CallConv | Param | NativeType

Kapitola

Type

Komplexní reference na typ

!Int32
Generický parametr z deklarace typu přístupný pomocí 0-based indexu
!!Int32
Generický parametr z deklarace metody přístupný pomocí 0-based indexu
char
char
float32
float64
int8
int16
int32
int64
object
string
unsigned int8
unsigned int16
unsigned int32
unsigned int64
native int
native unsigned int
Vestavěné typy
class TypeReference
Reference na uživatelský typ. Viz TypeReference
method CallConv Type \* \(Param [, Param]*\)
Ukazatel na metodu. Viz CallConv
Type&
Managovaný ukazatel na typ. Typ nesmí být managovaný pointer nebo typedref. Managovaný pointer je oznámen garbage collectoru.
Type\*
Nemanagovaný ukazatel na typ. Nemanagovaný pointer není oznámen garbage collectoru a chová se jako neznaménkové celé číslo.
Type <Type [,Type]* [,]*>
Instance generického typu. Generickým parametrem nemohou být managované ukazatele (ByRef), typy jejichž pole ukazují na CIL evaluation stack (jako System.RuntimeArgumentHandle), void. Částečná instanciace není povolena.
Type \[[(\.\.\. | Int32 | Int32 \.\.\. | Int32 \.\.\. Int32) [, (\.\.\. | Int32 | Int32 \.\.\. | Int32 \.\.\. Int32)]*]\]
Pole. Existuje několik deklarací polí.
Type \[\]
Tzv. vektor - jednorozměrné 0-based pole. Vektory mají speciální podporu v CIL - instrukce newarr, ldelem, stelem nebo ldelema. Vektory jsou podtypy třídy System.Array.
Type \[Bound [,Bound]*\]
Pole jsou definovány počtem svých rozměrů. Každý rozměr je definován pomocí Bound (hranic), což může být:
\.\.\.
Dolní a horní hranice nespecifikovány
Int32
Dolní hranice 0 a horní zadané číslo
Int32 \.\.\.
Pouze dolní hranice specifikována
Int32 \.\.\. Int32
Obě hranice specifikovány
Ostatní pole jsou podporovány VES jako podtypy třídy System.Array.
Také lze vytvářet pole polí.
Type modopt \(TypeReference\)
Uživatelský modifikátor (optional modifier), kterému volající nemusí rozumět
Type modreq \(TypeReference\)
Uživatelský modifikátor (required modifier), kterému volající musí rozumět
Modifikátory jsou něco jako uživatelské atributy, ale jsou součástí signatury. Každý modifikátor asociuje referenci na typ s položkou signatury. CLI se chová k povinným (required) a volitelným (optional) modifikátorům stejně. Dvě signatury, které se liší jen uživatelskými modifikátory jsou považovány za různé. Uživatelské modifikátory nemají žádný význam pro VES. To jestli je modifikátor povinný nebo volitelný má význam pro jiné nástroje než CLI (např. analyzátory či kompilátory), které poznají jestli modifikátor má nějakou sémantiku, které musejí rozumět.
Type pinned
Použitelné jen pro lokální proměnné metod.
Pokud je vykonávána metoda, kde se nachází lokální proměnná typu pinned, VES nesmí přesunout objekt na který je proměnná referencí.
Pokud jsou používány nemanagované pointery na managované objekty, tyto objekty by měly být deklarovány pinned.
typedref
Reference na typ (např. System.TypedReference) vytvořená pomocí mkrefany. Používáno instrukcemi refanytype a refanyval.
valuetype TypeReference
Uživatelem definovaný typ typu struktura (neboxovaný).
void
Žádný typ. Povoleno jen jako návratový typ nebo jako část definice nemanagovaného ukazatele void*.
Kapitola

TypeReference

Reference na uživatelem definovaný typ

[ResolutionScope] DotedName [/ DottedName]*

ResolutionScope (ResolutionScope)
Pokud vynechán jedná se o referenci do aktuálního modulu aktuální assembly.
\[\.module FileName\]
Reference do jiného modulu aktuální assembly
FileName (DottedName)
Název souboru s modulem. Musí se jednat o modul téže assembly.
\[AssemblyRefName\]
Reference do jiné assembly
AssemblyRefName (DottedName)
Název referencované assembly definované pomocí .assembly extern {}
DottedName / DottedName
lomítko je použito k oddělení názvu typu nadřazeného typu vnořenému od názvu typu vnořeného.
Kapitola

TypeSpec

Zjednodušená reference na typ. Umožňuje na jednom místě použít Type, TypeReference a syntaktickou zkratku \[[\.module] DottedName\]. Např místo class System.GC lze použít System.GC.

Kapitola

GenPar

Specifikace generického parametru

(\+ | - | class | valuetype | \.ctor)* [\([Type [, Type]*]\)] Id

+
Kovariantní generický parametr
Kovariance znamená, že když máme typ IA<+T>, je možné provést přiřazení proměnné typu IA`1<A> do proměnné typu IA`<B> za předpokladu, že je možné provést přiřazení proměnné typu A do proměnné typu B. Například následující pseudokód by byl možný:
Interface IA<+T>;
IA`1<System.String> var1;
IA`1<System.Object> var2;
var1 := var2;
Kovariantní generické parametry mohou být použity jako návratové typy metod a mohou být použity ke konstruování kovariantních návratových typů metod.
interface IEnumerator<+T> {
	T Current { get; }
	bool MoveNext();
}
interface IEnumerable<+T> {
	IEnumerator<T> GetEnumerator();
}
Kovariantní generický parametr se může objevit jen v pozici "consumer", "writer" nebo "setter".
-
Kontravariantní generický parametr
Kontravariance je opakem kovariance. Pro typ IB<-T> je možné přiřazení IB`1<B> := IB`1<A>, pokud je možné přiřazení A := B.
Interface IB<-T>;
IB`1<System.String> var1;
IB`1<System.Object> var2;
var2 := var1;
Kontravariantní generické parametry mohou být použity jako typy parametrů metod a mohou být použity ke konstrukci kontravariatních interfaců.
interface IComparer<-T> { 
	bool Compare(T x, T y);
}
interface IKeyComparer<-T> : IComparer<T> {
	bool Equals(T x, T y);
	int GetHashCode(T obj);
}
Kontravariantní generický parametr se může objevit jen v pozici "producer", "reader" a "getter".
Shrnuto:
B → A ⇒ I<+B> → I<+A>
B → A ⇒ I<-A> → I<-B>
+ a - nemohou být použity současně. Pokud není použit ani jeden z nich, jedná se o nevariantní generický parametr. Na použití nevariantních generických parametrů se nevztahují žádná omezení.
Kovariance a kontravariance je použitelná jen pro delegáty a interfacy.
class
Typový parametr musí být referenčního typu (třída, ne struktura)
valuetype
Typový parametr musí být hodnotového typu (struktura, na třída), nesmí být ale System.Nullable<T>
class a valuetype se nesmí kombinovat.
\.ctor
Typový parametr musí být neabstraktní třída (reference type) s veřejným (public) konstruktorem bez parametrů nebo struktura (value type)
Každý z parametrů +, -, class, valuetype a .ctor se smí vyskytnout jen jednou.
Type (Type)
Omezující typy pro generický parametr. Typ dosazený za generický parametr je musí implementovat nebo od ich dědit.
Id (Id)
Název generického parametru.
Kapitola

CallConv

Způsob volání metody

[instance [explicit]][default | unmanaged cdecl | unmanaged fastcall | unmanaged stdcall | unmanaged thiscall | vararg]

instance
Jedná se o volání instanční metody. Metodě je předán ukazatel na aktuální instanci (tzv. this pointer)
explicit
Volání instanční metody s explicitně předávaným this pointerem. Normálně this pointer není součástí seznamu parametrů volání funkce, protože ho lze odvodit z kontextu. Pokud se jedná o explicitní volání, tak první položka seznamu parametrů volání je this pointer.
default
Výchozí způsob pro volání managovaných metod. Pro managované metody by měl být používán vždy, pokud není potřeba použít vararg.
unmanaged cdecl
Volání používané standardním jazykem C
unmanaged stdcall
Volání používané standardním jazykem C++
unmanaged fastcall
Speciální optimalizovaný způsob volání používaný C++
unmanaged thiscall
C++ volání, které předává this pointer
vararg
Metoda přijímající více argumentů

Existují ještě další volací konvence, které nejsou platformě nezávislé a nejsou ve standardu zmíněny. Jedná se 4 používané konvence, které nejsou platformě nezávislé, 4 rezervované pro budoucí použití a 2 pro nestandardní experimentální použití.

Kapitola

Param

Parametr metody

[\[in\] | \[opt\] | \[out\]]* Type [marshal \([NativeType]\)] [Id]

Id (Id)
Nepovinné jméno parametru. Parametry mohou být referovány pomocí svého jména neo 0-based indexu. Do binárního kód se přeloží vždy podle indexu.
in
Vstupní parametr
out
Výstupní parametr
in a out mohou být použity jen pro ukazatelové typy (managované i nemanagované). Pokud není specifikován ani jeden předpokládá se in.
CLI nekontroluje jestli parametry jsou použity jen v deklarovaném směru.
opt
Parametr je volitelný (z pohledu koncového uživatele). Výchozí hodnota je uložena pomocí direktivy .param.
Parametry in, out a opt nejsou součástí signatury metody.
Type (Type)
Typ parametru
NativeType (NativeType)
Typ použitý při přechodu parametru do nemanagovaného kódu.
Kapitola

NativeType

\[\] | bool | float32 | float64 | [unsigned] int | [unsigned] int8 | [unsigned] int16 | [unsigned] int32 | [unsigned] int64 | lpstr | lpwstr | method | NativeType\[\] | NativeType\[Int32\] | NativeType\[\+Int32\] | NativeType\[Int32\+Int32\]
| (as any | byvalstr | custom \(QSTRING,QSTRING\) | fixed array [Int32] | fixed sysstring [Int32] | lpstruct | lpstr | struct)*
Jedná se o nativní typy platformy na které .NET běží. V popisu je v závorce uvedena hodnota výčtu UnmanagedType.

\[\] (LPArray)
Nativní pole. Typ a velikost jsou určeny za běhu.
bool (Bool)
Boolean - 4B integer, kde 0 reprezentuje false a cokoliv jiného true
float32 (R4)
4 bytové číslo s plovoucí desetinnou čárkou
float64 (R8)
8 bytové číslo s plovoucí desetinnou čárkou
[unsigned] int (Sys[U]Int)
[Ne]znaménkový integer tak velký, aby se do něj vešel ukazatel (pointer) aktuální platformy.
[unsigned] int[8|16|32|64] ((U|I)(1|2|4|8))
[Ne]znaménkový integer příslušné velikosti
lpstr (LPStr)
Ukazatel na nullcharem ukončený řetězec ANSI znaků. Kódová stránka záleží na implementaci.
lpwstr (LPWStr)
Ukazatel na nullcharem ukončený řetězec Unicode znaků. Kódování záleží na implementaci.
method (FunctionPtr)
Ukazatel na funkci
NativeType\[\] (LPArray)
Pole nativního typu. Velikost je určena za běhu.
NativeType\[Int32\] (LPArray)
Pole nativního typu specifikované délky
NativeType\[\+Int32\] (LPArray)
Pole nativního typu s velikostí položky udanou za běhu. Int32 specifikuje parametr aktuální metody (0-based index), který bude za běhu obsahovat velikost elementu pole v bytech. Může být aplikováno jen na metody, nikoliv na proměnné (fields).
Pokud signatura metody má nastaven bit PreserveSig na 1, počítají se parametry od 1 (1-based index).*
NativeType\[Int32\+Int32\] (LPArray)
Pole nativního typu s velikostí běhu. První Int32 specifikuje počet elementů pole, druhý parametry aktuální metody (0-based index), který bude za běhu obsahovat počet dodatečných elementů v poli. Může být aplikováno je na metody, nikoliv na proměnné (fields).
Pokud signatura metody má nastaven bit PreserveSig na 1, počítají se parametry od 1 (1-based index).*
as any (AsAny)*
Typ objektu je určen za běhu.
byvalstr (VBByrefStr)*
Řetězec uložený v bufferu s pevnou délkou
custom \(QSTRING,QSTRING\) (CustomMarshaler)*
Vlastní marshalování. První QSTRING je název třídy marshaleru (používá konvenci jako Reflection.Emit k určení assembly a/nebo modulu). Druhý je řetězec poslaný marshaleru za běhu za účelem identifikace způsobu marshalingu.
fixed array [Int32] (ByValArray)*
Pole pevné zadané délky
fixed sysstring [Int32] (ByValTStr)*
Systémový string pevné délky. Může být použit jen na proměnné (filds). Kódování se určí speciálním atributem.
lpstruct (LPStruct)*
Ukazatel na Céčkovou strukturu. Používáno k marshalingu managovaných formátovaných typů.
lpstr (LPTStr)*
Ukazatel na nullcharem ukončené pole platformě závislých znaků (ANSI nebo Unicode). Kódová stránka a kódování závisí na implementaci.
struct (Struct)*
Céčkoá struktura. Používáno k marshalování managovaných formátovaných typů.
zobrazit obsah

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

Křížová reference direktiv

Direktiva Rodiče Obsah
.addon .event
.assembly {} Soubor .custom, .hash alghoritm, .culture, .publickey, .ver, .permissionset, .permission, .locale*
.assembly extern {} Soubor .hash, .custom, .culture, .publickeytoken, .publickey, .ver
.assembly extern .mresource
catch .try handler, {}
.class {} Soubor, .class .class, .custom, .data, .event, .field, .method, .override, .pack, .param type, .property, .size, .line, .permissionset, .permission
.class extern {} Soubor .file, .class extern, .custom
.class extern .class extern
.corflags Soubor
.culture .assembly, .assembly extern
.custom Soubor, .assembly, .mresource, .assembly extern, .class, .method, {}, .property, .event
.data, .data {} Soubor, .class, .method, {} Data
.emitbyte .method, {}
.entrypoint .method, {}
.event {}
.export .method
.class .addon, .custom, .fire, .other, .removeon, .line
fault .try handler, {}
.field Soubor, .class
.file Soubor; .mresource; .class extern
.file alignment* Soubor
filter .try handler, {}
finally .try handler, {}
.fire .event
.get .property
handler catch, fault, filter, finally
.hash .assembly extern
.hash alghoritm .assembly
.imagebase* Soubor
.language* Soubor
.line (#line) Soubor, .class, .method, {}, .property, .event
.locale .assembly
.locals .method, {}
.maxstack .method, {}
.method {} Soubor, .class .custom, .data, .emitbyte, .entrypoint, .locals, .maxstack, .override, .override method, .param, .param type, .line, Instrukce, Label, .permission, .permissionset, {}, .try
.module Soubor
.module extern Soubor
.mresource {} Soubor .assembly extern, .custom, .file
.namespace* Soubor
.other .property, .event
.override .class, .method, {}
.override method .class, .method, {}
.pack .class
.param .method, {}
.param type .class, .method, {}
.permission Soubor, .assembly, .class, .method, {}
.permissionset Soubor, .assembly, .class, .method, {}
.property {} .class .custom, .get, .other, .set, .line
.publickey .assembly, .assembly extern
.publickeytoken .assembly extern
.removeon .event
.set .property
.size .class
.stackreserve Soubor
.subsystem Soubor
.try .method, {} {}, fault, filter, finally, catch
.ver .assembly, .assembly extern
.vtentry .method
.vtfixup Soubor
{} .method, {}, .try, catch, fault, finally, filter .custom, .data, .emitbyte, .entrypoint, .locals, .maxstack, .override, .override method, .param, .param type, .line, Instrukce, Label, .permission, .permission, {}, .try
Data .data
Instrukce .method, {}
Label .method, {}
Soubor .assembly, .assembly extern, .class, .class extern, .corflags, .custom, .data, .field, .file, .file alignment*, .imagebase*, .language*, .line, .method, .module, .module extern, .mresource, .namespace*, .permission, .permissionset, .subsystem

Blokové direktivy

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

.assembly {} | .assembly extern {} | .class {} | .class extern {} | .data {} | .event {} | .method {} | .mresource {} | .property {} | {}

Kapitola

.assembly {}

Viz též:
.assembly extern {} | .assembly extern | .module

Popis
Definuje assembly
Rodiče
Soubor
Potomci
.custom, .hash alghoritm, .culture, .publickey, .ver, .permissionset, .permission
ilasm zde nepodporuje .culture, použijte .locale.*
Syntax
\.assembly Name {}
Name (DottedName)
Název assembly
Kapitola

.assembly extern {}

Viz též:
.assembly extern | .class extern {} | .class extern | .module extern | .assembly {}

Popis
Definuje odkaz na jinou assembly
Rodiče
Soubor
Potomci
.hash, .custom, .culture, .publickeytoken, .publickey, .ver
Syntax
\.assembly extern Name [as Alias] {}
Name (DottedName)
Název referencované assembly (musí odpovídat názvu assembly jak je v ní zadán direktivou .assembly)
Alias (DottedName)
Název referencované assembly používaný při odkazech na ni. To umožňuje referencovat více assembly se stejným názvem a různou např. verzí či kulturou.
Kapitola

.class {}

Viz též:
.class extern {}

Popis
Definuje třídu (nebo strukturu, delegáta, interface)
Rodiče
Soubor, .class
Obsah
.class, .custom, .data, .event, .field, .method, .override, .pack, .param type, .property, .size, .line, .permissionset, .permission
Syntax
\.class Attrs Name [<GenericSpec>] [extends ExtendedType [implements ImplementedTypes]] {}
Attrs (bílým znakem oddělený seznam ClassAttr)
Atributy třídy. Oddělují se mezerou. Ze syntaktického hlediska se mohou vyskytovat vícekrát i ty samé.
abstract
Abstraktní (VB: MustInherit) třída nemůže být instanciována. Pokud obsahuje abstraktní metody musí být abstraktní.
sealed
Od této třídy nelze oddědit (VB: NotInheritable)
Třída, které je zároveň abstract a sealed by měla mít jen statické členy (podobné jako standardní modul ve VB)
ansi
Při předávání stringů mezi managovaným a nemanagovaným kódem se použije kódování ANSI
autochar
Při předávání stringů mezi managovaným a nemanagovaným kódem se použije kódování ANSI nebo Unicode (podle platformy)
unicode
Při předávání stringů mezi managovaným a nemanagovaným kódem se použije kódování Unicode
ansi, autochar a unicode definují marshaling stringů z/do nemanagovaného kódu. Nesmí být kombinovány. Výchozí hodnota je ansi.
auto
CLI bude instanční proměnné umisťovat do paměti jak uzná za vhodné
explicit
Instanční proměnné budou řazeny tak jak u nich bude určeno. Není povoleno pro generické typy.
sequential
Instanční proměnné budou řazeny sekvenčně, tak jek se vyskytují v tabulce metadat
auto, explicit a sequential definují řazení instančních proměnných třídy v paměti. Nesmějí být kombinovány. Výchozí je auto.
interface
Definuje že třída je interface
nested assembly
Vnořený typ dostupný jen z assembly, kde je definován (VB: Friend)
nested famandassem
Vnořený typ dostupný jen z assembly, kde je definován a jen z typů, které dědí od obsahujícího typu. Operátorem AND kombinuje nested assembly a nested familly (VB: nedostupné)
nested family
Vnořený typ dostupný jen z typů, které dědí od obsahujícího typu (VB: Protected)
nested famorassem
Vnořený typ dostupný z assembly, kde je definován nebo z typů které dědí od obsahujícího typu. Operátorem OR kombinuje nested assembly a nested familly (VB: Protected Friend)
nested private
Vnořený typ dostupný jen z obsahujícího typu (VB: Private)
nested public
Vnořený typ dostupný všude tam, kde je dostupný obsahující typ (VB: Public)
private
Nevnořený typ viditelný jen z assembly, kde je definován
public
Nevnořený typ viditelný odevšud
nested..., private a public definují viditelnost třídy. Může být použít jen jeden z nich. Pro třídy definované v jiných třídách je nutno použít modifikátory nested..., pro třídy definované na úrovni assembly (top-level) je potřeba použít private nebo public. Výchozí viditelností pro top-level třídy je public, pro vnořené nested private.
beforefieldinit
Instruuje CLI aby před voláním statické metody typu inicializovala statické proměnné.
rtspecialname
Označuje že název typu má speciální význam pro CLI. V současnosti nejsou definována žádná speciální jména typů. Pokud je použit rtspecialname, musí být použit i specialname.
Rezervováno pro budoucí použití.
serializable
Rezervováno pro budoucí použití, kdy budou pole (proměnné) serializovány do datového proudu. Podpora pro serializaci bude poskytována přímo implementací CLI.
Podporováno*.
specialname
Označuje, že název typu má speciální význam pro jiné nástroje než CLI.
import*
typ importován z COM knihovny
Name (Id)
Název třídy
GenericSpecs (čárkou oddělený seznam GenPar)
Specifikace generických parametrů
ExtendedType (TypeSpec)
Typ od kterého třída dědí. Pokud vynechán, předpokládá se System.Object
ImplementedTypes (čárkou oddělený seznam TypeSpec)
Čárkou oddělený seznam typů, které třída implementuje

Typy typů

Definováním vlastních tříd jsou definovány nové typy. Nové typy lze také definovat jako instance generických typů, pole, vektory či ukazatele. Tato subkapitola se zabývá typy deklarovanými pomocí direktivy .class {}.

Referenční typy (refernce types)
Základní typy v CLI. Dědí ot třídy System.Object, nebo od některého z jejích potomků, kromě potomků speciálního typu (viz dále). Nevztahují se na ně žádná dodatečná omezení.
Interfacy (rozhraní; interfaces)
Interface je speciální abstraktní typ definovaný atributem interface. Interface může být implementován jak referenčním tak hodnotovým typem. Pro implementaci interfacu musí třída implementovat veškeré jrho abstraktní metody nebo dědit od metody, která je implementuje. Výjimkou je abstraktní třída, která nemusí tyto metody (všechny) implementovat, protože od ní nelze vytvořit instanci. Metody pak musí být implementovány ve třídě, která od této abstraktní třídy dědí.
Interface může obsahovat jakékoliv statické členy (proměnné, metody, ...). Instančními metody interfaců musí být virtuální a abstraktní. Interfacy nemohou mít instanční proměnné (fields).
Proto, aby by interface implementován nějakým typem nestačí, aby byly implementovány všechny metody. U typu musí být explicitně řečeno, že implementuje daný interface (klauzule implements direktivy .class {}). Pokut třída implementuje nějaký interface, který vyžaduje implementaci jiného interfacu, stačí, když třída explicitně deklaruje, že implementuje specifičtější z obou interfaců (ten, který dědí).
Interface může specifikovat, že vyžaduje implementaci jiného interfacu (dědí od něj).
Pokud má nějaká metoda implementovat metodu interfacu, lze tak učinit:
Podle signatury
Metodou, která má stejný název a signaturu jako příslušná metoda interfacu.
Zděděním
Zdědí se existující implementace interfacu od rodičovské třídy.
Explicitně
Pomocí MethodImpl - direktiva .override
Dokumentace se nezmiňuje o událostech a vlastnostech na úrovni interfacu. Z praxe se však zdá, že se na ně vztahují stejná pravidla jako na metody.
Hodnotové typy (value types)
Hodnotové typy nejsou předávány jako reference ale jako obsahy paměti (při předání jsou kopírovány!). Jsou určeny k uchovávání malého množství dat. Ve vyšších jazycích jsou reprezentovány jako struktury (zatímco referenční typy jsou reprezentovány jako třídy). Vztah hodnotového a referenčního typu v CLI je asi jako vztah mezi strukturou a ukazatelem na strukturu v C++. Typickým hodnotovým typem je například. komplexní číslo, datum atp.
Každý hodnotový typ může být jednoduše převeden na odpovídající referenční typ procesem zvaným boxing (zapouzdření). Takto zaboxovaný hodnotový typ může být převeden zpět deboxováním (vybalením).
Hodnotový typ musí být sealed (nelze od něj dědit) a jeho rodičovskou třídou musí být System.ValueType nebo System.Enum.
Hodnotový typ může implementovat interfacy, ale toto má význam jen v jeho boxované podobě.
Hodnota neboxovaných hodnotových typů nemůže být null a nemůže být porovnána s null. Na hodnotové typy se nepohlíží jako na podtypy jiných typů, takže na ně nelze použít instrukci isinst (lze ji použít na boxovanou podobu).
Layout položek uvnitř hodnotových typů lze kontrolovat stejně jako u referenčních, což se hodí při komunikaci s nativním kódem.
Hodnotový typ nemůže obsahovat proměnnou (field) typu sebe sama ani proměnnou hodnotového typu, který obsahuje proměnnou tohoto typu.
Instanční metody hodnotových typů obdrží hako hodnotu proměnné this managovaný ukazatel na aktuální instanci (zatímco u referenčních typů obdrží přímo hodnotu referenčního typu - tedy referenci).
Výčty (enums)
Výčty jsou používány k definici sady symbolů stejného hodnotového typu. CLI nezaručuje, že hodnota proměnné výčtového typu bude jednou z položek výčtového typu.
Typ může být výčtem jen tehdy, když přímo dědí od System.Enum.
Členy výčtových typů mohou být jen proměnné (fields). Výčtový typ nemůže implementovat žádný interface, musí mít layout typu auto. Výčtový typ musí mít přesně jednu instanční proměnnou, jejíž typ určuje podtyp výčtu. Ostatní proměnné musí být statické literály, které nejsou inicializovány instrukcí initobj. Tyto proměnné jsou typu sebe sama a jejich hodnota je uložena v metadatech pomocí FieldInit (viz .field).
Mezi výčtovým typem a jeho podtypem existuje přímá konverze oběma směry.
Delegáti (delgates)
Objektová managované alternativa k ukazateli na metodu (CLI jej také podporuje).
Delegát je referenční sealed typ, který přímo nebo nepřímo dědí od System.Delegate (delegáti dědí od System.MulticastDelegate*)
Členem delegáta mohou být jen první dvě nebo všechny čtyři z níže uvedených metod. Tyto metody jsou runtime a managed a nemají specifikováno tělo - to poskytne VES automaticky. Další metody, které mohou být na delegáty volány jsou zděděny od bázové třídy.
.ctor
Konstruktor instance delegáta. Má přesně dva parametry (System.Object a System.IntPtr). Do prvního se předá instance třídy deklarující metodu a do druhého ukazatel na metodu.
Invoke
Virtuální metoda vyvolávající metodu, která je tímto delegátem představována. Signatura metody je stejná jako signatura metody, která bude volána.
BeginInvoke
Virtuální metoda vyvolávající delegáta asynchronně. Její signatura je podobná metodě Invoke. Návratovou hodnotou metody je System.IAsyncResult a za parametry stejnými jako u Invoke následují ještě parametry typu System.AsyncCallback a System.Object.
EndInvoke
Virtuální metoda se stejným návratovým typem jako Invoke. Obsahuje ty z parametrů metody Invoke, které jsou typu managovaný pointer (ve stejném pořadí). Za nimi ještě parametr typu System.IAsyncResult.
Pokud není řečeno jinak, standardní delegáti obsahují všechny 4 metody.
Delegáti mohou obsahovat další metody, pokud programátor poskytne implementaci těchto metod (nejsou runtime). Pak ale assembly nebude přenosná.
Kapitola

.class extern {}

Viz též:
.assembly extern {} | .assembly extern | .class extern | .module extern | .class

Popis
Používáno v modulu manifestu. Definuje exportovaný typ (viditelný mimo assembly) definovaný v jiném modulu assembly. Typy definované ve stejném modulu assembly, ve kterém je manifest, se takto exportovat nemusí.
Rodiče
Soubor
Obsah
.file, .class extern, .custom
Syntax
\.class extern (public | nested public) Name {}
Name (DottedName)
Název třídy
public | nested public
Atribut viditelnosti exportu. Musí odpovídat viditelnosti exportovaného typu.
Kapitola

.data {}

Viz též:
.data

Viz .data.

Kapitola

.event {}

Viz též:
.property {} | .method {}

Popis
Definuje událost.
Rodiče
.class
Obsah
.addon, .custom, .fire, .other, .removeon, .line
Syntax
\.event [specialname] [rtspecialname] [Type] Name
specialname
Název události by měl být chápán jako speciální nástroji jinými než CLI.
rtspecialname
Název události by měl být chápán jako speciální samotným CLI.
V současnosti nejsou žádné speciální názvy definovány.
Type (TypeSpec)
Identifikuje delegáta jehož signatura je stejná jako signatura metody která vyvolává událost (fire). Delegát je typicky přítomen.
Name (Id)
Název události
Kapitola

.method {}

Viz též:
.property {} | .event{} | .field

Popis
Definuje metodu (funkci, proceduru, konstruktor, accessor, ...)
Rodiče
Soubor, .class
Obsah
.custom, .data, .emitbyte, .entrypoint, .locals, .maxstack, .override, .override method, .param, .param type, .line, Instrukce, Label, .permission, .permissionset, {}, .try
Syntax
\.method MethAttr* [CallingConvention] ReturnType [marshal \([ReturnMarshaling]\)] Name [<GenPar [, GenPar]*>] \([Parameter [, Parameter]*]\) ImplAttr* {}
\.method MethAttr* [CallingConvention] [\[in\] | \[opt\] | \[out\]]* ReturnType [marshal \([ReturnMarshaling]\)] Name [<GenPar [, GenPar]*>] \([Parameter [, Parameter]*]\) ImplAttr* {}*
MethAttr (MethAttr)
Atribut metody. Může nabývat následujících hodnot:
abstract
Abstraktní metoda. Musí být také virtuální. Abstraktní metoda neobsahuje implementaci, ta bude poskytnuta odděděným typem. Abstraktní metoda může být jen v abstraktním typu. (VB: MustOverride)
newslot
Metoda obdrží nový slot v tabulce virtuálních metod. Obdrží je vždy, i pokud v nadřazené třídě existuje virtuální metoda s odpovídající signaturou. Pokud není specifikováno, obdrží virtuální metoda nový slot v tabulce virtuálních metod jen pokud se v nadřazeném typu nenachází virtuální metoda se stejnou signaturou. (VB: Shadows, nespecifikováno - Overrides)
final
Virtuální metoda nemůže být přepsána (overriden) v odvozené (derived) třídě. (VB: NotOverridable). Musí být virtuální.
hidebysig
Metoda zastiňuje metodu se stejnou signaturou z typu, od kterého je aktuální třída odvozena. Pokud je vynecháno zastiňuje všechny metody se stejným jménem bez ohledu na signaturu. VES toto nekontroluje. Jedná se o atribut pro nástroje (jako je kompilátor). (VB: Pokud je vynecháno a metoda není virtuální je ve VB označena jako Shadows, ale Shadows ve VB zastiňuje i členy jiného typu než metoda (proměnné, události, typy, ...); viz také newslot).
static
Metoda je statická (neinstanční) (VB: Shared)
virtual
Metoda je virtuální (VB: Overridable)
strict
Kontrolovat dostupnost metody při přepisování (overridingu). Musí být virtuální.
assembly
Metoda je dostupná v rámci assembly (VB: Friend)
famandassem
Kombinace přístupností family a assembly operátorem and (VB: žádný ekvivalent).
family
Metoda je přístupná pro typ, kde je definována a pro typy od něj odvozené. (VB: Protected).
famorassem
Kombinace přístupností family a assembly operátorem OR (VB: Protected Friend).
private
Metoda je dostupná jen pro typ, v němž je deklarována (VB: Private).
public
Metoda je dostupná všude tam, kde je dostupný typ, na jehož úrovni je deklarována (VB: Public).
compilercontrolled
Dostupnost metody kontroluje kompilátor
pinvokeimpl \(QSTRING [as QSTRING] PinvAttr*\)
Metoda je ve skutečnosti implementována nativním kódem aktuální platformy.
rtspecialname
CLI chápe jméno metody jako speciální. Speciální jména jsou:
.ctor
konstruktor třídy
.cctor
Inicializátor typu
specialname
Jméno metody by mělo být chápáno jako spaciální nástroji jinými něž CLI. Takto jsou označeny například metody, které reprezentují accessory vlastností a událostí a které nemají být dostupné jinak než před událost/vlastnost.
unmanagedexp*
Metoda je importována z nemanagovaného kódu pomocí COM interoperability.
reqsecobj*
Metoda volá jinou metodu s bezpečnostními atributy
privatescope*
MS kompilátor ilasm nerozpozná klíčové slovo compilercontrolled. Použijte místo něj privatescope.
Zakázané kombinace atributů metody:
static s kterýmkoliv z final, newslot, virtual
abstract s kterýmkoliv z final, pinvokeimpl
compilercontrolled s kterýmkoliv z final, rtspecialname, specialname, virtual
Pouze jeden z atributů dostupnosti může být aplikován (assembly, compilercontrolled, famandassem, family, famorassem, private, public)
CallingConvention (CallConv)
Způsob volání metody
ReturnType (Type)
Návratový typ metody. Pokud metoda nic nevrací, použije se návratový typ void.
ReturnMarshaling (NativeType)
Definuje způsob předávání návratové hodnoty z nemanagovaného kódu.
Name (MethodName)
Název metody. Jedná se o 'normální' název nebo o speciální název.
\.cctor | \.ctor | DottedName
.cctor
Metoda je inicializátorem typu. Vyžaduje atribut rtspecialname.
.ctor
Metoda je konstruktorem objektu. vyžaduje atribut rtspecialname.
GenPar
Typové parametry metody, pokud jde o generickou metodu.
Parameter (Param)
Parametry metody definující její signaturu.
ImplAttr (ImplAttr)
Implementační atributy metody
cil
Metoda obsahuje 'normální' CIL kód. Pokud metoda není abstraktní musí být určeno její tělo.
native
Metoda obsahuje nativní kód. Nativní metody nemají tělo ale referují na nativní metodu, která jej má typicky pomocí PInvoke.
runtime
Tělo metody není definováno ale automaticky vytvořeno runtimem. Primární použití je pro metody delegátů.
Pouze jeden z atributů cil, native, runtime může být uveden.
managed
Metoda je managovaná - implementovaná pomocí CIL.
unmanaged
Metoda není managovaná - typicky volána přes PInvoke.
managed a unmanaged není možno kombinovat.
forwardref
Tato deklarace nespecifikuje tělo metody. Tzn. tělo metody je specifikováno někde jinde. Tento atribut nemůže být přítomen pokud je assembly načtena do VES. Tento atribut je používán nástroji, jako je linker, aby zkombinovali assembly stávající se z více samostatně kompilovaných modulů a vyřešily dopředné reference.
internalcall
Tělo metody poskytuje samotná CLI. Používáno nízkoúrovňovými metodami v systémové knihovně. Není vhodné používat s metodami, které mají být používány na různých implementacích CLI.
internalclass umožňuje nejnízkoúrovňovějším částem BCL zabalit nemanagovaný kód, který je vestavěn do CLI.*
noinlining
Runtime nesmí expandovat metodu in-line (nahrazení instrukce volání tělem metody). Tzn. tělo metody se nesmí stát součástí místa, odkud je metoda volána, při převodu CIL kódu do nativního. Metoda musí být uchována jako separátní rutina. Toto umožňuje, aby metoda zůstala viditelná pro debuggery a také umožňuje změnit defaultní heuristiku CIL-native překladače.
synchronized
Metoda musí být vykonávány jednovláknovým způsobem. Pokud se jedná o instanční nebo virtuální metodu musí být před vstupem do metody obdržen zámek na objekt. Pokud se jedná o statickou metodu musí být obdržen zámek na uzavřený typ. Volající vlákno nesmí pokračovat, dokud zámek neobdrží (což může způsobit deadlock). Zámek je uvolněn, když je metoda opuštěna - ať již standardně nebo z důvodu výjimky.
preservesig*
Signatura metody je převedena na HRESULT s návratovou hodnotou jako parametrem
\[in\] | \[opt\] | \[out\]
Dokumentace sice uvádí, že je možno mezi [CallingConvention] a ReturnType uvést [ParamAttr]*. Neuvádí ale k čemu je to dobré. Význam jednotlivých modifikátorů při použití na parametr metody je vysvětlen u Param.
Kapitola

.mresource {}

Viz též:
.data

Popis
Zdoj manifestu. Pojmenovaná data asociovaná s assembly. Direktiva přidá zdroj manifestu do manifestu assembly.
Rodiče
Soubor
Obsah
.assembly extern, .custom, .file
Syntax
\.mresource [private|public] Name {}
private
Zdroj není exportován, takže je dostupný jen v rámci assembly.
public
Zdroj je exportován a je dostupný i z jiných assembly.
Name (DottedName)
Název zdroje
Kapitola

.property {}

Viz též:
.method {} | .event{}

Popis
Specifikuje vlastnost typu (property).
Rodiče
.class
Obsah
.custom, .get, .other, .set, .line
Syntax
\.property [specialname] [rtspecialname] CallingConvention Type Name \([Param [,Param]*]\)
specialname
Jméno vlastnosti by mělo být chápáno jako speciální jinými nástroji než je CLI.
rtspecialname
Jméno vlastnosti by mělo být chápáno jako speciální samotným CLI. V současnosti nejsou definována žádná speciální jména vlastností.
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence vlastnosti
Type (Type)
Typ vlastnosti
Param (Param)
Parametry vlastnosti, pokud se jedná o indexer.
Signatura vlastnosti (parametry a návratový typ) musí být stejná jako signatura metody implementující getter.
Kapitola

{}

Viz též:
try | catch | fault | filter | finally

Popis
Blok kódu se používá k seskupování elementů těla metody dohromady. Používá se také jako tělo handleru výjimky.
Blok kódu (též rozsah platnosti) určuje rozsah, v rámci nějž jsou lokální proměnné dostupné přes svoje jméno. Protože se bloky mohou vnořovat, reference na proměnnou bude určena z nejvnitřnějšího bloku z pohledu místa reference. Deklarace ve vnitřnějším bloku zastiňuje deklaraci z vnějšejšího bloku. Při duplicitních deklaracích (nedoporučeno) bude referováno na první proměnnou toho jména. Rozsahy viditelnosti podle jména neovlivňují životní cyklus proměnné - všechny lokální proměnné jsou vytvořeny (případně i inicializovány) při vstupu do metody a žijí dokud metoda není opuštěna. Proměnné jsou dostupné skrzevá 0-based index kdekoliv v celé metodě. Indexy jsou lokálním proměnným přidělovány v pořadí jejich deklarace (pokud není explicitně určen jiný index).*
Rodiče
.method, {}
Obsah
.custom, .data, .emitbyte, .entrypoint, .locals, .maxstack, .override, .override method, .param, .param type, .line, Instrukce, Label, .permission, .permissionset, {}, .try
Syntax
{}

Řádkové direktivy

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

.addon | .assembly extern | catch | .class extern | .corflags | .culture | .custom | .data | .emitbyte | .entrypoint | .export⁺ | fault | .field | .file | .file alignment* | filter | finally | .fire | .get | handler | .hash | .hash alghoritm | .imagebase* | .language* | .line (#line) | .locale* | .locals | .maxstack | .module | .module extern | .namespace* | .other | .override | .override method | .pack | .param | .param type | .permission | .permissionset | .publickey | .publickeytoken | .removeon | .set | .size | .stackreserve⁺ | .try | .subsystem | .ver | .vtentry⁺ | .vtfixup | Label

Kapitola

.addon

Viz též:
.removeon | .other | .set | .get | .fire

Popis
Odkazuje na metodu add události (přidání handleru). CLS specifikuje pojmenovávací konvenci, konzistenční omezení a vyžaduje aby metoda add byla označena jako specialname.
Rodiče
.event
Syntax
\.addon CallingConvention Type [TypeSpec::] MethodName \([Param [, Param]*]\)
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody
Type (Type)
Návratový typ metody
TypeSpec (TypeSpec)
Typ, který metodu deklaruje. Výchozí hodnota je stejný typ jako typ, kde je deklarována událost
MethodName (MethodName)
\.cctor | \.ctor | DottedName
Název metody na kterou se odkazuje. Teoreticky se může jednat i o metody .cctor a .ctor.
Param (Param)
Parametry určující signaturu odkazované metody.
Kapitola

.assembly extern

Viz též:
.assembly extern {} | .class extern {} | .class extern | .module extern

Popis
V rámci zdroje (resource) odkazuje na jinou assembly. Znamená, že zdroj manifestu je externí assembly s uvedeným jménem.
Viz též .assembly extern {}
Rodiče
.mresource
Syntax
\.assembly extern Name
Name (DottedName)
Název externí assembly, která je zdrojem zdroje manifestu.
Kapitola

catch

Viz též:
fault | filter | finally | Label

Popis
Zachycení výjimky. Blok určuje typ výjimky, která má být zachycena a kód provedený při zachycení.
Rodiče
.try
Obsah
handler, {}
Syntax
catch ExceptionType (handler Label to Label | {})
ExceptionType (TypeReference)
typ výjimky k zachycení
handler Label to Label
Rozsah návěští, mezi nimiž je kód, který slouží k zachycení výjimky.
Viz handler
{} (ScopeBlock)
Kód, který slouží k zachycení výjimky.
Viz {}
Kapitola

.class extern

Viz též:
.assembly extern {} | .assembly extern | .class extern {} | .module extern

Popis
N/A
V dokumentaci není tato direktiva vysvětlena
Rodiče
.class extern
Syntax
\.class extern Name
Name (DottedName)
Název třídy
Kapitola

.corflags

Viz též:
.emitbyte

Popis
Nastavuje políčko v CLI hlavičce výstupního PE souboru. CLI očekává hodnotu 1 v tomto políčku. Z důvodů zpětné kompatibility jsou 3 LSB rezervovány. Budoucí verze standardu mohou definovaz význam hodnot 8 ÷ 65535. Hodnoty vyšší než 65535 jsou pro experimentální a nestandardní účely.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.corflags Value
Value (Int32)
Hodnota pole runtime flags. Flagy jsou definovány (čísla určují masku flagu v binárním čísle, nikoliv hodnotu; flagy mohou mít hodnotu 0 nebo 1):
COMIMAGE_FLAGS_ILONLY = 0x1
Vždy 1
COMIMAGE_FLAGS_32BITREQUIRED = 0x2
Image může být načten jen do 32 bitového procesu. Např. CLI implementace, která má nativní integer 64 bitový, takovouto binárku odmítne načíst.
COMIMAGE_FLAGS_STRONGNAMESIGNED = 0x8
Image má signaturu silného jméno
COMIMAGE_FLAGS_TRACKDEBUGDATA = 0x10000
Vždy 0
Výchozí hodnota je 1.
Kapitola

.culture

Viz též:
.locale*

Popis
Určuje že assembly je nastavena pro určitou kulturu.
Rodiče
.assembly, .assembly extern
Syntax
\.culture Culture
Culture (QSTRING)
Kultura. Akceptuje stejné stringy jako System.Globalization.CultureInfo.
Kapitola

.custom

Viz též:
.param | .param type

Popis
Uživatelský atribut. Uživatelský atribut může být připojen k libovolné položce metadat s výjimkou .custom. Obvyklé je přiřazení uživatelských atributů k assembly, modulu, třídě, interfacu, struktuře, metodě, proměnné (field), vlastnosti (property), generickému parametru a události. Uživatelský atribut je připojen k položce, která mu bezprostředně předchází.
Rodiče
Soubor, .assembly, .mresource, .assembly extern, .class, .method, {}, .property, .event
Syntax
\.custom CallingConvention Type [TypeSpec::] MethodName \([Param [, Param]*]\) [= \(Data\)]
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence konstruktoru
Type (Type)
Návratový typ konstruktoru - void
TypeSpec (TypeSpec)
Typ atributu. Ze syntaktického hlediska je nepovinný a defaultní hodnotou je typ na jehož úrovni je atribut použit. Lze jej vynechat jen pokud je atribut použit na úrovni typu a nižší. Pokud jej vynecháte aplikujete atribut sám na sebe nebo na nějakého jeho člena.
MethodName (MethodName)
Vždy .ctor protože je nutno volat konstruktor atributu.
Část aplikace tributu tedy vypadá vždy nějak takto:
instance void myAttribute::.ctor
Param (Param)
Parametry určující signaturu konstruktoru
Data (Bytes)
Blob dat pro konstruktor. Není vyžadováno pokud konstruktor nemá žádné parametry. Pokud konstruktor má parametry, jejich hodnoty jsou udány v poli bytů.
Pole bytů má svoji vnitřní strukturu asi takovouto:
Prolog FixedArg* NumNamed NamedArg*
Veškeré binární hodnoty jsou ukládány jako Little Endian. S výjimkou položek typu PackedLen, které se používají jen jako počty bytů následujícího UTF-8 stringu. Pokud nejsou žádné parametry, vlastnosti ani proměnné (fields) k vyplnění je blob prázdný.
Prolog
Prolog je vždy neznaménkový 16 bitový integer s hodnotou 0x0001.
FixedArg
Tzv. pevné argumenty. Jedná se o argumenty konstruktoru. Jejich počet musí odpovídat počtu argumentů konstruktoru podle signatury. Použití konstruktorů typu vararg není povoleno.
Každý pevný argument má svoji vnitřní strukturu:
(Elem) | (NumElem Elem+)
První syntax se používá pokud argument není tzv. SZARRAY, druhá pokud je.
Elem
Element určuje hodnotu položky a má následující strukturu:
(Val) | (SerString) | (FiledOrPropType Val)
Val
Tato signatura je použita pro hodnoty jednoduchých a výčtových (enum) typů. Tj. bool, char, float32, float64, int8, int16, int32, int64, unsigned int8, unsigned int16, unsigned int32, unsigned int64.
Blob obsahuje binární hodnotu příslušného typu. bool je uložen jako 1 byte s hodnotou 1 nebo 0, char jako 2 byty s Unicode znakem; ostatní typy mají obvyklou binární serializaci. Výčtový typ je uložen jako hodnota jeho integrálního typu.
SerString
Používá se pro hodnoty typu string a System.Type.
Struktura hodnoty typu SerString je následující:
PackedLen Bytes
PackedLen
Jednobytový neznaménkový integer určující počte bytů, které jej následují. Pokud má být hodnota stringu nullPackedLen hodnotu 0xFF a žádné byty jen nenásledují. Pokud má být hodnota prázdný řetězec, má hodnotu 0x00 a žádné byty jej nenásledují.
Pro hodnotu typu System.Type se ukládá serializovaný string obsahující jeho kanonické jméno - celé jméno typu volitelně následované jménem assembly, kde je definován, kulturou a tokenem veřejného klíče. Pokud je assembly vynechána "pátrá" CLI nejdříve v aktuální assembly, pak v systémové knihovně (mscorlib) - to jsou také jediné dva případe, kdy je povoleno jméno assembly, verzi, kulturu a token veřejného klíče vynechat.
FiledOrPropType Val
Používáno pro hodnoty typu Sytem.Object. Uložená hodnota pak reprezentuje uloženou boxovanou instanci nějakého hodnotového typu (value-type).
FiledOrPropType
Typ proměnné nebo vlastnosti. Viz níže pro pojmenované argumenty.
Val
Neboxovaná hodnota argumentu. Nemůže být null. Obsah viz Val pro jednoduché a výčtové typy výše.
NumElem
Přítomnou pouze pokud argument je typu SZARRAY. Jedná se o neznaménkový 32 bitový integer, který určuje počet elementů v SZARRAY. Hodnota 0xFFFFFFFF znamená, že hodnota argumentu je null.
NumNamed
Neznaménkový 16 bitový integer určující počet pojmenovaných vlastností a proměnných (field), jejichž inicializace následuje. Musí být vždy přítomen, i když jeho hodnota je 0.
NamedArg
Inicializace pojmenovaných "argumentů" - proměnných (field) a vlastností (property).
Pojmenovaný argument má scoji vlastní strukturu:
(FIELD | PROPERTY) FieldOrProptype FiedlOrPropName FixedArg
FIELD
Identifikuje inicializaci proměnné. Jeden byte s hodnotou 0x53.
PROPERTY
Identifikuje inicializaci vlastnosti. Jeden byte s hodnotou 0x54.
FieldOrPropType
Určuje typ proměnné nebo vlastnosti.
Musí být jedna z následujících 1 bytových hodnot: ELEMENT_TYPE_BOOLEAN = 0x2, ELEMENT_TYPE_CHAR = 0x3, ELEMENT_TYPE_I1 = 0x4, ELEMENT_TYPE_U1 = 0x5, ELEMENT_TYPE_I2 = 0x6, ELEMENT_TYPE_U2 = 0x7, ELEMENT_TYPE_I4 = 0x8, ELEMENT_TYPE_U4 = 0x9, ELEMENT_TYPE_I8 = 0xA, ELEMENT_TYPE_U8 = 0xB, ELEMENT_TYPE_R4 = 0xC, ELEMENT_TYPE_R8 = 0xD, ELEMENT_TYPE_STRING = 0xE
Pokud je typem jednodimenzionální 0-based indexované pole je hodnota předcházena bytem s hodnotou 0x1D.
Enum (výčet) je specifikován bytem s hodnotou 0x55 následovanou hodnotou typu SerString (viz výše).
FieldOrPropName
Název proměnné nebo vlastnosti uložený jako SerString (viz výše)
FixedArg
Samotná hodnota "argumentu" (proměnné nebo vlastnosti). Viz hodnoty "pevných" argumentů výše.
Celá struktura blobu Data je pak takováto:
Syntaktický diagram blobu Data

Více o uživatelských atributech v kapitole Uživatelské atributy.

Kapitola

.data

Viz též:
.mresource {} | .locals | .field .param

Popis
Data vložená do PE souboru. Data je možno vkládat na různých úrovních. Přístup k datům je možný pomocí statické proměnné, které je deklarována jako, že načítá svůj obsah z dat.
Rodiče
Soubor, .class, .method, {}
Obsah
Data
Syntax
\.data [DataLabel = ] (DdItem | { DdItem [, DdItem]* })
DataLabel (Id)
Volitelný název datové položky. Musí být specifikován, pokud data mají být používána z kódu.
DdItem
Jedna datová položka. Pokud mají .data obsahovat více než jednu datovou položku, musí být datové položky uzavřeny ve složených závorkách, jako by se jednalo o blokový element.
& \(Id\) | bytearray \(Bytes\) | char \* \(QSTRING\) | float32 [\(Float64/)][\[Int32\]] | float64 [\(Float64/)][\[Int32\]] | int8 [\(Int32/)][\[Int32\]] | int16 [\(Int32/)][\[Int32\]] | int32 [\(Int32/)][\[Int32\]] | int64 [\(Int64/)][\[Int32\]]
&\(Id\)
Adresa labelu
bytearray \(Bytes\)
Pole bytů
char \* \(QSTRING\)
Pole Unicode znaků
float32 [\(Float64/)][\[Int32\]]
32 bitové číslo s plovoucí desetinnou čárkou. Může být replikováno.
float64 [\(Float64/)][\[Int32\]]
64 bitové číslo s plovoucí desetinnou čárkou. Může být replikováno.
int8 [\(Int32/)][\[Int32\]]
8 bitový integer. Může být replikován.
int16 [\(Int32/)][\[Int32\]]
16 bitový integer. Může být replikován.
int32 [\(Int32/)][\[Int32\]]
32 bitový integer. Může být replikován.
int64 [\(Int64/)][\[Int32\]]
64 bitový integer. Může být replikován.
Kapitola

.emitbyte

Viz též:
.corflags

Popis
Vloží jeden byte (neznaménkový 8 bitový integer) přímo do binárního souboru na místo, kde se direktiva vyskytuje.
Rodiče
.method, {}
Syntax
\.emitbyte ByteValue
ByteValue (Int32)
Hodnota typu UInt8 (byte), která bude vložena do binárního souboru.
Kapitola

.entrypoint

Viz též:
.file

Popis
Označuje aktuální metodu jako vstupní bod aplikace. Metoda musí být statická (může být globální nebo v rámci negenerického typu). VES volá tuto metodu za účelem startu aplikace. Spustitelný soubor musí mít přesně jeden vstupní bod. Metoda označená jako vstupní bod musí být buďto bez parametrů nebo akceptovat vektor řetězců (do kterého budou předány argumenty příkazové řádky od indexu 0). Návratový typ vstupního bodu musí být void, int32 nebo unsigned int32. Integer může být použit pro vrácení návratového kódu aplikace. 0 znamená normální ukončení, nenulové číslo chybu. Dostupnost vstupního bodu může být libovolná (tedy i private) a ve všech ostatních ohledech se jedná o "obyčejnou" metodu.
Výsledkem této direktivy je vložení odkazu na metodu do hlavičky PE souboru.
Rodiče
.method, {}
Syntax
\.entrypoint
Kapitola

.export

Viz též:
.vtentry⁺ | .vtfixup

Popis
Označuje metodu jako exportovanou do nespravovaného kódu a určuje podrobnoti exportu
Rodiče
.method
Syntax
\.export \[ordinal\] as name
ordinal (Int32)
Pořadí exportované metody
name (QSTRING)
Alias jména exportované metody

Informace o této metodě byly namezeny v článku Unmanaged code can wrap managed methods na The Code Project.

Kapitola

fault

Viz též:
catch | filter | finally | Label | endfault

Popis
Speciální varianta catch, které zachytává všechny výjimky.
Rodiče
.try
Obsah
handler, {}
Syntax
fault (handler Label to Label | {})
handler Label to Label
Rozsah návěští, mezi nimiž je kód, který slouží k zachycení výjimky.
Viz handler
{} (ScopeBlock)
Kód, který slouží k zachycení výjimky.
Viz {}
Kapitola

.field

Viz též:
.method | .locals | .param

Popis
Deklarace proměnné (field). Proměnná může být globální, instanční nebo statická. Globální proměnná musí být vždy statická. Globální je taková proměnná, která není definována na úrovni nějakého typu. Statické a instanční proměnné jsou deklarovány na úrovni typů.
Rodiče
Soubor, .class
Syntax
\.field [\[Offset\]] FieldAttr* Type Name [= FieldInit | at DataLabel]?
Offset (Int32)
Volitelný offset určující pozici proměnné (offset v bytech) v rámci instance. Může být specifikován je pro instanční proměnné typů, které mají explicitní (explicit) layout.
FieldAttr (FieldAttr)
Atributy proměnné
assembly | famandassem | family | famorassem | initonly | literal | marshal \(NativeType\) | notserialized | private | compilercontrolled | public | rtspecialname | specialname | static
assembly
Proměnná je dostupná v rámci assembly (VB: Friend)
famandassem
Kombinace přístupností family a assembly operátorem and (VB: žádný ekvivalent).
family
Proměnná je přístupná pro typ, kde je definována a pro typy od něj odvozené. (VB: Protected).
famorassem
Kombinace přístupností family a assembly operátorem OR (VB: Protected Friend).
private
Proměnná je dostupná jen pro typ, v němž je deklarována (VB: Private).
public
Proměnná je dostupná všude tam, kd je dostupný typ, na jehož úrovni je deklarována (VB: Public).
compilercontrolled
Dostupnost proměnné kontroluje kompilátor
Pouze jeden z atributů dostupnosti může být použit.
literal
Definuje konstantu (literál, VB: Const). Takovéto proměnné musí být přiřazena hodnota pomocí FieldInit a za běhu pro ní není rezervováno žádné místo v paměti. Musí být statická. Konstanta se stane součástí metadat, které je nedostupná z kódu. Kompilátor nahradí přístup ke konstantě její hodnotou. Změna hodnoty konstanty tedy vyžaduje rekompilaci všech assembly, které ji využívají.
initonly
Definuje pseudokonstantu (VB: ReadOnly), tedy proměnnou, která je konstantní po té, co je jí přiřazena hodnota. Změna hodnot těchto proměnných je možná jen v konstruktoru (instanční) nebo inicializátoru (statické) příslušného typu. Nemůže být měněna v jiné metodě nebo v konstruktoru zděděné třídy.
Pokud se na pseudokonstantu použije instrukce ldfld nebo ldflda stane se kód neověřitelným. Pro neověřitelný kód VES nemusí kontrolovat jestli je hodnota pseudokonstanty měněna mimo konstruktor, ale pokud ano, je takový kód neplatný.
static
Určuje že proměnná je statická - tedy nepatří k instanci typu ale k celému typu. Její hodnota je společná pro všechny instance a změny v jedné instanci se projeví do ostatních. K proměnné lze přistupovat bez nutnosti instanciace typu.
Hodnota proměnné je platná pro aplikační doménu. Tzn. změna hodnoty proměnné v jedné aplikaci (instanci téže aplikace) se nepromítne do jiné aplikace (instance téže aplikace) využívající tu samou assembly a tu samou proměnnou.
notserialized
Rezervováno pro budoucí použití, kdy se takto bude označovat proměnná, která se nemá serializovat.
Implementováno*
Atributy kontraktu (initonly, literal, static, notserialized) mohou být libovolně kombinovány (s výjimkou: literal musí být static). Výchozím stavem je instanční nekonstantní proměnná, která může být serializována.
marshal \(NativeType\)
Marshalovací informace pro předávání proměnné do a přístup k ní z nemanagovaného kódu. Určuje typ z/do jakého bude obsah proměnné přetypován při předávání z/do nemanagovaného kódu. Atribut není vyžadován - každá implementace CLI má sadu defaultních pravidel.
rtspecialname
Určuje že název proměnné má speciální význam pro CLI.
V současnosti nejsou specifikovány žádné speciální názvy proměnných.
specialname
Specifikuje, že název proměnné má speciální význam pro jiné nástroje než je CLI. Může se jedna o název, který má speciální význam pro CLS.
Type (Type)
Typ proměnné
Name (Id)
Název proměnné
FieldInit (FieldInit)
Slouží k inicializaci proměnné. Ukládá inicializační hodnotu proměnné do metadat, odkud může být získána. CLI ale neinicializuje proměnné automaticky!
bool \((true | false)\) | bytearray \(Bytes\) | char \( Int32\) | float32 \(Float64\) | float32 \(Int32\) | float64 \(Float64\) | float64 \(Int32\) | [unsigned] int8 \(Int32\) | [unsigned] int16 \(Int32\) | [unsigned] int32 \(Int32\) | [unsigned] int64 \(Int64\) | QSTRING | nullref
ilasm nerozpoznává modifikátor unsigned u integerů*
bool \((true | false)\)
Booleovská hodnota true nebo false
bytearray \(Bytes\)
Pole bytů. Může být uloženo s jedním nulovým bytem, aby byl celkový počet sudý.
char \( Int32\)
Jeden Unicode znak - 16 bitový neznaménkový integer
float32 \(Float64\) | float32 \(Int32\) | float64 \(Float64\) | float64 \(Int32\)
Číslo s plovoucí desetinnou čárkou inicializované buďto číslem s plovoucí desetinnou čárkou nebo integerem.
[unsigned] int8 \(Int32\) | [unsigned] int16 \(Int32\) | [unsigned] int32 \(Int32\) | [unsigned] int64 \(Int64\)
Znaménkový nebo neznaménkový integer příslušné velikosti. (ilasm umí jen znaménkový*)
QSTRING
Řetězec Unicode znaků
nullref
Nulová reference na objekt
Není vyžadováno, aby si datový typ proměnné a inicializátoru odpovídaly. Je záležitostí importujícího kompilátoru, aby si poradil s přetypováním.
DataLabel (Id)
Název datové položky asociované s proměnnou. Povinné pro globální proměnné, volitelné pro statické.
Kapitola

.file

Viz též:
.module | .entrypoint | .module extern

Popis
Řádková direktiva .file má tři různé syntaxe, podle toho v jakém kontextu se vyskytuje.
Popis
Svazuje assembly s dalším souborem (jako např. dokumentace), který se používá při běhu.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.file [nometadata] FileName \.hash = \(Hash\) [\.entrypoint]
nometadata
Znamená že soubor není modulem - tedy může mít libovolný formát.
FileName (DottedName)
Název souboru
Hash (Bytes)
Hash souboru podle algoritmu specifikovaného .hash alghoritm. VES by měl přepočítat hash před přístupem k souboru. Pokud si hashe nebudou odpovídat je chování nespecifikované.
Klauzule .hash je ze syntaktického hlediska volitelná. Kompilátor ilasm doplní hash při kompilaci, pokud je vynechán. Za běhu v binárním souboru, ale hash být uložen musí!*
.entypoint
Znamená, že vstupní bod vícemodulové assembly se nachází v daném souboru (nemělo by být kombinováno s nometadata).
Popis
Reference na soubor externí třídy. Určuje modul, ve kterém se třída nachází.
Rodiče
.class extern
Syntax
\.file FileName
FileName (DottedName)
Název souboru
Popis
Odkaz na soubor se zdrojem manifestu.
Rodiče
.mresource
Syntax
\.file FileName at Offset
FileName (DottedName)
Název souboru
Offset (Int32)
Offset (v bytech), kde zdroj začíná.
Kapitola

.file alignment*

Popis
Nastavuje pole file alignment v PE hlavičce výstupního souboru.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.file alignment Alignment
Alignment (Int32)
Platné hodnoty jsou násobky 512. Různé části PE souboru jsou na disku zarovnány na specifikovanou hodnoty (v bytech).
Kapitola

filter

Viz též:
catch | fault | finally | Label | endfilter

Popis
Rozšížená catch klauzule
Rodiče
.try
Obsah
{}, handler
Syntax
filter (Label | {})(handler Label to Label | {})
Label (Id)
Návěští na kterém začíná kód klauzule filtru. Kód klauzule filtru končí v místě, kde začíná kód obsluhy filtru. Tzn. kód obsluhy filtru musí ihned následovat za kódem filtru.
{}
Kód filtru (1. {})
handler Label to Label
Rozsah návěší mezi nimiž je kód sloužící k zachycení filtru.
Viz handler
{}
Kód, který slouží k zachycení filtru (2. {}).
Viz {}
Kapitola

finally

Viz též:
catch | fault | filter | Label | endfinally

Popis
Definuje blok kódu, který se vykoná ať již došlo k výjimce nebo ne.
Rodiče
.try
Obsah
handler, {}
Syntax
finally (handler Label to Label | {})
handler Label to Label
Rozsah návěští, mezi nimiž je kód, který bude vykonán.
Viz handler
{} (ScopeBlock)
Kód, který bude vykonán.
Viz {}
Kapitola

.fire

Viz též:
.removeon | .other | .set | .get | .addon

Popis
Odkazuje na metodu fire události (vyvolání události). CLS specifikuje pojmenovávací konvenci, konzistenční omezení a vyžaduje aby metoda fire byla označena jako specialname.
Rodiče
.event
Syntax
\.fire CallingConvention Type [TypeSpec::] MethodName \([Param [, Param]*]\)
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody
Type (Type)
Návratový typ metody
TypeSpec (TypeSpec)
Typ, který metodu deklaruje. Výchozí hodnota je stejný typ jako typ, kde je deklarována událost
MethodName (MethodName)
\.cctor | \.ctor | DottedName
Název metody na kterou se odkazuje. Teoreticky se může jednat i o metody .cctor a .ctor.
Param (Param)
Parametry určující signaturu odkazované metody.
Kapitola

.get

Viz též:
.removeon | .other | .set | .addon | .fire

Popis
Odkazuje na metodu get (getter) vlastnosti (property). CLS specifikuje pojmenovávací konvenci, konzistenční omezení a vyžaduje aby metoda get byla označena jako specialname.
Každá vlastnost může obsahovat maximálně jeden getter.
Rodiče
.property
Syntax
\.get CallingConvention Type [TypeSpec::] MethodName \([Param [, Param]*]\)
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody
Type (Type)
Návratový typ metody
TypeSpec (TypeSpec)
Typ, který metodu deklaruje. Výchozí hodnota je stejný typ jako typ, kde je deklarována událost
MethodName (MethodName)
\.cctor | \.ctor | DottedName
Název metody na kterou se odkazuje. Teoreticky se může jednat i o metody .cctor a .ctor.
Param (Param)
Parametry určující signaturu odkazované metody.
Kapitola

handler

Viz též:
.try | Label

Popis
Definuje rozsah návěští (labelů) pro direktivy catch, fault, filter a finally
Rodiče
catch, fault, filter, finally
Syntax
handler From to To
From (Id nebo Int32*)
Návěští, kde se nachází první instrukce bloku.
To (Id nebo Int32*))
Návěští, které se nachází za poslední instrukcí bloku.
Návěští tedy obklopují blok, podobně jako by jej obklopovaly složené závorky, kdyby byla použita alternativní syntaxe {}.
ilasm vyžaduje, aby návěští From a To byla deklarována dříve (v kódu) než jsou použita.*
Obě návěští musí být stejného syntaktického typu - buďto Id nebo Int32.*
Kapitola

.hash

Viz též:
.hash alghoritm

Popis
Hash referencované assembly
Rodiče
.assembly extern
Syntax
\.hash = \(Hash\)
Hash (Bytes)
Hash referencované vypočtený pomocí hashovacího algoritmu definovaného .hash alghoritm.
Kapitola

.hash alghoritm

Viz též:
.hash

Popis
Hashovací algoritmus používaný direktivou .hash. Hashovací algoritmus se používá k výpočtů hashů dalších souborů ze kterých se assembly skládá (pokud se skládá z více souborů) a je pro všechny soubory Stejný.
Rodiče
.assembly
Syntax
\.hash alghoritm Alghoritm
Alghoritm (Int32)
Kód použitého algoritmu. Jedinou platnou hodnotou je 0x8004 pro SHA1.
Kapitola

.imagebase*

Popis
Nastavuje pole imagebase v PE hlavičce výstupního souboru. Hodnota specifikuje virtuální adresu, na kterou bude PE soubor načten do procesu.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.imagebase Address
Address (Int64)
Adresa na kterou bude PE soubor načten do procesu.
Kapitola

.language*

Popis
N/A
Dokumentace nepopisuje význam toho prvku.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.language SQSTRING (, SQSTRING){0,2}
Kapitola

.line or #line

Popis
Syntaxe assembleru pro uchování informací o lexikálním rozsahu proměnných a mapování zdrojových řádek na řádky assembleru.
Metadata tyto informace neuchovávají. Je potřeba je zakódovat jiným způsobem.
Informace o zdrojové řádce je uchovávána v PDB (portable debug) souboru asociovaném s každým modulem.
Rodiče
Syntax
\.|#line Line [\: Column] [File] | #line Line FileMS*
Line (Int32)
Číslo řádky
Column (Int32)
Číslo sloupce
File (SQSTRING)
FileMS (QSTRING)*
Soubor, kde se řádek nachází
Kapitola

.locale*

Viz též:
.culture

Popis
Používáno na úrovni .assembly {}, protože ilasm tam nepodporuje .culture.
Dokumentace neposkytuje k této direktivě žádné bližší informace
Rodiče
.assembly
Syntax
N/A
Kapitola

Viz též:
.field

.locals

Popis
Deklarace jedné nebo více lokálních proměnných pro aktuální metodu.
Rodiče
.method, {}
Syntax
\.locals [init] \([\[LocalNumber\]]* Type [Name] [, [\[LocalNumber\]]* Type [Name]]*\)
init
Proměnné budou inicializovány na výchozí hodnoty jejich typů (referenční na null, číselné na 0).
Ověřitelné metody musí obsahovat init.
Pokud je init specifikován u jedné direktivy .locals, budou se ostatní direktivy .locals ve stejné metodě chovat, jako by měli init specifikováno také, i pokud jej specifikováno nemají.*
Type (Type)
Typ proměnné
Name (Id)
Nepovinný název proměnné
LocalNumber (Int32)*
ilasm podporuje vnořené rozsahy platnosti proměnných a umožňuje proměnným z vnořeného rozsahu použít stejný slot jako proměnná z nadřazeného rozsahu. Informace o lokálních jménech, rozsazích a překrývání proměnných z různých rozsahů je uložena do PDB souboru místo do PE souboru.*
Explicitně specifikuje číslo slotu, který lokální proměnná obdrží. Sloty jsou číslovány od nuly a každá další deklarovaná proměnná obdrží nový slot. Pokud je však specifikováno číslo slotu, může proměnná s vnitřnějšího bloku {} znovupoužít slot proměnné s vnějšnějšího bloku {} nebo .method {}. Tím proměnná z vnitřního slotu získá přístup k proměnné z vnějšího slotu. Toto se nazývá overlapping (překrývání). Překrývání je možné jen pro proměnné stejného typu.*
Kapitola

.maxstack

Popis
Maximální počet položek na zásobníku během běhu metody.
Rodiče
.method, {}
Syntax
\.maxstack Number
Number (Int32)
Maximální počet elementů na výpočetním zásobníku během provádění metody.
Kapitola

.module

Viz též:
.module extern

Popis
Definice modulu. CIL moduly jsou referencovány pomocí svého názvu uloženého v metadatech místo názvu souboru.
Pokud direktiva .module není přítomna, ilasm ji sám doplní a inicializuje ji na fyzický název souboru (včetně přípony, přípona je velkými písmeny). ilasm také generuje Mvid GUID modulu.*
Rodiče
Soubor
Syntax
\.module Name
Name (DottedName)
Logický název modulu.
Kapitola

.module extern

Viz též:
.assembly extern {} | .assembly extern | .class extern {} | .class extern | .module | .file

Popis
Reference na modul
Pokud je nějaká položka součástí assembly, ale je součástí jiného modulu než modulu obsahujícího manifest assembly, musí být v manifestu assembly deklarována direktivou .module extern.
Rodiče
Syntax
\.module extern FileName
FileName (DottedName)
Název referencovaného modulu. Musí být stejný jako název referencovaného modulu deklarovaný v referencovaném modulu direktivou .module.
Kapitola

.namespace*

Popis
N/A
Dokumentace neposkytuje k této direktivě žádný popis.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.namespace Name
Name Id
Název
Kapitola

.other

Viz též:
.removeon | .addon | .set | .get | .fire

Popis
Odkazuje na další metody, za kterých se vlastnost nebo událost skládá.
Rodiče
.event, .property
Syntax
\.other CallingConvention Type [TypeSpec::] MethodName \([Param [, Param]*]\)
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody
Type (Type)
Návratový typ metody
TypeSpec (TypeSpec)
Typ, který metodu deklaruje. Výchozí hodnota je stejný typ jako typ, kde je deklarována událost
MethodName (MethodName)
\.cctor | \.ctor | DottedName
Název metody na kterou se odkazuje. Teoreticky se může jednat i o metody .cctor a .ctor.
Param (Param)
Parametry určující signaturu odkazované metody.
Kapitola

.override

Viz též:
.override method

Popis
Řádková direktiva .override má dvě různé syntaxe podle toho jestli je deklarována na úrovní .class {} nebo .method {}.
Popis
Deklaruje, že virtuální metoda je v aktuálním typu implementována jinou virtuální metodou s jiným názvem ale stejnou signaturou. Direktiva může být použita k poskytnutí implementace virtuální metody zděděné od rodičovské třídy nebo metody deklarované v interfacu, který aktuální typ implementuje.
Tato direktiva nepodporuje generické metody. Vizte direktivu .override method s podporou generických typů.
Rodiče
.class
Syntax
\.override BaseType :: OverridenMethod with CallingConvention DerivedType :: OverridingMethod \([Param [, Param]]\)
BaseType (TypeSpec)
Typ, z nějž pochází metoda, která jej implementována. Musí se jednat o typ, od kterého aktuální typ dědí, nebo který je aktuálním typem implementován.
OverridenMethod (MethodName)
.ctor | .cctor | DottedName
Metoda z typu BaseType, která je implementována (název).
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody OverridingMethod.
DerivedType (TypeSpec)
Typ, který obsahuje metodu DerivedType. Správně utvořený program se zde odkazuje na stejný typ, na jehož úrovni se direktiva .override vyskytuje. Metadata zde umožňují popsat něco, co VES nemusí pochopit.
OverridingMethod (MethodName)
.ctor | .cctor | DottedName
Název virtuální metody, která implementuje metodu OverridenMethod.
Param (Param)
Parametry definující signaturu metod OverridenMethod i OverridingMethod.
Popis
Zjednodušení předchozí syntaxe, pokud je direktiva použita na úrovni metody na místo na úrovni typu.
Rodiče
.method, {}
Syntax
\.override BaseType :: OverridenMethod
Popis viz předchozí syntax.
Kapitola

.override method

Viz též:
.override

Popis
Řádková direktiva .override method má dvě různé syntaxe podle toho jesli je deklarována na úrovní .class {} nebo .method {}.
Popis
Deklaruje, že virtuální metoda je v aktuálním typu implementována jinou virtuální metodou s jiným názvem ale stejnou signaturou. Direktiva může být použita k poskytnutí implementace virtuální metody zděděné od rodičovské třídy nebo metody deklarované v interfacu, který aktuální typ implementuje.
Jedná se o rozšíření direktivy .override o podporu generických metod.
Rodiče
.class
Syntax
\.override method BaseType :: OverridenMethod [<\[OverrideMethodGenArity\]>] with CallingConvention DerivedType :: OverridingMethod [<\[OverrideMethodGenArity\]>] \([Param [, Param]]\)
BaseType (TypeSpec)
Typ, z nějž pochází metoda, která jej implementována. Musí se jednat o typ, od kterého aktuální typ dědí, nebo který je aktuálním typem implementován.
OverridenMethod (MethodName)
.ctor | .cctor | DottedName
Metoda z typu BaseType, která je implementována (název).
OverridenMethodGenArity (Int32)
Počet generických parametrů metody OverridenMethod.
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody OverridingMethod.
DerivedType (TypeSpec)
Typ, který obsahuje metodu DerivedType. Správně utvořený program se zde odkazuje na stejný typ, na jehož úrovni se direktiva .override vyskytuje. Metadata zde umožňují popsat něco, co VES nemusí pochopit.
OverridingMethod (MethodName)
.ctor | .cctor | DottedName
Název virtuální metody, která implementuje metodu OverridenMethod.
OverridingMethodGenArity (Int32)
Počet generických parametrů metody OverridingMethod.
Param (Param)
Parametry definující signaturu metod OverridenMethod i OverridingMethod.
Popis
Zjednodušení předchozí syntaxe, pokud je direktiva použita na úrovni metody na místo na úrovni typu.
Rodiče
.method, {}
Syntax
\.override method BaseType :: OverridenMethod [<\[OverrideMethodGenArity\]>] \([Param [, Param]]\)
Popis viz předchozí syntax.
Kapitola

.pack

Viz též:
.size

Popis
Určuje explicitní pozicování proměnných (fields) typu. Proměnné budou zarovnány na adresy, které jsou násobky specifikovaného čísla nebo přirozeně zarovnány podle svého typu, podle toho co je menší. Například .pack 2 umožňuje aby 32 bitové integery byly zarovnány na sudé adresy, zatímco bez této direktivy by byly zarovnány na adresy, které jsou násobkem 4. To neznamená, že se budou překrývat! To znamená, že pokud za sebe umístíte 2 bytový a 4 bytový integer, nebude mezi nimi mezera.
Direktiva nemůže být použita pro typy s explicitní kontrolou pozicování.
Rodiče
.class
Syntax
\.pack Align
Align (Int32)
Zarovnání. Musí být 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 nebo 128. 0 indikuje, že se použije výchozí hodnota pro aktuální platformu.
Kapitola

.param

Viz též:
.param type | .field

Popis
Uloží do metadat konstantu asociovanou s parametrem metody. Na úrovni CLI to neznamená, parametr může být vynechán, ale nástroje jako kompilátory jej mohou doplnit na hodnotu z metadat, pokud jej vynechá programátor vyššího programovacího jazyka.
CLI nepřikládá žádný význam takto uloženým hodnotám - to jestli implementuje tzv. výchozí hodnoty je čistě na kompilátoru vyššího jazyka.
Pokud chcete připojit uživatelský atribut k parametru metody, připojte jej k této direktivě (tzn. uveďte jej ihned za ní). Pokud chcete připojit uživatelský atribut k návratové hodnotě metody, připojte jej k parametru 0 (viz vysvětlení prvku Number syntaxe).
Rodiče
.class, .method, {}
Syntax
\.pram \[Number\] [= FieldInit]
Number (Int32)
1-based index parametru. 0 je vyhrazena pro návratovou hodnotu funkce.
FieldInit (FieldInit)
Inicializace parametru - podobně jako u .field.
Detaily viz .field.
Kapitola

.param type

Viz též:
.param

Popis
Placeholder typového parametru umožňujíc aplikovat na něj uživatelské parametry.
Rodiče
.class, .method, {}
Syntax
\.param type \[Number\]
Number (Int32)
1-based index generického parametru třídy/metody, v níž je direktiva umístěna.
Kapitola

.permission

Viz též:
.permissionset

Popis
Deklarativní bezpečnostní informace
Kompilátor vyššího jazyka převádí deklarativní bezpečnostní informace do formy XML a ukládá ji do metadat. ilasm potřebuje konverzní informace na svém vstupu.
Rodiče
Soubor, .assembly, .class, .method, {}
Syntax
\.permission SecAction TypeReference \(Key = Value [, Key = Value]*\)
SecAction (SecAction)
Bezpečnostní nastavení
assert | demand | deny | inheritcheck | linkcheck | permitonly | reqopt | reqrefuse | request | prejitgrant*
assert
Prohlásit oprávnění tak že jej volající (caller) nepotřebuje
demand
Požadovat po všech volajících oprávnění
deny
Odepřít oprávnění takže kontrola selže
inheritcheck
Požadovat oprávnění po zděděné třídě
linkcheck
Požadovat oprávnění po volajícím
reqopt
Požadovat volitelná dodatečná oprávnění
refuse
Odepřít garantování těchto oprávnění
request
Upozornění, že oprávnění může být vyžadováno
prejitgrant*
Uložené odepření nastavené v před-JIT čase.
Nemicrosoftí implementace CLI může tuto operaci zabezpečení ignorovat.
TypeReference (TypeReference)
Třída oprávnění
Key (SQSTRING)
Value (SQSTRING)
Páry název = hodnota specifikující zabezpečení.
Kapitola

.permissionset

Viz též:
.permission

Popis
Sada deklarativního zabezpečení
Kompilátor vyššího jazyka převádí deklarativní bezpečnostní informace do formy XML a ukládá ji do metadat. ilasm potřebuje konverzní informace na svém vstupu.
Rodiče
Soubor, .assembly, .class, .method, {}
Syntax
\.permissionset SecAction \(Data\)
SecAction (SecAction)
Viz .permission
Data (Bytes)
Data
Kapitola

.publickey

Viz též:
.publickeytoken

Popis
Veřejný klíč původce assembly
Zde se ukládá RSA veřejný klíč, který byl použit k výpočtu signatury assembly (ta se vypočte tak, že se spočítá SHA1 hash assembly a ten se zakryptuje pomocí RSA a páru veřejného a soukromého klíče autora assembly).
Rodiče
.assembly, .assembly extern
Syntax
\.publickey = \(PublicKey\)
PublicKey (Bytes)
Veřejný klíč
Kapitola

.publickeytoken

Viz též:
.publickey

Popis
Token veřejného klíče. Umožňuje uložit pouze token veřejného klíče na místo veřejného klíče celého.
K direktivě .assembly extern je možno uložit veřejný klíč toho, kdo externí assembly podepsal (.publickey) nebo jen jeho token. Ani jedno není povinné. Pokud je uloženo obojí, je token ignorován.
Rodiče
.assembly extern
Syntax
\.publickeytoken = \(Token\)
Token (Bytes)
Spodních 8 bytů SHA1 hashe veřejného klíče původce referencované assembly.
Kapitola

.removeon

Viz též:
.addon | .other | .set | .get | .fire

Popis
Odkazuje na metodu remove události (odebrání handleru). CLS specifikuje pojmenovávací konvenci, konzistenční omezení a vyžaduje aby metoda remove byla označena jako specialname.
Rodiče
.event
Syntax
\.removeon CallingConvention Type [TypeSpec::] MethodName \([Param [, Param]*]\)
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody
Type (Type)
Návratový typ metody
TypeSpec (TypeSpec)
Typ, který metodu deklaruje. Výchozí hodnota je stejný typ jako typ, kde je deklarována událost
MethodName (MethodName)
\.cctor | \.ctor | DottedName
Název metody na kterou se odkazuje. Teoreticky se může jednat i o metody .cctor a .ctor.
Param (Param)
Parametry určující signaturu odkazované metody.
Kapitola

.set

Viz též:
.removeon | .other | .addon | .get | .fire

Popis
Odkazuje na metodu set (setter) vlastnosti (property). CLS specifikuje pojmenovávací konvenci, konzistenční omezení a vyžaduje aby metoda set byla označena jako specialname.
Každá vlastnost může obsahovat maximálně jeden setter.
Rodiče
.property
Syntax
\.set CallingConvention Type [TypeSpec::] MethodName \([Param [, Param]*]\)
CallingConvention (CallConv)
Volací konvence metody
Type (Type)
Návratový typ metody
TypeSpec (TypeSpec)
Typ, který metodu deklaruje. Výchozí hodnota je stejný typ jako typ, kde je deklarována událost
MethodName (MethodName)
\.cctor | \.ctor | DottedName
Název metody na kterou se odkazuje. Teoreticky se může jednat i o metody .cctor a .ctor.
Param (Param)
Parametry určující signaturu odkazované metody.
Kapitola

.size

Viz též:
.pack

Popis
Velikost typu
Určuje minimální velikost typu v paměti. Je určena pro padding. Skutečná velikost, kterou typ obsadí v paměti, je maximum z hodnoty této direktivy a skutečné velikosti typu (se všemi paddingy a alignmenty).
Rodiče
.class
Syntax
\.size Size
Size (Int32)
Velikost v bytech
Pokud je direktiva použita na hodnotový typ nesmí velikost přesáhnout 1MB.
Kapitola

.stackreserve

Viz též:
.maxstack

Popis
N/A
Rodiče
Soubor
Syntax
\.stackreserve Number
Number (Int32)
N/A
Kapitola

.subsystem

Popis
Typ aplikace
Používá se jen pro assembly, které představují spustitelné aplikace. Specifikuje typ prostředí, který aplikace vyžaduje. Hodnota se ukládá v hlavičce PE souboru.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.subsystem SubSystem
SubSystem (Int32)
Životní prostředí
Povolené hodnoty jsou:
2
Grafické uživatelské prostředí
3
Konzole
Kapitola

.try

Viz též:
handler | Label

Popis
Odchytávání chyb
Rodiče
.method, {}
Obsah
catch, fault, filter, finally, {}
Syntax
\.try (From to To | {}) ((catch TypeReference | fault | filter (Id | {}) | finally) (handler Id to Id | {}))+
From (Id)
Label (návěští), kde se nachází první instrukce tzv. chráněného bloku (try).
To (Id)
Label (návěští), který se nachází za poslední instrukcí tzv. chráněného bloku (try).
Návěští From a To tedy "obalují" chráněný blok, tak jako složené závorky v následující syntaxi.
Návěští From a To musí být deklarována v kódu dříve než je na ně odkazováno.
{}
Chráněný blok
Další položky jsou vysvětleny u jednotlivých bloků: catch, fault, filter a finally.
Žádné dva handlery (catch, fault, filter, finally) nesmějí začínat na stejné adrese.
Na počty a pořadí bloků jedntlivých typů se v CLS vztahují další omezení.
Poslední instrukcí bloku try a catch musí být skok za celou konstrukci. Např.:
.try {
  …                    // chráněné instrukce
  leave exitSEH              // normální opuštění bloku
} catch [mscorlib]System.FormatException { // zachycení výjímky
  …                    // ošetření výjímky
  pop                   // vyjmutí výjímky ze zásobníku
  leave exitSEH              // normální opuštění handleru
}
exitSEH:                  // Pokračování zde
Blok filter těsně předchází svému handleru. Pokud se v něm rozhodne, že má dojít k ošetření výjimky, uloží na zásobník hodnotu EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER (i4.1). Poslední instrukcí bloku filter musí být endfilter. V bloku filter nelze zakládat další bloky try.
Poslední instrukcí bloku finally musí být endfinally.
Poslední instrukcí bloku fault musí být endfault.
Kapitola

.ver

Popis
Verze
Rodiče
.assembly, .assembly extern
Syntax
\.ver Major:Minor:Build:Revision
Major (Int32)
Minor (Int32)
Build (Int32)
Revision (Int32)
Jednotlivé složky čísla verze
Standardizované assembly musí mít Build a Revision rovno 0. Individuální implementátoři by měly alespoň jednu ze složek Build a Revision nastavovat na nenulovou hodnotu, aby se vyhli případné kolizi s pozdější verzí standardu.
Implementace může verzi ignorovat nebo vyžadovat její absolutní shodu, nebo cokoliv mezi tím.
Kapitola

.vtentry

Viz též:
.export | .vtfixup

Popis
Specifikuje položku ve vtable pro metodu
Rodiče
.method
Syntax
\.vtentry N1 : N2
N1 (Int32)
Číslo záznamu v tabulce vtable (?)
N2 (Int32)
Index v záznamu v tabulce vtable (?)
Kapitola

.vtfixup

Viz též:
CallConv | .vtentry

Popis
Helper pro volání mezi managovaným a nemanagovaným kódem
Tato direktiva se může vyskytnout vícekrát.
Tato direktiva nemusí být přístupná na všech implementacích.
Tato direktiva řeší věci týkající se způsobu volání metod mezi managovaným a nemanagovaným kódem a také data marshaling.
Tato direktiva deklaruje, že na nějaké pozici v paměti se nachází tabulka obsahující tokeny metadat, které referují na metody a je potřeba je nahradit ukazateli na metody. CLI provede tuto konverzi při načtení souboru s touto direktivou do paměti.
ilasm syntaxe nespecifikuje mechanismus pro vytváření tabulky tokenů. Kompilátor může prostě vytvořit tokeny jako bytové literály do bloku specifikovaného direktivou .data.
Rodiče
Soubor
Syntax
\.vtfixup [Number] [fromunmanaged | int32 | int64 | retainappdomain*]* at DataLabel
Number (Int32)
Počet záznamů v tabulce
int32
int64
Šířka záznamu v tabulce. Jen jeden z těchto parametrů smí být použit. int32 je výchozí, pokud není specifikován ani jeden.
fromunmanaged
Instruuje CLI k vygenerování přechodu, který konvertuje nemanagované volání na managované volání a vrátí výsledek do nemanagovaného prostředí. Přechod se postará také o marshaling platformě specifickým způsobem definovaným v platform invoke.
retainappdomain*
Instruuje přechod k tomu, aby volání pro stejné vlákno nemanagovaného kódu přišlo do stejné aplikační domény, v jaké se nacházelo při posledním přechodu, nebo do defaultní domény, pokud je toto první volání.
DataLabel (Id)
Datové návěští, kde je tabulka uložena
Kapitola

Label

Viz též:
handler | .try

Popis
Návěští - definuje kódové návěští, alias pro adresu (též CodeLabel)
Rodiče
.method, {}
Syntax
Label :
Label (Id)
Název návěští - musí být unikátní přes všechna kódová návěští v rámci procedury.

Také existují datová návěští - DataLabel - jedná se o Id používaná direktivou data.

Ze syntaktického hlediska dále existuje seznam labelů Labels (LabelOrOffset [, LabelOrOffser]*, kde LabelOrOffset je Id (Id | Int32*)

Uživatelské atributy

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

Pseudo-uživatelské atributy | Speciální uživatelské atributy

Tato kapitola se zabývá významem pseudo-uživatelských a speciálních uživatelských atributů. Pro informace o způsobu definice a uložení vizte direktivu .custom.

CLI umožňuje použít jakoukoliv třídu jako atribut a aplikovat ji na jakoukoli položku metadat. CLS zavádí některá omezení.

Uživatelské atributy lze rozdělit do tří skupin:

Pseudo-uživatelské atributy
Nejsou ukládány jako "normální" uživatelské atributy, ale jako speciální položky metadat. Blob inicializátoru je rozparzován, převeden na specifické položky metadat a zahozen. Tzn. atribut není uložen jako atribut a nelze jej zpět jako tribut získat. Místo toho je potřeba získávat příslušné položky metadat.
Speciální uživatelské atributy
Jsou ukládány jako 'bloby', ale CLI (nebo kompilátory) jim přikládají speciální význam.
Ostatní
Jsou uloženy jako 'bloby' a CLI se o ně dále nestará.
Kapitola

Pseudo-uživatelské atributy

Definovány ve jmenných prostorech System.Reflection, System.Runtime.CompilerServices a System.Runtime.InteropServices. Ne všechny jsou součástí současného standardu - některé rezervovány pro budoucí použití (označeny R; mohou být součástí implementace - třeba .NETu).

AssemblyAlgorithmIDAttributeR
Definuje ID hashovacího algoritmu.
Ovlivňuje: Assembly.HashAlgId
Viz .hash alghoritm
AssemblyFlagsAttributeR
Tagy pro aktuální assembly.
Ovlivňuje: Assembly.Flags
DllImportAttribute
Informace o kódu importovaném z nemanagované knihovny
Ovlivňuje: Method.Flags.PinvokeImpl, vkládá nový řádek do ImplMap
Viz pinvokeimpl
FieldOffsetAttribute
Offset proměnné (field) v rámci třídy.
Ovlivňuje: FieldLayout.OffSet
Viz .field
InAttribute
Indikuje vstupní parametr metody
Ovlivňuje: Param.Flags.In
Viz Param
MarshalAsAttribute
Indikuje způsob marshalování dat mezi managovaným a nemanagovaným kódem
Ovlivňuje: the Field.Flags.HasFieldMarshal, Param.Flags.HasFieldMarshal, vkládá nový řádek do FieldMarshal
Viz .field, Param, .method {}
MethodImplAttribute
Specifikuje detaily, jak je metoda implementována
Ovlivňuje: Method.ImplFlags
Viz .method {} :: ImplAttr
OutAttribute
Indikuje výstupní parametr metody
Ovlivňuje: Param.Flags.Out
Viz Param
StructLayoutAttribute
Umožňuje specifikovat jak budou uloženy proměnné (fields) třídy (nebo struktury) v managované paměti. Pozice proměnných se pak řídí atributy aplikovanými na jednotlivé proměnné nebo je určena automaticky.
Viz .class, FieldOffsetAttribute
ComImportAttribute*
Informace o nativním kódu dostupném jako COM komponenta
Ovlivňuje: TypeDef.Flags.Import
Viz .class {}
OptionalAttribute*
Označuje atribut metody jako volitelný
Ovlivňuje: Param.Flags.Optional
NonSerializedAttribute*
Indikuje, že proměnná (field) nemá být serializována
Ovlivňuje: Field.Flags.NotSerialized
Viz .field :: notserialized
PreserveSigAttribute*
Indikuje HRESULT nebo retval pro transformaci signatury
Ovlivňuje: Method.ImplFlags.PreserveSig
Viz .method{} :: preservesig
SerializableAttribute*
Specifikuje, že typ může být serializován
Ovlivňuje: TypeDef.Flags.Serializable
Viz .class{} :: serializable
Uvedené Microsoft-specific atributy zapříčiní, že assembly nebude přenosná. CLS kompatibilní runtime ji může odmítnout načíst, nebo může vyvolat výjimku při pokusu o přístup k atributům.*
Kapitola

Speciální uživatelské atributy

Atribute definované CLS | Microsoft-specific atributy | Atributy zabezpečení | TLS atributy | Ostatní

Atributy definované CLS

Následující atributy definované CLS musí být podporovány správnými jazyky.

AttributeUsageAttribute
Aplikuje se na třídu definující atribut. Určuje, kde může být atribut použit.
ObsoleteAttribute
Označuje element jako zastaralý
CLSCompliantAttribute
Označuje element jako kompatibilní nebo nekompatibilní s CLS standardem

Micosoft-specific atributy*

Kapitoly 21.2.3, 21.2.4, 21.2.5, 21.2.7, 21.2.8 obsahují speciální uživatelské atributy, používané Microsoftem. Jedná se o atributy kontrolující činnost CIL-to-native překladače, vzdálené volání (remoting), zabezpečení, interoperabilitu s nemanagovaným kódem a pseudo-uživatelské atributy pro assembly linker. Tyto atributy zde nejsou dále zmíněny.*

Atributy zabezpečení

Pokud runtime "nepochopí" nějaký bezpečnostní atribut (zděděný od System.Security.Permissions.SecurityAttribute může odmítnou načít assembly s tímto atributem nebo může vyvolat výjimku při pokusu o přístup k položce označené tímto atributem. (Platí i pro jiné vlastní atributy, které nemohou být instanciovány.)

CodeAccessSecurityAttribute
Bázová třída pro deklarativní zabezpečení pomocí atributů
DnsPermissionAttribute
Nastavení DnsPermission
EnvironmentPermissionAttribute
Nastavení EnvironmentPermission
FileIOPermissionAttribute
Nastavení FileIOPermission
ReflectionPermissionAttribute
Nastavení ReflectionPermission
SecurityAttribute
Základní třída pro deklarativní zabezpečení. CodeAccessSecurityAttribute od ní dědí.
SecurityPermissionAttribute
Určuje jestli metoda může ovlivňovat nastavení zabezpečení.
SocketPermissionAttribute
Nastavuje SocketPermission
WebPermissionAttribute
Nastavuje WebPermission

Dokumentace obsahuje další atributy.*

TLS atributy

Atributy pro nastavení TLS (Thread Local Storage)

ThreadStaticAttribute
Indikuje, že proměnná (field) je statická pro jedno vlákno.

Ostatní

Kontrolují různé záležitosti CLI

ConditionalAttribute
Označuje metodu jako volatelnou na základě nějaké compile-time (v době kompilace) podmínky. Pokud podmínka není splněna metoda nebude volána.
DecimalConstantAttribute
Uloží do metadat konstantu typu Decimal
DefaultMemberAttribute
Určuje výchozího čelna typu. Reflection jej poižívá při InvokeMember.
FaultModeAttribute
Definuje jestli výjimky z kontroly instrukcí jsou nebo nejsou precizní (precise/imprecise).
FlagsAttribute
Označuje výčtový typ jako sadu 'flagů' - tedy bitové pole.
IndexerNameAttribute
Určuje jméno, pod kterým je vlastnost (property) s jedním či více parametry dostupná v jazyce, který tuto vlastnost přímo nepodporuje.
ParamArrayAttribute
Indikuje, že metoda může přijímat proměnný počet argumentů při volání. Toto je něco jiného - více uživatelsky přívětivého - než vararg (viz CallConv).

Instrukce

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

Prefixy: constrained. | no. | readonly. | tail. | unaligned. | volatile.
Základní: add | add.ovf/add.ovf.un | and | arglist | beq/beq.s | bge/bge.s | bge.un/bge.un.s | bgt/bgt.s | bgt.un/bgt.un.s | ble/ble.s | ble.un/ble.un.s | blt/blt.s | blt.un/blt.un.s | bne.un/bne.un.s | br/br.s | break | brfalse/brfalse.s/brnull/brnull.s/brzero/brzero.s | brtrue/brtrue.s/brinst/brinst.s | call | calli | ceq | cgt | cgt.un | ckfinite | clt | clt.un | conv.i1/conv.i2/conv.i4/conv.i8/conv.r4/conv.r8/conv.u1/conv.u2/conv.u4/conv.u8/conv.i/conv.u/conv.r.un | conv.ovf.i1/conv.ovf.i2/conv.ovf.i4/conv.ovf.i8/conv.ovf.u1/conv.ovf.u2/conv.ovf.u4/conv.ovf.u8/conv.ovf.i/conv.ovf.u | conv.ovf.i1.un/conv.ovf.i2.un/conv.ovf.i4.un/conv.ovf.i8.un/conv.ovf.u1.un/conv.ovf.u2.un/conv.ovf.u4.un/conv.ovf.u8.un/conv.ovf.i.un/conv.ovf.u.un | cpblk | div | div.un | dup | endfilter | endfault/endfinally | initblk | jmp | ldarg/ldarg.s/ldarg.0/ldarg.1/ldarg.2/ldarg.3 | ldarga/ldarga.s | ldc.i4/ldc.i8/ldc.r4/ldc.r8/ldc.i4.0/ldc.i4.1/ldc.i4.2/ldc.i4.3/ldc.i4.4/ldc.i4.5/ldc.i4.6/ldc.i4.7/ldc.i4.8/ldc.i4.m1/ldc.i4.s | ldftn | ldind.i1/ldind.i2/ldind.i4/ldind.i8/ldind.u1/ldind.u2/ldind.u4/ldind.r4/ldind.u8/ldind.r8/ldind.i/ldind.ref | ldloc/ldloc.s/ldloc.0/ldloc.1/ldloc.2/ldloc.3 | ldloca/ldloca.s | ldnull | leave/leave.s | lolcalloc | mul | mul.ovf/mul.ovf.un | neg | nop | not | or | pop | rem | rem.un | ret | shl | shr | shr.un | starg/starg.s | stind.i1/stind.i2/stind.i4/stind.i8/stind.r4/stind.r8/stind.i/stind.ref | stloc/stloc.s/stloc.0/stloc.1/stloc.2/stloc.3 | sub | sub.ovf/sub.ovf.un | switch | xor
Objektové: box | callvirt | castclass | cpobj | initobj | isinst | ldelem | ldelem.i1/ldelem.i2/ldelem.i4/ldelem.i8/ldelem.u1/ldelem.u2/ldelem.u4/ldelem.u8/ldelem.r4/ldelem.r8/ldelem.i/ldelem.ref | ldelema | ldfld | ldflda | ldlen | ldobj | ldsfld | ldsflda | ldstr | ldtoken | ldvirtftn | mkrefany | newarr | newobj | refanytype | refanyval | rethrow | sizeof | stelem | stelem.i1/stelem.i2/stelem.i4/stelem.i8/stelem.r4/stelem.r8/stelem.i/stelem.ref | stfld | stobj | stsfld | throw | unbox | unbox.any

Instrukce podle typu
prefixyconstrained. | no. | readonly. | tail. | unaligned. | volatile.
konstantyldc.i4/ldc.i8/ldc.r4/ldc.r8/ldc.i4.0/ldc.i4.1/ldc.i4.2/ldc.i4.3/ldc.i4.4/ldc.i4.5/ldc.i4.6/ldc.i4.7/ldc.i4.8/ldc.i4.m1/ldc.i4.s | ldnull || ldstr
aritmetickéadd | add.ovf/add.ovf.un | div | div.un | mul | mul.ovf/mul.ovf.un | rem | rem.un sub | sub.ovf/sub.ovf.un
bitovéand | neg | not | or | shl | shr | shr.un | xor
testyceq | cgt | cgt.un | clt | clt.un | clt | clt.un || ckfinite ||| isinst
skokybeq/beq.s | bge/bge.s | bge.un/bge.un.s | bgt/bgt.s | bgt.un/bgt.un.s | ble/ble.s | ble.un/ble.un.s | blt/blt.s | blt.un/blt.un.s | bne.un/bne.un.s | brfalse/brfalse.s/brnull/brnull.s/brzero/brzero.s | brtrue/brtrue.s/brinst/brinst.s || br/br.s || switch
funkcecall | calli | jmp | ldftn | ret || callvirt | ldvirtftn
konverzeconv.i1/conv.i2/conv.i4/conv.i8/conv.r4/conv.r8/conv.u1/conv.u2/conv.u4/conv.u8/conv.i/conv.u/conv.r.un | conv.ovf.i1/conv.ovf.i2/conv.ovf.i4/conv.ovf.i8/conv.ovf.u1/conv.ovf.u2/conv.ovf.u4/conv.ovf.u8/conv.ovf.i/conv.ovf.u | conv.ovf.i1.un/conv.ovf.i2.un/conv.ovf.i4.un/conv.ovf.i8.un/conv.ovf.u1.un/conv.ovf.u2.un/conv.ovf.u4.un/conv.ovf.u8.un/conv.ovf.i.un/conv.ovf.u.un ||| castclass
výjimkyendfilter | endfault/endfinally | leave/leave.s ||| rethrow | throw
zásobníkdup | pop
paměťcpblk | initblk | ldind.i1/ldind.i2/ldind.i4/ldind.i8/ldind.u1/ldind.u2/ldind.u4/ldind.r4/ldind.u8/ldind.r8/ldind.i/ldind.ref | lolcalloc | stind.i1/stind.i2/stind.i4/stind.i8/stind.r4/stind.r8/stind.i/stind.ref ||| cpobj | initobj | ldobj | mkrefany | stobj
proměnné (lokální)ldloc/ldloc.s/ldloc.0/ldloc.1/ldloc.2/ldloc.3 | ldloca/ldloca.s | stloc/stloc.s/stloc.0/stloc.1/stloc.2/stloc.3
parametryarglist | ldarg/ldarg.s/ldarg.0/ldarg.1/ldarg.2/ldarg.3 | ldarga/ldarga.s | starg/starg.s
proměnné (fields)ldfld | ldflda | ldsfld | ldsflda | stfld | stsfld
poleldelem | ldelem.i1/ldelem.i2/ldelem.i4/ldelem.i8/ldelem.u1/ldelem.u2/ldelem.u4/ldelem.u8/ldelem.r4/ldelem.r8/ldelem.i/ldelem.ref | ldelema | ldlen | newarr | stelem | stelem.i1/stelem.i2/stelem.i4/stelem.i8/stelem.r4/stelem.r8/stelem.i/stelem.ref
objektovébox | unbox | unbox.any || castclass || cpobj | initobj | ldobj | ldtoken | newobj | stobj || isinst | sizeof || mkrefany | refanytype | refanyval
řetězceldstr
různébreak | nop
Kapitola

Prefixy instrukcí

Slouží jako prefixy jiných instrukcí a modifikují jejich chování.

constrained. | no. | readonly. | tail. | unaligned. | volatile.

Kapitola Prefixy instrukcí

constrained. FE16

Volat člena na hodnotě typu proměnné. Účelem je volání instrukce callvirt nezávislé na tom jestli typ je hodnotový nebo referenční.

Syntax
constrained. thisType
Předpona pro
callvirt
Zásobník
..., ptr, arg1, ..., argN..., ptr, arg1, ..., argN
ptr
Musí být managovaný ukazatel (&) na thisType
Pokud thisType je referenční ptr je dereferencován a předán jako this-pointer instrukci callvirt.
Pokud thisType je hodnotový typ, který implementuje metodu, ptr je předán instrukci call implementované typem.
Pokud thisType je hodnotový typ a neimplementuje metodu, je ptr zaboxován a předán jako this-pointer instrukci callvirt (může se stát jen pro metody typů System.Object, System.ValueType a System.Enum).
Výjimky
Žádné
Korektní
Následuje instrukce callvirt. thisType musí být platný typedef, typeref nebo typespec token metadat.
Ověřitelné
ptr je managovaný pointer (&) na thisType
Po uvedené transformaci this-pointeru se provede ověření instrukce callvirt
Kapitola Prefixy instrukcí

no. FE19

Přeskočit případnou kontrolu selhání. Následující instrukce nemusí provádět určenou kontrolu selhání

Syntax
no.{typecheck|rangecheck|nullcheck}
Předpona pro
typecheck
castclass, unbox, ldelema, stelem
CLI může (neusí) vynechat typovou kontrolu. InvalidCastException může být vyvolána, pokud kontrola není vynechána a selže.
rangecheck
ldelem.*, ldelema, stelem.*
CLI může (nemusí) vynechat kontrolu rozsahu pole. IndexOutOfRangeException může být vyvolána, pokud kontrola nebyla vynechána a selhala.
nullcheck
ldfld, stfld, callvirt, ldvirtftn, ldelem.*, stelem.*, ldelema
CLI může (nemusí) vynechat kontrolu na null. NullReferenceException může být vyvolána, pokud kontrola nebyla vynechána a selhala.
Výjimky
Žádné
Korektní
Je následována některou z instrukcí uvedených výše.
Ověřitelné
nikdy, no. není povoleno.
Kapitola Prefixy instrukcí

readonly. FE1E

Následující instrukce vrátí managovaný ukazatel jen ke čtení a nebude provádět typovou kontrolu.

Syntax
readonly.
Předpona pro
ldelema
Výjimky
Žádné
Korektní
Předchází instrukci ldelema
Ověřitelné
S vráceným ukazatelem musí být zacházeno speciálně.
Kapitola Prefixy instrukcí

tail. FE14

Následující volání ukončí aktuální metodu. Rámec aktuální metody bude zahozen před voláním. Návratová hodnota volané metody se stane návratovou hodnotou aktuální metody.

Z bezpečnostních důvodů může být ignorována v některých případech. Ignorována v synchronizovaných metodách. Implementace mohou předponu ignorovat i v dalších případech (ale ne vždy).

Syntax
tail.
Předpona pro
call, calli, callvirt
Výjimky
Žádné
Korektní
Následuje jedna z uvedených instrukcí. Další instrukcí metody je ret. Kromě parametrů volané metody se při dosažení instrukce na zásobníku nic nevyskytuje. Není cílem skoku.
Volané metodě není možno předávat managované ukazatele, které ukazují na rámec zásobníku, který bude odstraněn.
Návratový typ volané metody musí být kompatibilní s návratovým typem volající metody.
Ověřitelné
Volané metodě nejsou předávány žádné managované ukazatele.
Kapitola Prefixy instrukcí

unaligned. FE12

Následující ukazatelová instrukce může být nezarovnaná (vzhledem k přirozené velikosti typu & nebo nemanagovaného ukazatele native int a následující instrukci).

Syntax
unaligned.alignment
alignment (unsigned int8)
Může být 1, 2, 4 a určuje zarovnání
Zásobník
..., addr..., addr
Předpona pro
ldind, stind, ldfld, stfld, ldobj, stobj, initblk, cpblk, volatile.
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Následující instrukce je jedna z uvedených
Kapitola Prefixy instrukcí

volatile. FE13

Následující ukazatel (addr) je nestálý (volatile). Tzn. že čtení z takové adresy nemůže být cachováno a vícenásobná ukládání nemohou být zahozena. Typické použití, je pokud adresa náleží jinému vláknu. Přístup k takovému umístění musí být atomický.

Syntax
volatile.
Zásobník
..., addr..., addr
Předpona pro
ldind, stind, ldfld, stfld, ldobj, stobj, initblk, cpblk, unaligned.
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Následující instrukce je jedna z uvedených
Kapitola

Základní instrukce

add | add.ovf/add.ovf.un | and | arglist | beq/beq.s | bge/bge.s | bge.un/bge.un.s | bgt/bgt.s | bgt.un/bgt.un.s | ble/ble.s | ble.un/ble.un.s | blt/blt.s | blt.un/blt.un.s | bne.un/bne.un.s | br/br.s | break | brfalse/brfalse.s/brnull/brnull.s/brzero/brzero.s | brtrue/brtrue.s/brinst/brinst.s | call | calli | ceq | cgt | cgt.un | ckfinite | clt | clt.un | conv.i1/conv.i2/conv.i4/conv.i8/conv.r4/conv.r8/conv.u1/conv.u2/conv.u4/conv.u8/conv.i/conv.u/conv.r.un | conv.ovf.i1/conv.ovf.i2/conv.ovf.i4/conv.ovf.i8/conv.ovf.u1/conv.ovf.u2/conv.ovf.u4/conv.ovf.u8/conv.ovf.i/conv.ovf.u | conv.ovf.i1.un/conv.ovf.i2.un/conv.ovf.i4.un/conv.ovf.i8.un/conv.ovf.u1.un/conv.ovf.u2.un/conv.ovf.u4.un/conv.ovf.u8.un/conv.ovf.i.un/conv.ovf.u.un | cpblk | div | div.un | dup | endfilter | endfault/endfinally | initblk | jmp | ldarg/ldarg.s/ldarg.0/ldarg.1/ldarg.2/ldarg.3 | ldarga/ldarga.s | ldc.i4/ldc.i8/ldc.r4/ldc.r8/ldc.i4.0/ldc.i4.1/ldc.i4.2/ldc.i4.3/ldc.i4.4/ldc.i4.5/ldc.i4.6/ldc.i4.7/ldc.i4.8/ldc.i4.m1/ldc.i4.s | ldftn | ldind.i1/ldind.i2/ldind.i4/ldind.i8/ldind.u1/ldind.u2/ldind.u4/ldind.r4/ldind.u8/ldind.r8/ldind.i/ldind.ref | ldloc//ldloc.s/ldloc.0/ldloc.1/ldloc.2/ldloc.3 | ldloca/ldloca.s | ldnull | leave/leave.s | lolcalloc | mul | mul.ovf/mul.ovf.un | neg | nop | not | or | pop | rem | rem.un | ret | shl | shr | shr.un | starg/starg.s | stind.i1/stind.i2/stind.i4/stind.i8/stind.r4/stind.r8/stind.i/stind.ref | stloc/stloc.s/stloc.0/stloc.1/stloc.2/stloc.3 | sub | sub.ovf/sub.ovf.un | switch | xor

Instrukce nezávislé na objektovém modelu nebo CTS. Pokrývají základní operace.

Kapitola Základní instrukce

add 58

Součet dvou čísel

Sečte value1 a value2 a vrátí výsledek na zásobník. Pro integery nedetekuje přetečení (viz. add.ovf) pro čísla s plovoucí čárkou vrací při přetečení +inf nebo -inf.

Syntax
add
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Očekává dva operandy. Více viz tabulka.
Kapitola Základní instrukce

add.ovf D6; add.ovf.un D7

Sečte znaménkové/neznaménkové integery s kontrolou přetečení

Sečte value1 a value2 a vrátí výsledek na zásobník.

Syntax
add.ovf; add.ovf.un
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjímky
System.OverflowException
výsledek nemůže být reprezentován v daném typu
Korektní
Ověřitelné
Očekává dva operandy. Více viz tabulka.
Kapitola Základní instrukce

and 5F

Bitový AND dvou celočíselných hodnot

Provede bytový AND value1 a value2. Výsledek vrátí na zásobník.

Syntax
and
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Očekává dva operandy na zásobníku, Více viz tabulka.
Kapitola Základní instrukce

arglist FE00

Vrátí handle seznamu argumentů aktuální metody

Vrátí handle typu System.RuntimeArgumentHandle, který reprezentuje seznam argumentů aktuální metody. Handle je platný jen během života aktuální metody - může být předáván do dalších metod, pokud metoda, které patří je "naživu". Instrukce může být vykonána jen v rámci metody s proměnným počtem argumentů vararg.

Syntax
arglist
Zásobník
... ..., argListHandle
Výjimky
Žádné
Korektní
V metodě, jejíž záhlaví indikuje, že metoda přijímá proměnný počet argumentů.
Ověřitelné
Korektní a výsledek je akceptován jako typ System.RuntimeArgumentHandle
Kapitola Základní instrukce

beq 3B; beq.s 2E

Skok na cíl při shodě (branch if equal)

Skočí na cíl, pokud value1 je ekvivalentní (rovná se) value2. target32 je 4 bytový (target8 1 bytový) znaménkový offset relativní k adrese začátku následující instrukce. Nemůže být použita k opuštění bloků try, catch, filter a finally (viz leave).

Syntax
beq target32; beq.s target8
Zásobník
..., value1, value2 ...,
Výjimky
Žádné
Korektní
Položky na zásobníku jsou akceptovatelného typu podle tabulky. Instrukce není použita k vyskočení z kontrolovaných bloků a její cíl je začátek jiné instrukce (pokud má instrukce prefixy, může být cílem jen začátek prvního z nich).
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

bge 3C; bge.s 2F

Skok na cíl pokud je větší nebo rovno.

Skočí na cíl (target32 - 4 bytový; target8 - 1 bytový) pokud value1 => value2. target32 (resp. target8) je znaménkový 4 (1) bytový offset cíle vůči začátku instrukce následující po této instrukci.

Syntax
bge target32; bge.s target8
Zásobník
..., value1, value2...,
Výjimky
Žádné
Korektní
Cílem skoku může být jen začátek instrukce (pokud má prefixy, tak první z nich). Skok nesmí opustit kontrolovaný blok. Na zásobníku jsou 2 operandy typů podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

bge.un 41; bge.un.s 34

Skočí na cíl pokud je vetší nebo rovno (neznaménková verze)

Skočí na target32 (target8, pokud value1 >= value2 (neznaménkové porovnání). target32 je 32 bitový offset (target8 8 bitový) cíle skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
bge.un target32; bge.un.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výnimky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

bgt 3D; bgt.s 30

Skočí na cíl pokud je větší.

Skočí na cíl target32 (target8), pokud value1 > value2. target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
bgt target32; bgt.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výjimky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

bgt.un 42; bgt.un.s 35

Skočí na cíl pokud je větší (neznaménková verze).

Skočí na cíl target32 (target8), pokud value1 > value2 (neznaménkové porovnání). target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
bgt.un target32; bgt.un.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výjimky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

ble 3E; ble.s 31

Skočí na cíl pokud je menší nebo rovno.

Skočí na cíl target32 (target8), pokud value1 <= value2. target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
ble target32; ble.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výjimky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

ble.un 43; ble.un.s 36

Skočí na cíl pokud je menší nebo rovno (neznaménkové porovnání).

Skočí na cíl target32 (target8), pokud value1 <= value2 (neznaménkové porovnání). target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
ble.un target32; ble.un.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výjimky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

blt 3F; blt.s 32

Skočí na cíl pokud je menší.

Skočí na cíl target32 (target8), pokud value1 < value2. target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
blt target32; blt.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výjímky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

blt.un 44; blt.un.s 37

Skočí na cíl pokud je menší (neznaménková verze).

Skočí na cíl target32 (target8), pokud value1 < value2 (neznaménkové porovnání). target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
blt.un target32; blt.un.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výjímky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

bne.un 40; bne.un.s 33

Skok pokud není rovno

Skočí na cíl target32 (target8) pokud value1 není rovno value2. target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
bne.un target32; bne.un.s target8
Zásobník
..., value1, value2...
Výjimky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce, pokud má prefixy, na prvním prefixu. Není možno vyskakovat z kontrolovaných bloků. Na zásobníku musí být 2 hodnoty podle tabulky.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a argumentů pro všechny možné cesty k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

br 38; br.s 2B

Nepodmíněný skok

Skočí na cíl target32 (nebo target8). target32 reprezentuje 32 bitový (target8 8 bitový) offset konce skoku vůči začátku následující instrukce.

Syntax
br target32; br.s target8
Zásobník
......
Výjimky
Žádné
Korektní
Skok musí končit na začátku instrukce. Pokud má instrukce prefixy, musí končit na prvním z nich. Skoky z/do kontrolovaných bloků jsou zakázány (viz instrukce leave).
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a parametrů pro všechny cesty vedoucí k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

break 01

Informuje debugger o dosažení breakpointu.

Posílá debuggeru signál, že došlo k dosažení breakpointu. Nemá vliv na stav interpretu. Velikost této instrukce je nejmenší možná, takže breakpoint může být založen s minimálním vlivem na okolní kód. Výsledkem této instrukce může být vyvolání debuggeru, nic nebo bezpečnostní výjimka - to záleží na implementaci.

Syntax
break
Zásobník
......
Výjímky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Vždy
Kapitola Základní instrukce

brfalse 39; brfalse.s 2C; brnull 39; brnull.s 2C; brzero 39; brzero.s 2C

Skok pokud je false, null nebo nula

Skočí na target32 (target8), pokud value je false, null nebo nula. brnull a brzero je alias k brfalse; brnull.s a brzero.s je alias k brfalse.s. value může být int32, int64, &, O, native int nebo nemanagovaný pointer. target32 reprezentuje 32 bitový offset cíle, target8 8 bitový. Offset se počítá od začátku následující instrukce.

Syntax
brfalse target32; brfalse.s target8; brnull target32; brnull.s target8; brzero target32; brzero.s target8
Zásobník
..., value...
Výjimky
Žádné
Korektní
Očekává jenu položku na zásobníku. Cílem musí být začátek instrukce, pokud má instrukce prefixy, lze skákat jen na první z nich. Skoky z/do kontrolovaných bloků nejsou povoleny.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a parametrů pro všechny cesty vedoucí k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

brtrue 3A; brtrue.s 2D; brinst 3A; brinst.s 2D

Skok pokud je false, null nebo nula

Skočí na target32 (target8), pokud value je nenulová, true nebo nenullová. brinst je alias k brtrue; brinst.s je alias k brtrue.s.s. value může být int32, int64, &, O, native int nebo nemanagovaný pointer. target32 reprezentuje 32 bitový offset cíle, target8 8 bitový. Offset se počítá od začátku následující instrukce.

Syntax
brfalse target32; brfalse.s target8; brnull target32; brnull.s target8; brzero target32; brzero.s target8
Zásobník
..., value...
Výjimky
Žádné
Korektní
Očekává jenu položku na zásobníku. Cílem musí být začátek instrukce, pokud má instrukce prefixy, lze skákat jen na první z nich. Skoky z/do kontrolovaných bloků nejsou povoleny.
Ověřitelné
Vyžaduje typovou konzistenci zásobníku, lokálních proměnných a parametrů pro všechny cesty vedoucí k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

call 28

Volání metody

Zavolá metodu indikovanou deskriptorem method, což je matadata token typu methodref, methoddef nebo methodspec. Určuje metodu, která bude zavolána, volací konvenci a počet parametrů očekávaných na zásobníku. Metadata token obsahuje všechny informace potřebné k zavolání metody (jestli je instanční, statická, globální, virtuální) a je z něj určena adresa (na rozdíl od callvirt, kde se konkrétní metoda určí podle konkrétního typu objektu. Pokud metoda není definována na typu uvedeném v metadata tokenu, hledá se metoda nahoru v dědicí hierarchii (při kompilaci, ne za běhu). Argumenty se na zásobníku nacházejí zleva doprava. Pokud je potřeba, je před argumenty umístěn this-pointer. Pokud se call použije k volání virtuální metody, je skutečná metoda, která se použije určena staticky (lze použít např. k volání metody rodičovské třídy). Návratová hodnota retVal nemusí být vždy přítomna.

Syntax
call method
Zásobník
..., arg1, ..., argN..., [retVal]
Výjimky
Syste.SecurityException
Volající (caller) nemá právo přistupovat k volané metodě. Může být vyvolána při CIL-to-native převodu, místo za běhu.
System.MethodAccessException
Neplatný pokus o přístup k private nebo protected metodě.
System.MissinMethodException
Při pokusu o dynamický přístup k metodě, která neexistuje.
Korektní
Zásobník obsahuje správný počet parametrů správného typu.
Ověřitelné
method ukazuje na platný token metadat. Typy objektů na zásobníku jsou konzistentní s typy očekávanými metodou. Metoda je dostupná z kontextu volajícího (caller). Metoda není abstraktní (má implementaci).
Může být použita k volání konstruktoru rodičovské třídy, nebo k inicializaci hodnot hodnotového typu, pomocí jeho konstruktoru.
Pokud je volaná metoda globální, musí být statická.
Kapitola Základní instrukce

calli 29

Nepřímé volání metody

Nepřímo zavolá metodu s parametry uloženými na zásobníku. Metoda je na zásobníku určena parametrem ftn (ukazatel na vstupní bod metody; ukazatel do nativního kódu cílového stroje; může být vytvořen ldftn nebo ldvirtftn nebo může přijít z nemanagovaného kódu). callsitedescr obsahuje samostatný metadata token, který popisuje argumenty metody, jejich typy a volací konvenci (není kontrolována dynamicky). Argumenty jsou na zásobníku umístěny zleva doprava. Pokud se jedná o instanční metodu, je před argumenty umístěn this-pointer. Návratová hodnota retVal nemusí být vždy přítomna.

Syntax
calli callsitedescr
Zásobník
..., arg1, ..., argN, ftn..., [retVal]
Výjimky
System.SecurityException
Volající (caller) nemá právo volat metodu. K výjimce může dojít při převodu CIL-to-native místo při běhu.
Korektní
ftn obsahuje ukazatel na metodu jejíž signatuře odpovídá callsitedescr. Počty a typy argumentů odpovídají signatuře.
Ověřitelné
ftn je vygenerován instrukcí ldftn nebo ldvirtftn.
Nikdy*
Kapitola Základní instrukce

ceq FE01

Test na rovnost

Uloží na zásobník 1 (Int32) pokud value1 = value2, jinak 0. Pro nezařazená čísla s plovoucí čárkou (NaN) vrátí vždy 0.

Syntax
ceq
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku jsou dvě hodnoty, jejichž typy si podle tabulky odpovídají.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

cgt FE02

Porovnání ne větší než.

Uloží na zásobník 1 (Int32), když value1 > value2, jinak 0. Pro floating-pointy vrátí 0 pokud je jedno z čísel NaN. Plus a mínus nekonečno je řazeno podle očekávání.

Syntax
cgt
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku jsou dvě hodnoty slučitelné podle tabulky.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

cgt.un FE03

Porovnání větší než (neznaménkové)

Uloží na zásobník 1 (Int32), když value1 > value2 (neznaménkové porovnání). Pro plovoucí čísla uloží jedničku i pokud value1 je neporovnatelné s value2. Nekonečna jsou porovnávána podle očekávání.

Syntax
cgt.un
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typů slučitelných podle tabulky.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

ckfinite C3

Kontrola konečného reálného čísla

Vyhodí výjimku, pokud value není konečné číslo - tzn. je to NaN nebo ±∞. Hodnota na zásobníku zůstává.

Syntax
ckfinite
Zásobník
..., value..., value
Výjimky
System.ArithmeticException
Na zásobníku není konečné reálné číslo (tzn. je tam NaN nebo ±∞).
Korektní
Na zásobníku je floating-point číslo (F).
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

clt FE04

Porovnání menší než.

Uloží na zásobník 1 (Int32) pokud value1 < value2, jinak 0. Pro floating-pointy vrátí 0, pokud jedno z čísel je NaN. Nekonečna jsou řazena podle očekávání.

Syntax
clt
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku jsou dvě hodnoty slučitelného typu podle tabulky.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

clt.un FE05

Porovnání menší než.

Uloží na zásobník 1 (Int32) pokud value1 < value2 (neznaménkové porovnání), jinak 0. Pro floating-pointy vrátí 1, pokud jedno z čísel je NaN. Nekonečna jsou řazena podle očekávání.

Syntax
clt.un
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku jsou dvě hodnoty slučitelného typu podle tabulky.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

conv.i1 67; conv.i2 68; conv.i4 69; conv.i8 6A; conv.r4 6B; conv.r8 6C; conv.u1 D2; conv.u2 D1; conv.u4 6D; conv.u8 6E; conv.i D3; conv.u E0; conv.r.un 76

Konverze

instrukce Logický typ výsledku Fyzický typ výsledku Poznámka
conv.i1int8int32
conv.i2int16int32
conv.i4int32int32
conv.i8int64int64
conv.r4float32F
conv.r8float64F
conv.u1unsigned int8int32
conv.u2unsigned int16int32
conv.u4unsigned int32int32
conv.u8unsigned int64int64
conv.inative intnative int
conv.unative unsigned intnative int
conv.r.unfloat32 nebo float64F Převede integer jako neznaménkový

Převede hodnotu na zásobníku na jiný typ. Integery menší než 4B jsou uloženy jako 4B. Při převodu plovoucí čárky na integery dochází k oříznutí čísla k nule. Pokud se číslo při konverzi z float64 na float32, do float32 nevejde je vráceno plus nebo mínus nekonečno. Při přetečení při konverzi integerů jsou přetečené bity oříznuty (nedojde k výjimce). Pokud je výsledek menší než int32 je znaménkově rozšířen. Při přetečení při převodu plovoucího čísla na integer nebo při převodu NaN na integer je návratová hodnota nedefinovaná. conv.r.un pochopí integer na zásobníku jako neznaménkový a převede jej na float32, pokud se do nej vejde bez ztráty přesnosti, jinak na float64.

Syntax
conv.i1; conv.i2; conv.i4; conv.i8; conv.r4; conv.r8; conv.u1; conv.u2; conv.u4; conv.u8; conv.r.un
Zásobník
..., value..., result
Výjimky
Žádné (viz conv.ovf)
Korektní
Na zásobníku je hodnota akceptovatelného typu podle tabulky.
Ověřitelné
Viz tabulka
Kapitola Základní instrukce

conv.ovf.i1 B3; conv.ovf.i2 B5; conv.ovf.i4 B7; conv.ovf.i8 B9; conv.ovf.u1 B4; conv.ovf.u2 B6; conv.ovf.u4 B8; conv.ovf.u8 BA; conv.ovf.i D4; conv.ovf.u D5;

Konverze s kontrolou přetečení

instrukce Logický typ výsledku Fyzický typ výsledku
conv.ovf.i1int8int32
conv.ovf.i2int16int32
conv.ovf.i4int32int32
conv.ovf.i8int64int64
conv.ovf.u1unsigned int8int32
conv.ovf.u2unsigned int16int32
conv.ovf.u4unsigned int32int32
conv.ovf.u8unsigned int64int64
conv.ovf.inative intnative int
conv.ovf.unative unsigned intnative int

Převede hodnotu na zásobníku na jiný typ. Integery menší než 4B jsou uloženy jako 4B. Při převodu plovoucí čárky na integery dochází k oříznutí čísla k nule. Pokud je výsledek menší než int32 je znaménkově rozšířen. Při přetečení při převodu plovoucího čísla na integer nebo při převodu NaN na integer je návratová hodnota nedefinovaná.

Syntax
conv.ovf.i1; conv.ovf.i2; conv.ovf.i4; conv.ovf.i8; conv.ovf.u1; conv.ovf.u2; conv.ovf.u4; conv.ovf.u8
Zásobník
..., value..., result
Výjimky
System.OverflowException
Výsledek nemůže být v cílovém typu reprezentován.
Korektní
Na zásobníku je hodnota akceptovatelného typu podle tabulky.
Ověřitelné
Viz tabulka
Kapitola Základní instrukce

conv.ovf.i1.un 82; conv.ovf.i2.un 83; conv.ovf.i4.un 84; conv.ovf.i8.un 85; conv.ovf.u1.un 86; conv.ovf.u2.un 87; conv.ovf.u4.un 88; conv.ovf.u8.un 89; conv.ovf.i.un 8A; conv.ovf.u.un 8B;

Konverze (neznaménková) s kontrolou přetečení

instrukce Logický typ výsledku Fyzický typ výsledku
conv.ovf.i1.unint8int32
conv.ovf.i2.unint16int32
conv.ovf.i4.unint32int32
conv.ovf.i8.unint64int64
conv.ovf.u1.ununsigned int8int32
conv.ovf.u2.ununsigned int16int32
conv.ovf.u4.ununsigned int32int32
conv.ovf.u8.ununsigned int64int64
conv.ovf.i.unnative intnative int
conv.ovf.u.unnative unsigned intnative int

Převede hodnotu na zásobníku na jiný typ (vstupní hodnotu chápe jako neznaménkovou). Integery menší než 4B jsou uloženy jako 4B. Při převodu plovoucí čárky na integery dochází k oříznutí čísla k nule. Pokud je výsledek menší než int32 je znaménkově rozšířen. Při přetečení při převodu plovoucího čísla na integer nebo při převodu NaN na integer je návratová hodnota nedefinovaná.

Syntax
conv.ovf.i1; conv.ovf.i2; conv.ovf.i4; conv.ovf.i8; conv.ovf.u1; conv.ovf.u2; conv.ovf.u4; conv.ovf.u8
Zásobník
..., value..., result
Výjimky
System.OverflowException
Výsledek nemůže být v cílovém typu reprezentován.
Korektní
Na zásobníku je hodnota akceptovatelného typu podle tabulky.
Ověřitelné
Viz tabulka
Kapitola Základní instrukce

cpblk FE17

Kopírování dat v paměti

Kopíruje blok velký size (v bytech, unsigned int32) začínající na adrese srcaddr (native int nebo &) na adresu destaddr (native int nebo &). Pokud se zdroj a cíl překrývají je chování nedefinované. Pokud není použit prefic unaligned, předpokládá, že sourceaddr i destaddr jsou zarovnány na přirozenou velikost stroje. Instrukce je určena především ke kopírování struktur (než ke kopírování jakýchkoliv bytů). Všechny struktury uložené do paměti jsou CLI zarovnány na přirozenou velikost stroje, takže není potřeba se zabývat tím, jestli kód běží na 32b nebo 64b stroji.

Syntax
cpblk
Zásobník
..., destaddr, srcaddr, size...
Výjimky
System.NullReferenceException
Adresa je neplatná
Korektní
Na zásobníku jsou 3 položky odpovídajícího typu. Zdroj a cíl se nepřekrývají.
Ověřitelné
Nikdy
Kapitola Základní instrukce

div 5B

Dělení

Vydělí dvě čísla. Celočíselné dělení ořezává k nule. Dlení konečného čísla nulou vytvoří nekonečno. Dělení nekonečna nekonečnem vytvoří NaN a dělení konečného čísla nekonečnem nulu.

0 / 0 = NaN; ∞ / ∞ = NaN; x / ∞ = 0; x / 0 = ∞; -x / 0 = -∞

Syntax
div
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
System.ArithmeticException
Při celočíselném dělení, pokud výsledek nemůže být uložen ve výsledném typu. (Pokud value1 je nejmenší možný integer a value2 je -1.)
System.DivideByZeroException
Při celočíselném dělení, pokud value2 je 0.
System.OverflowException*
Na platformě x86, pokud value1 je nejmenší možný integer a value2 je -1.
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dva operandy typu podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

div.un 5C

Neznaménkové dělení

Vydělí dvě čísla chápané jako neznaménkový integer.

Syntax
div.un
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
System.DivideByZeroException
value2 je 0
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dva operandy akceptovatelného typu podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

dup 25

Duplikace vrcholu zásobníku

Zduplikuje vrchol zásobníku.

Syntax
dup
Zásobník
..., value..., value, value
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku je jedna položka
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

endfilter FE11

Konec klauzule filter

Ukončí klauzule zachytávání chyb filter. Používá se k návratu z filter klauzule. Hodnota na zásobníku je int32 a může být jedna z následujících hodnot:

0 (exception_continue_search)
Bude se pokračovat v hledání jiného handleru
1 (exception_execute_handler)
Přejít k obsluze výjimky.

Použití jiného integeru je nespecifikované.

Začátek obsluhy filtru musí být první instrukcí bloku filter. endfilter musí být poslední (tzn. jen jeden entfilter na jeden filter blok je povolen). Průběh programu se do filter bloku nedostane za jiným účelem než k určení zda má být ošetřena výjimka. To nastane jen tehdy, byla-li jinde použita instrukce throw. V bloku filter není povoleno používat instrukce ret a leave. Také zde nelze vytvořit vnořený blok try. Pokud dojde k výjimce v bloku filter, je to interpretováno jako exception_continue_search.

Syntax
endfilter
Zásobník
..., value...
Výjimky
Žádné
Korektní
Musí být dodrženy výše specifikované požadavky. Na zásobníku je jeden int32 s povolenou hodnotou.
Ověřitelné
Na zásobníku je jen jedna položka typu int32 (a žádná jiná další!).
Kapitola Základní instrukce

endfault DC; endfinally DC

Konec bloku finally nebo fault

Ukončuje blok finally nebo fault. Pak může začít/pokračovat odrolovávání zásobníku, dokud není nalezen handler výjimky. Na rozdíl of endfilter tyto instrukce se mohou ve svých blocích vyskytovat kdekoliv a kolikrátkoliv, nebo se nemusí vyskytovat vůbec. Mimo bloky, se ale vyskytovat nemohou.

Program nevstoupí do bloku finally nebo fault jinudy než přes CLI mechanizmus ošetřování výjimek. Není možné "vyjet" z finally nebo fault bloku nebo zde použít instrukci ret nebo leave.

Instrukce vyčistí zásobník jako vedlejší efekt.

Instrukce jsou aliasy jedna ke druhé.

Syntax
endfault; endfinally
Zásobník
......
Výjimky
Žádné
Korektní
Jsou dodržena výše uvedená pravidla.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

initblk FE18

Inicializace bloku paměti

Nastaví byty v daném bloku paměti na danou hodnotu. Nastaví size (unsigned int32) bytů od adresy addr (native int nebo &) na hodnotu value (unsigned int8). Předpokládá, že addr je zarovnána na přirozenou velikost stroje (ale je možno použít prefix unaligned.. Instrukce je určena k inicializaci struktur, které jsou od CLI vždy takto zarovnány, takže se není nutno zabývat tím, jestli kód poběží na 32b nebo 64b platformě.

Syntax
initblk
Zásobník
..., addr, value, size...
Výjimky
System.NullReferenceException
Neplatná adresa
Korektní
Na zásobníku jsou 3 hodnoty správného typu.
Ověřitelné
Nikdy
Kapitola Základní instrukce

jmp 27

Skok na metodu

Opustí aktuální metodu a skočí na jinou - definovanou metadata tokenem method (methodref nebo methoddef). Aktuální argumenty jsou přeneseny do cílové metody.

Syntax
jmp method
Zásobník
Výjimky
Žádné
Korektní
Prázdný zásobník a volací konvence a počet a typ argumentů metody na cílové adrese odpovídají aktuální metodě.
Instrukci nelze použít v blocích try, filter, catch, fault ani finally a nelze ji použít k přenesení kontroly mimo serializovaný region, jinak je výsledek nedefinovaný.
Ověřitelné
Nikdy
Kapitola Základní instrukce

ldarg FE09; ldarg.s 0E; ldarg.0 02; ldarg.1 03; ldarg.2 04; ldarg.3 05;

Načtení argumentu na zásobník.

Načte na zásobník n-tý argument metody (0-based; Pozor na this-pointer). Typ načtené hodnoty je stejný jako typ argument uvedený v signatuře metody. Instrukce ldarg.0, ldarg.1, ldarg.2 a ldarg.3 jsou efikasantnější pro první 4 argumenty metody. ldarg.s je efikasantnější pro argumenty 4÷255 (num16 je typu unsigned int 16; num8 unsigned int8). Pro metody s proměnným počtem argumentů, mohou být tyto instrukce použity jen pro pevné argumenty (viz arglist).

Syntax
ldarg num16; ldarg.s num8; ldarg.0; ldarg.1; ldarg.2; ldarg.3
Zásobník
......, value
Výjimky
Žádné
Korektní
Načítá se argument na platném indexu.
Ověřitelné
Ověřují se typy hodnot načtené na zásobník.
Kapitola Základní instrukce

ldarga FE0A; ldarga.s 0F

Načtení adresy argumentu

Načte na zásobník argumentu číslo argNum16 (unsigned int16) resp. argNum8 (unsigned int8). Typ hodnoty na zásobníku je &. Argumenty se počítají od nuly (Pozor na this-pointer). Adresa je vždy zarovnána na přirozenou velikost stroje (hodí se pro cpblk a initblk). Krátká verze, ldarga.s, by měla být používána pro argumenty 0÷255. Pokud metoda přijímá proměnný počet argumentů, lze pomocí této instrukce získat jen pevné argumenty. ldarga se používá pro argumenty předávané jako reference (ByRef), jinak by měl být použit ldarg a starg.

Syntax
ldarga argNum16; ldarga.s argNum8
Zásobník
......, addr
Výjímky
Žádné
Korektní
Načítá se argument na platném indexu.
Ověřitelné
Ověřuje se typ argumentů na zásobníku.
Kapitola Základní instrukce

ldc.i4 20 ldc.i8 21 ldc.r4 22 ldc.r8 23 ldc.i4.0 16 ldc.i4.1 17 ldc.i4.2 18 ldc.i4.3 19 ldc.i4.4 1A ldc.i4.5 1B ldc.i4.6 1C ldc.i4.7 1D ldc.i4.8 1E ldc.i4.m1 15 ldc.i4.s 1F

Načtení konstanty

Načte na zásobník konstantu daného typu, která je určena buďto operandem instrukce nebo přímo instrukcí samou. ldc.r4 i ldc.r8 načtou konstantu typu F. ldc.i4.s typu int32. Pro načtení konstanty typu int8 nebo int16, je potřeba po načtení použít instrukci conv.

Syntax
ldc.i4 num32; ldc.i8 num64; ldc.r4 numr32; ldr.r8 numr64; ldc.i4.0; ldc.i4.1; ldc.i4.2; ldc.i4.3; ldc.i4.4; ldc.i4.5; ldc.i4.6; ldc.i4.7; ldc.i4.8; ldc.i4.m1; ldc.i4.s num8;
Zásobník
......, num
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Vždy
Kapitola Základní instrukce

ldftn FE06

Načíst ukazatel na metodu

Uloží na zásobník nemanagovaný pointer (native int) na metodu method. method musí být metadata token methodref nebo methoddef. Uložená hodnota může být použita instrukcí calli, pokud se jedná o referenci na managovanou metodu nebo stub nemanagované metody. Pointer samotný ukazuje do přeloženého nativního kódu, takže může být předáván i do nemanagovaného kódu (např. jako callback funkce). Adresa metody může být vytvořena jen pro účel této instrukce (tzv. thunk).

Syntax
ldftn method
Zásobník
......, ftn
Výjimky
Žádné
Korektní
method je platný token metadat.
Ověřitelné
Hodnota načtená jako na zásobník je vnímána jako něco více než native int - něco co může být použito ověřitelným voláním instrukce calli nebo pro vytvoření delegáta.
Kapitola Základní instrukce

ldind.i1 46; ldind.i2 48; ldind.i4 4A; ldind.i8 4C; ldind.u1 47; ldind.u2 49; ldind.u4 4B; ldind.r4 4E; ldind.u8 4C; ldind.r8 4F; ldind.i 4D; ldind.ref 50;

Nepřímé načtení hodnoty na zásobník

Načte na zásobník hodnoty z adresy addr (nemanagovaný pointer (native int) nebo &). Typ hodnoty je určen příponou proměnné (znaménkový/neznaménkový integer příslušné velikosti, reálné číslo příslušné velikosti nebo O pro ldind.ref. Instrukce ldind.* jsou aliasem pro instrukci ldobj pro určitý vestavěný typ. addr musí být pozice s přirozeným zarovnáním stroje (pokud není použit unaligned. prefix; vše, co vytvářejí CIL instrukce je přirozeně zarovnáno.). Pro datové typy větší jen 1B je pořadí bytů závislé na platformě. Pro integery kratší než 4B je nutné rozlišovat znaménkové a neznaménkové instrukce, aby CLI mohl provést znaménkové nebo neznaménkové rozšíření na int32. ldind.u8 je alias pro ldind.i8. ldind.i4 a ldind.u4 mají různé kódy, ale pracují identicky.

Syntax
ldind.i1; ldind.i2; ldind.i4; ldind.i8; ldind.u1; ldind.u2; ldind.u4; ldind.r4; ldind.u8; ldind.r8; ldind.i; ldind.ref
Zásobník
..., addr..., value
Výjimky
System.NullReferenceException
Neplatná adresa addr (nezarovnaná)
Korektní
Instrukce je použita způsobem konzistentním s typem ukazatele.
Ověřitelné
Korektní + adresa na zásobníku je managovaný pointer.
Kapitola Základní instrukce

ldloc FE0C; ldloc.s 11; ldloc.0 06; ldloc.1 07; ldloc.2 08; ldloc.3 09;

Načtení lokální proměnné na zásobník.

Načte na zásobník lokální proměnnou identifikovanou indexem identifikovaným argumentem indx16 (int16) nebo indx8 (int8) nebo příponou instrukce. ldloc.0, ldloc.1, ldloc.2 a ldloc.3 jsou efikasantnější pro přístup k prvním 4 lokálním proměnným než ldloc.s a ldloc.s je efikasantnější pro přístup k prvním 256 proměnným než ldloc. Typ načtených dat je stejný jako typ lokální proměnné.

Syntax
ldloc indx16; ldloc indx8
Zásobník
......, value
Výjimky
System.VerificationException
Bit localsinit metody není nastaven a assembly obsahující metodu nemá oprávnění System.Security.Permissions.SecurityPermission.SkipVerification a CIL neprovádí automatickou analýzu kódu za účelem zjištění, že všechny proměnné jsou dříve zapsány než čteny.
Korektní
indx16 (resp. indx8) je platný index lokální poměnné.
indx16 65535 není platný! (protože implementace většinou používají int16 pro uložení jako indexu lokální proměnné tak pro uložení počtu lokálních proměnných. Těch může být maximálně 65535 - index 65534.
Ověřitelné
Instrukce nenačítá neinicializovanou proměnnou. Inicializace může být provedena nastavením bitu localsinit metody nebo přiřazením do proměnné. Druhá možnost je za účelem dodržení ověřitelnosti možná jen pro CLI, které provádí analýzu metody za účelem ověření, že proměnné nejsou dříve čteny než zapsány.
Kapitola Základní instrukce

ldloca FE0D; ldloca.s 12

Načtení adresy lokální proměnné

Uloží na zásobník adresu lokální proměnné s indexem indx16 (int16) resp. indx8 (int8). Adresa na zásobníku ukazuje na korektně přirozeně zarovnanou pozici a je typu &. ldloca.s je efikasantnější variantou pro proměnné 0÷255.

Syntax
ldloca indx16; ldloca.s indx8
Zásobník
......, address
Výjimky
System.VerificationException
Bit localsinit metody není nastaven a assembly obsahující metodu nemá oprávnění System.Security.Permissions.SecurityPermission.SkipVerification a CIL neprovádí automatickou analýzu kódu za účelem zjištění, že všechny proměnné jsou dříve zapsány než čteny.
Korektní
indx16 (resp. indx8) je platný index lokální proměnné.
indx16 není 65535 (ze stejného důvodu jako u ldloc).
Ověřitelné
Instrukce nenačítá neinicializovanou proměnnou. Inicializace může být provedena nastavením bitu localsinit metody nebo přiřazením do proměnné. Druhá možnost je za účelem dodržení ověřitelnosti možná jen pro CLI, které provádí analýzu metody za účelem ověření, že proměnné nejsou dříve čteny než zapsány.
Kapitola Základní instrukce

ldnull 14

Načíst nullový ukazatel

Načte na zásobník nullovou reference typu O.

Syntax
ldnull
Zásobník
......, null
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Vždy
Výsledkem je hodnota, kterou ověřování pokládá za kompatibilní se všemi referenčními typy.
Kapitola Základní instrukce

leave DD; leave.s DE

Opuštění chráněného bloku

Bezpodmínečně opustí chráněný blok na adresu target16 (int16) resp. target8 (int8). Cíl skoku je offset v bytech počítaný od začátku následující instrukce. Instrukce se používá k opuštění bloků try, filter a catch. Na rozdíl od instrukce br, která takto použita být nemůže. Instrukce vyprázdní výpočetní zásobník a zapříčiní vykonání odpovídajících bloků finally. Instrukci není možné použít o opuštění bloku finally, ale je jí možné použít ke skoku z bloku catch do asociovaného bloku try. Lze ji také použít k opuštění více vnořených bloků.

Syntax
leave target16; leave.s target8
Zásobník
...
Výjimky
Žádné
Korektní
Jsou splněny výše uvedné podmínky.
Pokud je cílem skoku instrukce s prefixy, lze skočit jen na první z nich.
Ověřitelné
Další pravidla (§1.8 dokumentace)
Kapitola Základní instrukce

localloc FE0F

Alokovat paměť v lokálním prostoru

Alokuje paměť velikosti size (native unsigned int nebo unsigned int4) bytů v lokálním prostoru a vrátí adresu (nemanagovaný ukazatel typu native int) prvního alokovaného bytu. Pokud flag metody localsinit je nastaven, je blok inicializován na nuly, jinak je tam ponecháno to, co tam bylo. Když aktuální metoda skončí, je takto alokovaná paměť volná k dalšímu použití. Vrácená adresa je přirozeně zarovnaná (takže může být použita s instrukcemi stind a ldind.

Syntax
localloc
Zásobník
sizeaddress
Výjimky
System.StackOverflowException
Není dostatek paměti k obsloužení požadavku.
Korektní
Nemůže se vyskytovat v bloku filter, catch, finally ani fault.
Na zásobníku není nic jiného než size.
Ověřitelné
Nikdy
Kapitola Základní instrukce

mul 5A

Násobení

Vynásobí čísla value1 a value2. Při přetečení při celočíselné operaci je výsledek oříznut. Pro plovoucí operace 0 ∗ ∞ = NaN.

Syntax
mul
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typů slučitelných podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

mul.ovf D8; mul.ovf.un D9

Násobení s kontrolou přetečení

Vynásobí číla value1 a value2. Pokud se výsledek nevejde do cílového typu, dojde k výjimce.

Syntax
mul.ovf; mul.ovf.un
Zásobník
..., value1, value2...., result
Výjimky
System.OverflowException
Výsledek se nevejde do typu výsledku.
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typů slučitelných podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

neg 65

Negace

Zneguje hodnotu na zásobníku a výsledek uloží na zásobník. Typ výsledku je stejný jako typ vstupu.

Not NaN = NaN

Syntax
neg
Zásobník
..., value...., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku je jedna hodnota podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

nop 00

Nic nedělej

Nic neudělá. Může být použita k vyplnění prostoru, pokud je bytecode patchovaný.

Syntax
nop
Zásobník
......
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Vždy
Kapitola Základní instrukce

not 66

Bitový doplněk

Vypočítá bitový doplněk celočíselné hodnoty na zásobníku. Výsledek je stejného typu jako vstup.

Syntax
not
Zásobník
..., value..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku je jedna hodnota typu podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

or 60

Bitový or

Spočítá bitový or dvou integerů.

Syntax
or
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty slučitelných typů podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

pop 26

Odstranit vrchol zásobníku

Odstraní vrchol zásobníku

Syntax
Zásobník
..., top....
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku je alespoň jedna položka.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Základní instrukce

rem 5D

Vypočítat zbytek po dělení

Vydělí čísla value1 a value2 a na zásobník uloží zbytek po dělení. Pro celá čísla dělení ořezává k nule. Znaménko výsledku je znaménko value1. Pro plovoucí čísla platí, že pokud value2 je 0 nebo value1 je ∞, výsledek je NaN. Pokud value2 je ∞, výsledek je value1. (Toto se liší od IEC 60559:1989. Nelišící se výsledek poskytuje funkce System.Math.IEEERemainder.)

Pokud value2 je ±∞, výsledek je value1.*

Syntax
rem
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
System.DivideByZeroException
Pro celočíslené operace: value2 je 0.
System.ArithmeticException
Pro celočíselné operace: value1 je nejmenší možný integer a value2 je -1.
System.OverflowException*
Na platformě x86: Pokud value1 je System.Int32.MaxValue a value2 je -1.
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typu slučitelného podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

rem.un 5E

Zbytek po dělení (neznaménkový)

Spočítá zbytek pod dělení dou čísel, jako by byla neznaménková. Není definováno pro plovoucí čísla.

Syntax
rem.un
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
System.DivideByZeroException
value2 je 0.
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typů slučitelných podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

ret 2A

Návrat z metody

Navrátí se z aktuální metody. Návratový typ metody, pokud vůbec nějaký je, určuje typ hodnoty očekávané na zásobníku. Hodnota je odebrána ze zásobníku aktuální metody a vložena na zásobník metody, která ji zavolala.

Syntax
ret
Zásobník volaného
[retVal]
Zásobník volajícího
......, [retVal]
Výjimky
Žádné
Korektní
Na zásobníku je jedna položka odpovídajícího typu (pokud metoda vrací hodnotu) nebo nic (pokud metoda nic nevrací).
Instrukce nemůže být použita v bloku try, filter, catch a finally. Z try nebo catch použijte instrukci leave, jejímž cílem je instrukce ret umístěná mimo všechny bloky výjimek.
Ověřitelné
retVal je kompatibilní s návratovým typem metody.
Kapitola Základní instrukce

shl 62

Levý celočíselný posuv

Posune celočíselnou hodnotu (int32, int64, native int) doleva o zadaný počet bitů. Nasouvá nuly. Návratová hodnota není specifikována, pokud shiftAmount je větší nebo roven šířce value.

Syntax
shl
Zásobník
..., value, shiftAmmount..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typů slučitelných podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

shr 63

Pravý celočíselný posuv

Posune celočíselnou hodnotu (int32, int64, native int) doprava o zadaný počet bitů. Nasouvá znaménko. Návratová hodnota není specifikována, pokud shiftAmount je větší nebo roven šířce value.

Syntax
shl
Zásobník
..., value, shiftAmmount..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typů slučitelných podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

shr.un 64

Pravý celočíselný posuv (neznaménkový)

Posune celočíselnou hodnotu (int32, int64, native int) doprava o zadaný počet bitů. Nasouvá nuly. Návratová hodnota není specifikována, pokud shiftAmount je větší nebo roven šířce value.

Syntax
shl
Zásobník
..., value, shiftAmmount..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typů slučitelných podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

starg FE0B; starg.s 10

Uložit hodnoty do slotu argumentu

Uloží hodnotu ze zásobníku do slotu argumentu. starg.s je efikasantnější varianta pro prvních 256 argumentů. U metod s proměnným počtem argumentů, lze použít jen pro fixní argumenty.

Syntax
start num16; startg.s num8
Zásobník
..., value...
Výjimky
Žádné
Korektní
num16 resp. num8 je číslo platného slotu argumentu.
Ověřitelné
Typ hodnoty na zásobníku je slučitelný s typem argumentu (podle signatury metody). Ověřované typy nejsou tak detailní jako CLI typy.
Kapitola Základní instrukce

stind.i1 52; stind.i2 53; stind.i4 54; stind.i8 55; stind.r4 56; stind.r8 57; stind.i DF; stind.ref 51;

Nepřímé uložení hodnoty

Uloží hodnoty val na adresu addr (nemanagovaný pointer native int nebo managovaný pointer &). addr musí být přirozeně zarovnána (pokud není použit prefix unaligned.). Pořadí bytů záleží na cílovém CPU. Všechny instrukce stind jsou zkratky instrukce stobj pro daný vestavěný typ.

Za účelem typové bezpečnosti musí být instrukce používána způsobem konzistentním s typem ukazatele.

Syntax
stind.i1;stind.i2;stind.i4;stind.i8;stind.r4;stind.r8;stind.i;stind.ref
Zásobník
..., addr, val...
Výjimky
System.NullReferenceException
addr není přirozeně zarovnána a prefix unaligned. není použit.
Korektní
addr je ukazatel, jehož typ je pro přiřazení kompatibilní s typem val.
Ověřitelné
addr je & a val je pro přiřazení kompatibilní s addr.
Kapitola Základní instrukce

stloc FE0E; stloc.s 13; stloc.0 0A; stloc.1 0B; stloc.2 0C; stloc.3 0D

Uložit hodnotu do lokální proměnné

Uloží hodnotu ze zásobníku do lokální proměnné specifikované indexem (indx16 - unsigned int 16, indx8 - unsigned int 8) nebo příponou instrukce. Lokální proměnné jsou číslovány od 0. stloc.0, stloc.1, stloc.2 a stloc.3 jsou efikasantnější pro první 4 proměnné. stdloc.s je efikasantnější pro proměnné 4÷255. Typ value musí odpovídat typu proměnné.

Syntax
stloc indx16; stloc indx8; stloc.0; stloc.1; stloc.2; stloc.3
Zásobník
Výjimky
Žádné
Korektní
indx16 resp. indx8 je platný index lokální proměnné.
indx16 není 65535.
Ověřitelné
Typ value odpovídá typu lokální proměnné.
Kapitola Základní instrukce

sub 59

Odčítání

Odečte dvě čísla. Nekontroluje přetečení celočíselné operace. Při přetečení plovoucí operace vrátí ±∞; při podtečení 0.

Syntax
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dva operandy typů slučitelných podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

sub.ovf DA; sub.ovf.un DB

Odčítání s kontrolou přetečení.

Odečte dvě hodnoty celočíselného typu. sub.ovf.un se k ním chová, jako by byly neznaménkové.

Syntax
sub.ovf; sub.ovf.un
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Syste.OverflowException
Výsledek nemůže být prezentován v typu výsledku.
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dva operandy typu slučitelného podle tabulky.
Kapitola Základní instrukce

switch 45

Tabulkový skok

Implementuje skokovou tabulku. Binárně je uložena jako opcode, unsigned int32 reprezentující počet cílů a daný počet int32 reprezentující cíle. Cíle jsou offsety v bytech od začátku následující instrukce.

Instrukce vyzvedne ze zásobníku číslo jako neznaménkový integer a porovná jej s počtem cílů. Pokud je value menší než počet cílů, je kontrola přenesena na value-tý cíl (číslovány od 0). Pokud value není menší než počet cílů, pokračuje se následující instrukcí!

Syntax
switch (t1, t2, ..., tN)
Zásobník
..., value...
Výjimky
Žádné
Korektní
Pokud má cílová instrukce skoku prefix(y), musí cílem skoku být první z nich.
Skoky z/do try, catch, filter a finally nejsou povoleny.
Ověřitelné
Typová konzistence zásobníku, lokálních proměnných a argumentů přes všechny cesty vedoucí k cílové instrukci.
Kapitola Základní instrukce

xor 61

Bitový xor

Provede bitový xor dvou hodnot.

Syntax
xor
Zásobník
..., value1, value2..., result
Výjimky
Žádné
Korektní
Ověřitelné
Na zásobníku jsou dvě hodnoty typu slučitelného podle tabulky.
Kapitola

Instrukce objektového modelu

box | callvirt | castclass | cpobj | initobj | isinst | ldelem | ldelem.i1/ldelem.i2/ldelem.i4/ldelem.i8/ldelem.u1/ldelem.u2/ldelem.u4/ldelem.u8/ldelem.r4/ldelem.r8/ldelem.i/ldelem.ref | ldelema | ldfld | ldflda | ldlen | ldobj | ldsfld | ldsflda | ldstr | ldtoken | ldvirtftn | mkrefany | newarr | newobj | refanytype | refanyval | rethrow | sizeof | stelem | stelem.i1/stelem.i2/stelem.i4/stelem.i8/stelem.r4/stelem.r8/stelem.i/stelem.ref | stfld | stobj | stsfld | throw | unbox | unbox.any

Poskytují společnou efikasantní implementaci pro přístup k objektům, kterou může využít většina (ne nutně všechny) vyšší programovací jazyky. Zahrnují konvence CTS, například pozicování proměnných (fields) v objektech, late-bound volání metod, alokace a uvolňování paměti, ošetřování výjimek, boxování a deboxování.

Jedná se o "méně vestavěné" instrukce. Instrukce nemusí být přeložena na nativní instrukci - může být přeložena na volání operačního systému.

Kapitola Instrukce objektového modelu

box 8C

Zaboxování

Zaboxuje boxovatelnou hodnotu. Pokud typeTok je hodnotový typ, převede val na boxovaný ekvivalent. To je uděláno tak, že se vytvoří nový objekt a data z val se do něj nakopírují. Pokud typeTok je referenční typ, instrukce neudělá nic.

Syntax
box typeTok
Zásobník
..., val..., obj
Výjimky
System.OutOfMemoryException
Nedostatek paměti ke splnění požadavku.
System.TypeLoadException
typeTok nemůže být nalezen. Typicky nastane, když se CIL převádí do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
typeTok je platný typedef, typeref nebo typespec metadata token reprezentující boxovatelný typ.
Ověřitelné
Vrchol zásobníku musí být pro přiřazení kompatibilní s typem reprezentovaným typeTok. Pokud typeTok je hodnotový typ nebo generický parametr, výsledný typ je boxovaný typeTok. Pokud typeTok je referenční typ, výsledný typ je typeTok.
typeTok nesmí být byref, něco jako byref nebo void.
Kapitola Instrukce objektového modelu

callvirt 6F

Volání virtuální funkce (přiřazené k objektu za běhu)

Zavolá late-bound metodu objektu. Metoda se vybere za běhu podle aktuálního typu objektu namísto výběru za kompilace, podle viditelného typu objektu. ůže být použita k volání virtuálních a instančních metod.

memthod je metadata token methoddef, methodref nebo methodspec poskytující jméno, třídu a signaturu metody. Pokud objekt obj implementuje metodu, jejíž jméno a signatura odpovídají uložené signatuře, zavolá se tato metoda. Pokud ne hledá se taková metoda po rodičovských třídách objektu obj. Pokud není nalezena, je to chyba. Pokud má metoda návratovou hodnotu, je tato uložena na zásobník. Volaná metoda má dostupný objekt obj jako argument 0 (this-pointer) a další argumenty od 1.

Syntax
callvirt method
Zásobník
..., obj, arg1, ..., argN..., [retVal]
Výjimky
System.MissingMethodException
Nestattická metoda se stejným jménem a signaturou nemůže být nalezena na objektu obj ani jeho rodičích. Typicky detekováno při převodu CIL do nativního kódu než za běhu.
System.NullReferenceException
obj je null.
System.SecurityException
Volající nemá právo přístupu k volané metodě. Bezpečnostní kontrola může proběhnou při převodu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
Cílová metoda existuje.
Hodnoty na zásobníku odpovídají parametrům metody, co se týče počtu a typu.
Ověřitelné
Výše uvedená omezení jsou dodržena.
Typ obj je konzistentní s volanou metodou.
Typy argumentů na zásobníku jsou konzistentní s s typy argumentů metody.
Metoda je dostupná z volaného kontextu.
Prefix tail vyžaduje další omezení.
Kapitola Instrukce objektového modelu

castclass 74

Přetypování

Pokusí se přetypovat objekt typu O na typ class (metadata token typeref, typedef nebo typespec).

Syntax
castclass class
Zásobník
..., obj1..., obj2
Výjimky
System.InvalidCastException
obj nemůže být přetypován na class (obj neimplementuje interface class, pokud class je interface, ani nedědí od class, pokud class je "obyčejná" třída).
System.TypeLoadException
class nemůže být nalezena. Typicky detekováno při převodu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
class je platný typeref, typedef nebo typespec metadata token.
obj je vždy null nebo referenční typ.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

cpobj 70

Kopírování hodnoty z jedné adresy na druhou

Zkopíruje objekt ze zdrojové pozice src (nemanagovaný nebo managovaný pointer) na adresu dest (nemanagovaný nebo managovaný pointer). typeTok je metadata token typedef, typeref nebo typespec. Chování není specifikováno, pokud objekt na adrese src není pro přiřazení kompatibilní s objektem na adrese dest.

Pokud typeTok je referenční typ, má cpobj stejný efekt jako sekvence ldind.ref a stind.ref.

Syntax
cpobj typeTok
Zásobník
..., dest, src...
Výjimky
System.NullReferenceException
Neplatná adresa detekována
System.TypeLoadException
typeTok nemůže být nalezen. Typicky detekováno při převodu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
typeTok je platný typedef, typeref nebo typespec, metadata token.
Ověřitelné
Typy zdroje i cíle jsou &.
Typ src je pro přiřazení kompatibilní s typem dest. Pro výčty se jedná o kompatibilitu podtypů.
Kapitola Instrukce objektového modelu

initobj FE15

Inicializace hodnoty na adrese

Inicializuje adresu dest (managovaný nebo nemanagovaný pointer) na výchozí hodnotu. Pokud typeTok je hodnotový typ inicializuje všechny jeho proměnné (fields) na null nebo nulu odpovídajícího vestavěného typu. Po tom je instance připravena k volání konstruktoru hodnotového typu. Pokud typeTok je referenční typ má instrukce stejný efekt jako sekvence ldnull a stind.ref. Na rozdíl od newobj, tato instrukce nevolá CTor.

Syntax
initobj typeTok
Zásobník
..., dest...
Výjímky
Žádné
Korektní
typeTok je platný metadata token typedef, typeref nebo typespec.
Ověřitelné
dest je typu &, managovaný pointer, na stejný typ jako typeTok nebo typeTok je jeho podtyp. Pro nereferenční typy si typ typeTok a dest musí exaktně odpovídat.
Kapitola Instrukce objektového modelu

isinst 75

Test jestli objekt je instancí třídy nebo interfacu

Testuje jestli objekt obj (O) je instancí třídy class. Pokud ano dojde k přetypování jako u castclass a výsledek je uložen na zásobník. Jinak je na zásobník uložen null. Pokud obj je null, výsledek je také null.

Syntax
isinst class
Zásobník
..., obj..., result
Výjimky
System.TypeLoadExceprion
class nemůže být nalezen. Typicky detekováno při převodu CIL na nativní kód namísto za běhu.
Korektní
class je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec>.
obj je vždy referenční typ nebo null.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldelem A3

Načtení prvku pole

Z pole array načte položku na indexu index (native int nebo int32). Funguje pro 0-based 1-rozměrná pole. Typ návratové hodnoty je indikován metadata tokenem typeTok.

Syntax
ldelem typeTok
Zásobník
..., array, index..., value
Výjimky
System.IndexOutOfRangeException
index je větší než hranice pole.
System.NullReferenceException
array je null.
Korektní
typeTok je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
array je vždy null nebo jednorozměrné 0-based pole.
Ověřitelné
Statický typ pole je buďto speciální referenční typ Null nebo správné 0-based jednorozměrné pole typu elem[]. Pokud typ pole je Null, typ elem je vzat z typeTok.
index je typu native int.
elem je podtyp typu typeTok.
Typ hodnoty zanechané na zásobníku je typeTok.
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldelem.i1 90; ldelem.i2 92; ldelem.i4 94; ldelem.i8 96; ldelem.u1 91; ldelem.u2 93; ldelem.u4 95; ldelem.u8 96; ldelem.r4 98; ldelem.r8 99; ldelem.i 97; ldelem.ref 9A

Načtení elementu pole

Načte na zásobník položku z pole array (O) na indexu index (native int nebo int32). Funguje pro 0-base 1D pole. Návratový typ je indikován příponou instrukce.

ldelem.u8 je alias k ldelem.i8. ldelem.ref načte položku typu O. Skutečný typ je odvozen z typu pole vloženého na zásobník.

Syntax
ldelem.i1; ldelem.i2; ldelem.i4; ldelem.i8; ldelem.u1; ldelem.u2; ldelem.u4; ldelem.u8; ldelem.r4; ldelem.r8; ldelem.i; ldelem.ref
Zásobník
..., array, index..., value
Výjimky
System.NullReferenceExceprion
array je null
System.IndexOutOfRangeException
index je záporný nebo větší než hranice pole.
Korektní
array je null nebo 0-based 1D pole jehož deklarovaný typ elementů exaktně odpovídá typu podle přípony instrukce.
Ověřitelné
Korektní + index je native int nebo int32
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldelema 8F

Načíst adresu elementu pole

Načte na zásobník adresu elementu pole array (O) na indexu index (native int nebo int32). Funguje pro 0-based 1D pole. Typ elementu pole musí být class. Návratovou hodnotou je managovaný pointer &.

Pro 1D ne 0-based pole vizte metodu Address třídy System.Array.

ldelama class
Zásobník
..., array, index..., address
Výjimky
System.NullReferenceException
array je null.
System.IndexOutOfRangeExceprion
index je záporný nebo větší než hranice pole.
System.ArrayTypeMisMatchException
Pole neobsahuje elementy požadovaného typu.
Korektní
class je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
Pole array je vždy null nebo 0-base 1D pole elementů typu, který exaktně odpovídá class.
Ověřitelné
Korektní + index je int32 nebo native int.
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldfld 7B

Načtení proměnné objektu (field)

Načte na zásobník hodnotu proměnní (field) objektu obj (O, &, nemanagovaný pointer native int nebo instance hodnotového typu). Návratový typ je typ asociovaný s proměnnou. Lze načíst proměnnou instance i typu (obj null).

Syntax
ldfld field
Zásobník
..., obj..., value
Výjimky
System.FieldAccessException
Proměnná field není dostupná.
System.MissingFieldException
Proměnná field nemůže být v metadatech nalezena. Typicky nastává při převodu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
System.NullReferenceException
obj je null a proměnná field není statická.
Korektní
field je platný metadata token fieldref nebo fielddef.
obj je vždy kompatibilního typu s typem požadovaným pro hledání proměnné (field).
Ověřitelné
obj není nemanagovaný pointer.
Nepřistupuje se k proměnné referenčního typu, která se překrývá.
Proměnná je přístupná jen pokud každá proměnná, která ji překrývá, je také přístupná.
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldflda 7C

Načtení adresy proměnné (field)

Načte na zásobník adresu proměnné (field) field objektu obj (O nebo managovaný nebo nemanagovaný pointer). Návratová hodnota je typu &, pokud obj není nemanagovaný pointer - pak je vrácen nemanagovaný pointer (native int).

field může ukazovat na instanční nebo typovou proměnnou (field). V případě typové je obj null.

Použítí ldflda k získání adresy statické proměnné (field) init-only a použití tohoto ukazatele k modifikaci hodnoty mimo inicializátor typu může vést k nepředpokládatelnému chování.

Syntax
ldflda field
Zásobník
..., obj..., addr
Výjímky
System.FieldAccessException
Proměnná (field) není dostupná
System.InvalidOperationException
obj není z aplikační domény, ze které je k němu přistupováno.
System.MissingFieldException
field nebyl v metadatech nalezen. Typicky je kontrolováno při překladu CIL do nativního kódu na místo za běhu.
System.NullReferenceException
obj je null a proměnná (field) není statická.
Korektní
field je platný metadata token fieldref
obj je vždy kompatibilního typu s typem nutným k hledání proměnné.
Ověřitelné
field není init-only.
Nepřistupuje se k překrývajícím se proměnným (field) typu reference.
Proměnná (field) je dostupná jen tehdy, když všechny proměnné (fields), které se s ní překrývají, jsou také dostupné.
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldlen 8E

Načtení délky pole

Načte délku (native unsigned int; počet elementů) pole na zásobník. Funguje pro 1D 0-base pole.

Syntax
ldlen
Zásobník
..., array..., lenght
Výjímky
System.NullreferenceException
array je null.
Korektní
array je vždy null nebo 0-based 1D pole.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldobj 71

Načtení hodnoty z adresy na zásobník

Zkopíruje hodnotu uloženou na adrese src (managovaný nebo nemanagovaný pointer) na zásobník. Pokud typeTok je referenční typ, má stejný efekt jako ldind.ref.

Může být použita k předání hodnotového typu jako argumentu.

Syntax
ldobj typeTok
Zásobník
..., src..., val
Výjimky
System.NullreferenceException
Neplatná adresa.
System.TypeLoadException
typeTok nemůže být nalezen. Typicky detekováno při překladu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
typetok je platný typeref, typedef nebo typespec metadata token.
Ověřitelné
Statický typ zdroje (src) musí být managovaný pointer na typ, který je podtypem typeTok. Statický typ hodnoty na zásobníku je typeTok.
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldsfld 7E

Načtení statické proměnné (field) třídy

Načte statickou proměnnou (field) třídy. Návratový typ je typ asociovaný s proměnnou (field).

Syntax
ldsfld field
Zásobník
......, value
Výjimky
System.FieldAccessException
field je nedostupný
System.MissingFieldException
Není v metadatech k nalezení. Typicky kontrolováno při překladu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
field je platný metadata token fieldref nebo fieldded ukazujíc na statickou proměnnou (field).
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldsflda 7F

Načíst adresu statické proměnné (field) třídy

Načte managovaný pointer na statickou proměnnou (field) třídy. Pokud field ukazuje na proměnnou, jejíž typ není managovaný, pak načte nemanagovaný pointer. Proměnná může být globální s přiřazeným RVA (relativní virtuální adresou od adresy, na kterou je načten PE soubor do paměti), pak je jeho paměť nemanagovaná.

Použití instrukce k načtení statické init-only proměnné (field) a použití ukazatele k modifikaci hodnoty mimo inicializátor třídy může vést k nepředpokládanému chování.

Syntax
ldsflda field
Zásobník
......, addr
Výjimky
System.FieldAccessExceprion
field není dostupný.
System:fieldNotFoundException
field není v metadatech k nalezení. Typicky kontrolováno při převodu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
field je platný metadata token fieldref nebo fielddef ukazující na statickou proměnnou (field).
Ověřitelné
field není init-only.
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldstr 72

Načtení stringového literálu

Uloží na zásobník nový objekt typu String, který reprezentuje zadaný literál uložený v metadatech. Instrukce alokuje paměť a provede potřebnou konverzi literálu z formátu používaného v PE souboru na formát potřebný za běhu.

Syntax
ldstr string
Zásobník
......, string
Výjimky
Žádné
Korektní
string je platný metadata token stringového literálu.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldtoken D0

Načít runtime reprezentaci tokenu metadat

Načte RuntimeHandle tokenu na zásobník. Ten může být použit pro reflection. Typy načtených handlů pro různé typy tokenů jsou následující:

Typ metadata tokenuTyp handlu
methoddef RuntimeMethodHandle
methodref
methodspec
typedef RuntimeTypeHandle
typeref
typespec
fielddef RuntimeFieldHandle
fieldref
Syntax
ldtoken token
Zásobník
......, RuntimeHandle
Výjimky
Žádné
Korektní
token je platný metadata token typu methoddef, methodref, methodspec, typedef, typeref, typespec, fielddef nebo fieldref
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

ldvirtftn FE07

Načíst ukazatel na virtuální metodu

Načte nemanagovaný pointer (native int) do nativního kódu implementujícího metodu method. Načtený ukazatel může být použit instrukcí calli, pokud ukazuje na managovanou metodu nebo na stup nemenagované metody.

Vrácený ukazatel ukazuje do nativního kódu, takže může být předán nemanagovanému kódu jako ukazatel na callback metodu, pokud nemanagovaný kód akceptuje použitou volací konvenci. Vrácená adresa může být jen "zástupce" vytvořený speciálně pro účel této instrukce.

Syntax
ldvirtftn method
Zásobník
..., object..., ftn
Výjimky
System.NullReferenceException
object je null.
Korektní
method je platný metadata token methoddef, methodref nebo methodspec referující nestatickou metodu definovanou na objektu object.
Ověřitelné
Pamatuje si, že hodnota uložená na zásobník je "něco víc" než native int - že je to ukazatel na metodu. Ten může být použit v ověřitelném volání instrukce calli nebo k vytvoření delegáta.
Nikdy*
Kapitola Instrukce objektového modelu

mkrefany C6

Vytvořit typovanou referenci

Podporuje předávání dynamicky typovaných referencí. ptr je managovaný nebo nemanagovaný ukazatel, který obsahuje adresu nějakých dat. class je metadata token popisující typ ukazatele. Jediné, co lze s typovanou referencí dělat, je předat ji do metody, která ji požaduje. Volaná metoda, pak může použít instrukce refanytype a refanyval k obdržení typu a adresy.

Syntax
mkrefany class
Zásobník
..., ptr..., typedRef
Výjímky
System.TypeLoadException
Třída class není k nalezení. Typicky kontrolováno při překladu managovaného kódu do nativního namísto za běhu.
Korektní
class platný typedef nebo typeref metadata token.
ptr je ukazatel na typ class.
Ověřitelné
ptr je managovaný pointer na instanci třídy.
Kapitola Instrukce objektového modelu

newarr 8D

Nové 1D 0-based pole

Vytvoří nové 0-base 1D pole s numElems (native int nebo int32) elementy typu etype. Elementy pole mohou být libovolného typu vč. hodnotových.

Syntax
newarr etype
Zásobník
..., numElements..., array
Výjímky
System.OutOfMemoryException
Není dostatek paměti ke splnění požadavku.
System.OverflowException
numElems < 0.
Korektní
etype je pletný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
Ověřitelné
numElems je typu native int nebo int32.
Kapitola Instrukce objektového modelu

newobj

Vytvořit nový objekt

Vytvoří nový objekt za použití daného CToru. Je alokován nový objekt, všechny proměnné (fields) instance jsou nastaveny na 0 nebo null odpovídajícího typu, pak je zavolán zvolený konstruktor a jsou mu předány argumenty a nově vytvářený objekt. Konstruktor dostane nově vytvářený objekt jako argument 0 (this-pointer).

0-base 1D pole se musejí vytvářet pomocí newarr. Ostatní pole se vytvářejí pomocí newobj.

Hodnotové typy se obvykle nevytvářejí pomocí newobj, ale lze to.

Syntax
newobj ctor
Zásobník
..., arg1, ..., argN..., obj
Výjimky
System.InvalidOperation:Exception
Třída konstruktoru ctor je abstraktní.
System.OutOfMemoryException
Ke splnění požadavku není dostatek paměti.
System.MissingMethodException
CTor se zdaným jménem, třídou a signaturou nemůže být nalezen. Typicky se toto kontroluje při překladu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
ctor je platný methoddef nebo methodref metadata token.
Argumenty na zásobníku jsou kompatibilní s těmi, které CTor očekává.
Ověřitelné
Konstruktor delegáta je zvláštní případ - ukazatel na metodu předávaný ve 2. argumentu typu native int musí ukazovat na metodu správného typu.
Kapitola Instrukce objektového modelu

refanytype FE1D

Typ typované reference

Z typované reference "vytáhne" její typ - token typu.

Syntax
refanytype
Zásobník
..., TypedRef..., type
Výjimky
Žádné
Korektní
TypedRef je platná typovaná reference vytvořená pomocí mkrefany.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

refanyval C2

Hodnota typované reference

Z typované reference "vytáhne" adresu její hodnoty (&).

Syntax
refanyvyl type
Zásobník
..., TypedRef..., address
Výjimky
System.InvalidCastException
type neodpovídá typu uloženému v typované referenci.
System.TypeLoadException
type není k nalezení.
Korektní
TypedRef je platná typovaná reference vytvořená pomocí mkrefany.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

rehtrow FE1A

Znovuvyhodit aktuální výjimku

Znovuvyhodí aktuální výjimku. Korektní je jen v bloku catch, ale ne v handleru výjimky v rámci bloku catch. Vyhodí tu samou výjimku, jaká byla handlerem zachycena. Nemění její trasování zásobníku. Pokud je použita mimo catch blok, bude vyhozena výjimka, ale není definováno jaká.

Syntax
Zásobník
Výjimky
Původní výjímka
Korektní
Jen přímo v bloku catch, ne v nějakém handleru výjimky uvnitř tohoto bloku.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

sizeof FE1C

Velikost typu v bytech

Vrací velikost typu v bytech. typeTok může být generický parametr, referenční typ nebo hodnotový typ.

Definice hodnotového typu se může změnit mezi tím, kdy byl CIL vygenerován a kdy by spuštěn. Proto je zde instrukce sizeof umožňující zjisti velikost typu za běhu, bez nutnosti volat metody frameworku. Výpočet může proběhnou za běhu nebo ři překladu CIL do nativního kódu. Výsledek udává velikost (v bytech; unsigned int32), kterou bude zabírat instance typu, pokud bude prvkem pole v poli. Jedná se o velikost včetně jakéhokoliv paddingu přidaného implementací.

Syntax
sizeof typeTok
Zásobník
......, size
Výjimky
Žádné
Korektní
typeTok je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

stelem A4

Uložit element do pole

Nahradí prvek pole array (O) na 0-based indexu index (native int nebo int32) hodnotou value. value má typ jako typeTok.

Syntax
stelem typeTok
Zásobník
..., array, index, value...
Výjimky
System.NullReferenceException
array je null.
System.IndexOutOfRangeException
index je větší než hranice pole.
System.ArrayTypeMisMatchException
Pole neobsahuje elementy požadovaného typu.
Korektní
typeTok je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
array je null nebo 1D pole.
Ověřitelné
Statický typ pole musí být buďto speciální typ Null nebo správné 0-based 1D pole s prvky typu elem. Pokud typ pole je Null, typ elem se odoví z operandu typeTok. Jinak elem musí být nadtyp operandu typeTok.
index je typu native int
Typ value je pro přiřazení kompatibilní s typeTok.
Kapitola Instrukce objektového modelu

stelem.i1 9C; stelem.i2 9D; stelem.i4 9E; stelem.i8 9F; stelem.r4 A0; stelem.r8 A1; stelem.i 9B; stelem.ref A2;

Uložení elementu do pole.

Nahradí položku pole array (O) na 0-based indexu index (int32 nebo native int) v 1D poli hodnotou value.

stelem.ref implicitně přetypuje value na typ položky pole před zapsáním. Toto přetypování může selhat i pro ověřený kód!

Pro vícerozměrná nebo ne-0-base pole použijte metodu StoreElement System.Array.

Syntax
stelem.i1; stelem.i2; stelem.i4; stelem.; stelem.i8; stelem.r4; stelem.r8; stelem.i; stelem.ref
Zásobník
..., array, index, value...
Výjímky
System.NullReferenceException
array je null.
System.IndexOutOfRangeException
index je záporný nebo větší než hranice pole.
System.ArrayTypeMismatchException
Pole neobsahuje elementy požadovaného typu.
Korektní
array je 1D 0-based pole, jehož deklarovaný typ položek přesně odpovídá typu instrukce pole přípony.
Ověřitelné
Statický typ pole je buďto speciální typ Null nebo správné 0-based 1D pole položek typu elem.
Typ pole array a typ hodnoty value je konzistentní s příponou instrukce. Pro stelem.ref stačí, když jak hodnota value tak položky pole jsou referenčního typu.
Kapitola Instrukce objektového modelu

stfld 7D

Uložit hodnotu do proměnné objektu (field)

Uloží do proměnné (field) field objektu obj (O nebo managovaný nebo nemanagovaný ukazatel) hodnotu value.

Syntax
dtflf field
Zásobník
..., obj, value...
Výjimky
System.FieldAccessException
Proměnná field není dostupná.
System.NullReferenceException
obj je null a proměnná není statická.
System.MissingFieldException
Proměnná není v metadatech k nalezení. Kontrola typicky nastává při převodu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
field je platný metadata token fielddef nebo fieldref.
obj a value mají správný typ vzhledem k field.
Ověřitelné
obj není nemanagovaný pointer
Nepřistupuje se k překrývajícím se proměnným typu reference.
Proměnná je dostupná jen pokud všechny proměnné, které se s ní překrývají jsou dostupné také.
Použití stfld na statickou proměnnou (field) typu init-only mimo inicializátor typu, může vést k nepředpovídatelnému chování, ale nemůže porušit integritu paměti a typovou bezpečnost, takže není testováno při ověřování.
Kapitola Instrukce objektového modelu

stobj 81

Uložit hodnotu na adrese

Pokud typeTok je hodnotový typ, kopíruje instrukce hodnotu ze src na dest. Pokud typeTok je referenční typ má instrukce stejný efekt strind.ref.

Syntax
stobj typeTok
Zásobník
..., dest, src...
Výjimky
System.NullReferenceException
Neplatná adresa detekována.
System.TypeLoadException
typeTok není k nalezení. Kontrola se typicky provádí pře překladu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
typeTok je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
Ověřitelné
Pokud typ src je referenční, musí být inicializován.
Statický typ cíle dest musí být &.
Typ zdroje musí být pro přiřazení kompatibilní s typem typeTok a typeTok musí být podtype typu cíle (pro hodnotové typy to znamená, že typeTok musí být stejný jako typ cíle).
Kapitola Instrukce objektového modelu

stsfld 80

Uložení hodnoty do statické proměnné typu.

Do statické proměnné typu (field) uloží hodnotu.

Syntax
stsfld field
Zásobník
..., val...
Výjimky
System.FieldAccessException
field není dostupná
System.MissingFieldException
field neí v metadatech k nalezení. Toto se typicky kontroluje při překladu CIL do nativního kódu a ne za běhu.
Korektní
field je platný metadata token fielddef nebo fieldref.
value je vždy typu vhodného pro přiřazení do dané proměnné.
Ověřitelné
Použití instrukce ke změně hodnoty statické proměnné typu (field) označené jako init-only mimo inicializátor typu může vést k nepředpokládatelnému chování. Nemůže to ale porušit integritu paměti nebo typovou bezpečnost, takže to není při ověřování kontrolováno.
Kapitola Instrukce objektového modelu

throw 7A

Vyhození výjimky

Vyhodí výjimku object (O) a vyprázdní zásobník.

Z pohledu CLI může být vyhozen libovolný typ. CLS vyžaduje,a by vyhazovaný typ dědil od System.Exception.

Syntax
throw
Zásobník
..., object...
Výjimky
System.NullReferenceException
obj je nul
obj
Vyhozená výjimka.
Korektní
obj je vždy null nebo O.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

unbox 79

Deboxace

Extrahuje z hodnoty typu boxovaný hodnotový typ ukazatel na hodnotový typ, který je v ní zaboxovaný Výsledný ukazatel je typu & jen pro čtení. Na rozdíl od box, unbox nekopíruje hodnotu. Typicky jen vypočítá adresu hodnoty v boxu.

Syntax
unbox valuetype
Zásobník
..., obj..., valueTypePtr
Výjimky
System.InvalidCastException
obj není boxovaný hodnotový typ.
obj je boxovaný enum a valuetype není jeho podtyp.
System.NullReferenceException
obj je null.
System.TypeLoadException
Třída nemůže být nalezena. Typicky se kontroluje při převodu CIL do nativního kódu namísto za běhu.
Korektní
valuetype je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
obj je vždy referenční typ (O) reprezentující boxovanou instanci hodnotového typu typu valuetype.
Ověřitelné
Korektní
Kapitola Instrukce objektového modelu

unbox.any A5

Převést boxovaný typ na hodnotový

Při aplikaci na boxovanou reprezentaci hodnotového typu jej deboxuje (ekvivalent posloupnosti unbox a ldobj). Při použití na referenční typ má stejný efekt jako castclass.

Pokud typeTok je generický parametr odvodí se chování ta běhu, pdoe aktuální instanciace generického typu.

Syntax
unbox.any typeTok
Zásobník
..., obj..., value
Výjimky
System.InvalidCastException
obj není (boxovaný) typ
System.NullReferenceException
obj je null.
Korektní
obj musí být referenční typ.
typeTok je platný metadata token typeref, typedef nebo typespec.
Ověřitelné
obj musí být inicializován.
typeTok není byef ani nic podobného ani void.
Hodnota vložená na zásobník je typu typeTok.

CLI+CTS vs. CLS

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

Názvosloví | Přehled CLS omezení vůči CLI/CTS

CLI (common language infrastructure) a CTS (common type system) umožňují "spoustu věcí". CLS (Common Language Specification) je základní specifikace pro vysokoúrovňový programovací jazyk. Určuje co, by měly mít jazyky společného. Jedná se pouze o podmnožinu možností definovaných v CLI/CTS. CLS určuje jak se mají CLS kompatibilní jazyky zachovat k CLS nekompatibilním konstruktům.

Kapitola

Názvosloví

Framework
Knihovna obsahující CLS kompatibilní kód.
 • Vyhýbá se použití slov, která jsou často klíčovými slovy jazyků jako názvů (není nezbytně nutné).
 • Neočekává od uživatelů schopnost vytvářet vnořené (nested) typy.
 • Předpokládá, že implementace metod různých interfaců se stejným názvem a signaturou, jsou nezávislé.
 • Nestaví na tom, že hodnoty hodnotových typů budou automaticky inicializovány na své výchozí hodnoty specifikované v inicializátorech.
 • Předpokládá že uživatelé jsou schopni instanciovat a používat generické typy a metody, ale nepožaduje po nich, aby byly schopni vytvářet nové generické typy a metody, nebo aby museli zacházet s částečně instanciovanými generickými typy.
 • Nepožaduje po uživatelích, aby definovali nové generické typy či metody, přepisovali (override) generické metody a zaobírali se částečně instanciovanými generickými typy.
Konzument (consumer)
Jazyk nebo nástroj, který umí přistupovat ke všem CLS kompatibilním konstruktům. Nemusí je nutně umět produkovat.
 • Umí volat všechny CLS kompatibilní metody a delegáty
 • Umí volat metody, které se jmenují stejně jako klíčová toho slova jazyka.
 • Umí volat různé metody typu, které mají stejné jméno a signaturu, ale implementují různá rozhraní
 • Umí vytvořit instanci kteréhokoliv CLS kompatibilního typu.
 • Umí přečíst a zapsat jakoukoliv CLS-kompatibilní proměnnou (field).
 • Umí přistupovat k vnořeným typům (nested types).
 • Umí přistupovat k jakékoliv CLS kompatibilní vlastnosti. (Nevyžaduje nic víc, než zavolat getter a setter podle jejich jména a signatury, jako by to byly obyčejné metody.)
 • Umí přistupovat k jakékoliv CLS kompatibilní vlastnosti. (Nevyžaduje nic víc, než zavolat metody add, remove a fire podle jejich jména a signatury, jako by to byly obyčejné metody.)
 • Umí importovat a instanciovat generické typy.
 • Volitelně: Odvodí generické parametry generické metody z typů hodnot předaných do formálních parametrů v době kompilace způsobem, který je obvyklý v tom jazyce.
 • Volitelně: Umožňuje přetypování (cast), aby bylo možné rozlišit společný bázový typ.
 • Nemusí: Vytvářet nové typy a interfacy.
 • Nemusí: Číst inicializační metadata na proměnných (fields) a parametrech, kromě statických literálů.
Rozšiřovatel (extender)
Jazyk nebo nástroj, který umí používat a rozšiřovat CLS kompatibilní framework.
 • Umí vše co konzument.
 • Umí vytvářet nové CLS kompatibilní typy, které dědí od jakéhokoliv CLS kompatibilního typu, od kterého dědit lze (není sealed).
 • Umí vytvářet typy jejichž název je klíčové slovo toho jazyka.
 • Umí samostatně implementovat všechny metody všech interfaců, které typ implementuje. Tzn., že pokud se metody ve dvou interfacech, které typ implementuje, jmenují stejně (případně mají i stejnou signaturu), poskytuje mechanizmus jak je implementovat každou zvlášť.
 • Umí implementovat jakýkoliv CLS kompatibilní interface.
 • Umí umístit jakýkoliv CLS kompatibilní uživatelský atribut na všechny odpovídající elementy metadat.
 • Umí definovat nový CLS kompatibilní negenerický typ, který dědí od jakéhokoliv CLS kompatibilního negenerického typu, od kterého lze dědit (není sealed). Bázový typ může být buď negenerický typ, nebo plně specifikovaný generický typ (instance generického typu).
 • Volitelně: Odvodí generické parametry generické metody z typů hodnot předaných do formálních parametrů v době kompilace způsobem, který je obvyklý v tom jazyce.
 • Volitelně: Umožňuje přetypování (cast), aby bylo možné rozlišit společný bázový typ.
 • Nemusí: Definovat nový CLS kompatibilní interface.
 • Nemusí: Definovat vnořené (nested) typy.
 • Nemusí: Definovat generické typy a metody.
 • Nemusí: Předefinovávat (override) existující virtuální generické metody.
Kapitola

Přehled CLS omezení vůči CLI/CTS

Vlastnost CLS - Popis CLI/CTS CLS #
Konzument Rozšiřovatel Framework
CLS kompatibilita CLS kompatibilita se týká jen toho, co je viditelné ven z definujíc assembly. netýká se netýká se Když během kompilace kontroluje kompatibilitu dělá tak jen u vystavovaných elementů. Vnitřně může být implementován "jakkoli". Typ je CLS kompatibilní, pokud všechny jeho veřejné části jsou CLS kompatibilní nebo jsou specificky označené jako CLS nekompatibilní (typ pak musí "fungovat" i bez nich). 1
Označení CLS kompatibility Označuje se atributem CLSCompliantAttribute, kterému se předá true nebo false, podle toho jestli element je CLS kompatibilní nebo ne. Pokud je typ označen jako CLS nekompatibilní CLSCompliantAttribute(False), jeho elementy nesmějí být označeny CLSCompliantAttribute(True). Umožňuje jakýkoliv atribut kdekoliv Může ignorovat členy, které nejsou díky porušení tohoto pravidla CLS kompatibilní. Měl by kontrolovat porušení pravidla v době kompilace. Doporučeno je vyžadovat dodržení. Musí dodržovat toto pravidlo. 2
Boxované hodnotové typy Nejsou CLS kompatibilní Umožňuje jejich použití kdekoliv Nemusí importovat boxované hodnotové typy Nemusí definovat syntax pro použití nebo definici boxovaných hodnotových typů Nesmí exportovat boxované hodnotové typy 3
Znaky v názvech Názvy musí dodržovat Dodatek 7 technické zprávy 15 standartu Unicode 3.0 pro znaky povolené jako začátek a součást názvu identifikátoru. Identifikátory musí být v kanonickém formátu normalizační formy C. Pro CLS účely jsou dva identifikátory shodné, pokud jejich mapování na malá písmena (podle Unicode standardu, lokálně nezávislé, 1:1) jsou stejná. Tedy, aby se dva identifikátory lišily, měly by se lišit více než jen ve velikosti písmen. Ale k přepisování (override) metod je nutná shoda na úrovni kódování s původním názvem (CLI podmínka, kterou CLS nemůže porušit). Umožňuje jakýkoliv Unicode znak v názvu Nemusí importovat typy, které toto pravidlo porušují. Musí poskytovat mechanizmus, jak přistupovat k elementu, který se jmenuje stejně, jako se jmenuje klíčové slovo jazyka. Nemusí umět vytvářet typy, které toto pravidlo porušují, ale musí umět vytvářet typy, které se jmenují stejně jako klíčové slovo jazyka. Nesmí exportovat typy, které toto pravidlo porušují. Měl by se vyhnout exportování typů, které se nebo jejichž elementy se jmenují stejně jako klíčová slova často používaná v jazycích. 4
Stejná jména Jména ve stejném rozsahu platnosti musí být různá, s výjimkou přetěžování. Jména musí být různá v rámci jednotlivých druhů elementů (metoda, proměnná, typ, vlastnost, událost), s výjimkou přetěžování. Nemusí konzumovat typy, které porušují tato pravidla (po vynechání elementů označených jako CLS nekompatibilní) Nemusí poskytovat syntax pro definici typů, které tato pravidla porušují. Nesmí označit typ jako CLS kompatibilní, pokud jsou v rámci jeho CLS kompatibilních položek porušena tato pravidla. 5
Přetěžování Proměnné (field) a typy musí mít různá jména. Metody, vlastnosti a události, které mají stejná jména se musí lišit více než návratovým typem (s výjimkou pravidla 39). 6
Výčty Podtyp výčtu musí být vestavěný integrální typ. Název instanční proměnné výčtu musí být value__ a musí být označen rtspecialname. Neklade nároky na název a atributy instanční proměnné Akceptuje výčty dodržující toto pravidlo. Může ignorovat FlagsAttribute. Stejné jako konzument. Může ale nemusí umět vytvářet výčty Nevystavuje výčty, které porušují pravidla a nepředpokládá, že výčty mají jen uvedené hodnoty. 7
Dostupnost při dědění Při dědění a přepisování (overriding) se dostupnost členů nemění (s výjimkou: při dědění od typu z jiné assembly se family-or-assembly změní na family. Povoluje rozšiřování i zužování dostupnosti Nemusí akceptovat typy, které rozšiřují dostupnost členů Nemusí poskytovat syntax k rozšiřování dostupnosti členů Nesmí záviset na schopnosti rozšiřovat dostupnost členů 10
Typy v signaturách a typové parametry Všechny typy v signaturách musí být CLS kompatibilní. Všechny typy použité k instanciaci generického typu musí být CLS kompatibilní. Umožňuje použití nekompatibilních typů Nemusí akceptovat typy, jejich členy porušují tato pravidla Nemusí poskytovat syntax k porušení těchto pravidel Nesmí porušovat tato pravidla u vystavovaných typů a jejich členů 11
Typy použité v signaturách a pro instanciaci generických typů musí být dostupné všude tam, kde je dostupná signatura/typ. Neklade tato omezení 12
Typ literálu CLS kompatibilní literál musí mít v metadatech uloženu hodnotu přesně stejného typu jako je jeho typ (nebo pod typu, pokud je jeho typ výčet) Neklade omezení. Kompilátor musí provést přetypování. Musí umět přečíst metadata inicializující statické literály a vložit hodnotu na místo použití literálu. Může předpokládat, že typ literálu a metadat je stejný. Nemusí podporovat konverzi. Nesmí vytvářet literály, které se inicializují hodnotou jiného typu, než je jejich typ Musí se vyhnout použití literálů inicializovaných metadaty jiného typu, než je jejich typ. Například: Kompilátor provede konverzi před uložením do metadat. 13
Typovaná reference Typovaná reference (System.TypedReference) není CLS kompatibilní Lze používat jen pro parametry a lokální proměnné. Nesmí být boxována. Nemusí tento typ akceptovat Nemusí umět tento typ produkovat nebo dědit od tříd či implementovat interfacy, které jej používají Nesmí tento typ vystavovat 14
Volací konvence Jediná povolená volací konvence je default. Ani vararg není povolen. vararg stejně jako nemanagované volací konvence jsou povoleny Nemusí akceptovat metody s proměnným počtem parametrů nebo nemanagovanou volací konvencí Nemusí poskytovat syntax k vytváření metod s proměnným počtem parametrů nebo nemanagovanou volací konvencí Metody s nemanagovanou volací konvencí nebo proměnným počtem parametrů nesmí být vystavovány 15
Pole Prvky polí musí být CLS kompatibilní a všechny spodní meze polí musí být 0. K rozpoznání overloadů stačí skutečnost, že parametr je pole a typ prvku pole. Podporuje pole s různými začátky a všech možných typů. Nemusí podporovat pole CLS nekompatibilních typů. Overloading se nemusí zabývat celou komplexitou polí. Pokud syntaxe jazyka nepodporuje pole přímo, musí mít programátor přístup k metodám Get, Set a Address z System.Array. Nemusí poskytovat syntaxi pro definici polí CLS nekompatibilních typů. Nemusí umět dědit od tříd používajících pole CLS nekompatibilních typů. Musí poskytovat přístup k System.Array, ale může předpokládat, že prvky všech polí jsou CLS kompatibilní. Plná syntaxe pole nutná k přepisu (overload) metody nemusí být viditelná programátorovi. Pokud syntaxe jazyka nepodporuje pole přímo, musí mít programátor přístup k metodám Get, Set a Address z System.Array. Nesmí vystavovat CLS nekompatibilní pole. Pokud možno používat jen jednodimensionální 0-based pole jednoduchých pojmenovaných typů. Pokud možno vyhnout se přetěžování s polovými typy, pokud jej použije, dodržovat omezení. 16
Nemanagované ukazatele Nejsou CLS kompatibilní Možno používat Nemusí umět Nemusí poskytovat syntax pro jejich definici. Nesmí být vystavovány 17
Interfacy Nesmí požadovat implementaci nemanagovaných metod Může požadovat Nemusí umět Nemusí mít mechanizmus k jejich implementaci Nesmí vystavovat 18
Členy interfaců Nesmí mít statické metody ani proměnné (fields) Mohou Nemusí akceptovat interfacy porušující tato pravidla Nemusí poskytovat syntaxi pro vytváření interfaců porušujících tato pravidla Nesmí vystavovat interfacy porušující pravidla 19
Volání konstruktoru báze Konstruktor referenčního typu musí zavolat konstruktor báze dříve než přistoupí ke zděděným instančním datům. Není nutné Musí poskytovat syntaxi pro výběr konstruktoru, který má být zavolán při vytváření instance objektu Musí poskytovat syntaxi pro definici konstruktorů s různými signaturami. Pokud konstruktor nedodržuje tato pravidla musí dojít k chybě při kompilaci. Může předpokládat, že vytvoření objektu zahrnuje volání konstruktoru a že žádný objekt není inicializován 2×. System.Object.MemberwiseClone a deserializace nepoužívají konstruktory. 21
Volání konstruktoru Konstruktor nesmí být volán jindy než při inicializaci objektu a objekt nesmí být inicializován dvakrát Není kontrolováno 22
CLS kompatibilita při dědění System.Object je CLS kompatibilní. CLS kompatibilní typ může dědit jen od CLS kompatibilního typu. ----23
Getter a setter Getter a setter vlastnosti musí být označen specialname. Musejí dodržovat pojmenovávací konvenci get_<PropName> a set_<PropName>. není vyžadováno Musí ignorovat bit specialname při porovnávání jmen a musí dodržovat pravidla pro identifikátory. Žádná další podpora pro vlastnosti není vyžadována. Může vlastnosti nahradit voláním getteru a setteru. Jako konzument. Nemusí podporovat deklaraci vlastností. Měl by být designován i pro ty CLS kompatibilní jazyky, které nepoužívají speciální syntaxi pro přístup k vlastnostem. 24
Stejný typ accessorů Všechny accessory vlastnosti musí být static, virtual nebo instance. není vyžadováno 26
Typ vlastnosti Typ vlastnosti musí být stejný jako návratový typ getteru. Typy parametrů vlastnosti musí být stejné jako typy parametrů getteru a až na poslední jako typy parametrů setteru. Typy musí být CLS kompatibilní a nesmí se jednat o managované ukazatele (nesmí být předávány odkazem (VB: ByRef)). není vyžadováno 28
Accessory událostí Metody, které implementují událost, musí být označeny specialname. není vyžadováno Musí ignorovat specialname při porovnávání jmen. Další podpora pro události není nutná. Mohou se volat jednotlivé accessory Jako konzument. Nemusí umět definovat události. Měl by být designován i pro ty CLS kompatibilní jazyky, které nepoužívají speciální syntaxi pro přístup k událostem. 29
Dostupnost accessorů události Dostupnost accessorů události musí být stejná není vyžadováno 30
Přítomnost add a remove Metody add a remove musí být buď obě přítomny nebo nepřítomny není vyžadováno 31
Parametry add a remove Obě metody mají jako jediný parametr stejného delegáta není vyžadováno 32
Jména accessorů události Accessory událostí musí dodržovat speciální pojmenovávací konvenci (add_<EventName>, remove_<EventName>, raise_<EventName>). Atribut specialname, musí být ignorován při porovnávání jmen. není vyžadováno 33
Typy hodnot atributů Jen System.Type, System.String, System.Char, System.Boolean, System.Byte, System.Int16, System.Int32, System.Int64, System.Single, System.Double a výčty odvozené od CLS kompatibilních typů Povoluje další (např. neznaménkové) typy Je schopen číst atributy odpovídající těmto pravidlům Jako konzument + umí vytvářet nové třídy a atributy a připojovat atributy založené na existujících třídách atributů k libovolným vytvářeným metadatům. Implementuje pravidla pro System.AttributeUSageAttribute. Vystavuje jen CLS kompatibilní atributy, které dodržují System.AttributeUsageAttribute. 34
modreq a modopt Veřejné modreq nejsou povoleny, povoluje veřejné modopt, kterým nerozumí. Povoluje veřejné modopt i modreq Čte metadata obsahující volitelné modifikátory a korektně kopíruje signatury, které obsahují. Může tyto modifikátory ignorovat při porovnávání typů a přetěžování. Může ignorovat typy, které zůstanou nejednoznačné při ignorování volitelných modifikátorů a které obsahují povinné modifikátory. Umí overridovat metody, jejichž signatury obsahují volitelné modifikátory. Musí kopírovat modifikátory z metadat, která importuje. Nemusí podporovat povinné modifikátory a nemusí umět vytvářet metody, které mají jakékoliv modifikátory v signatuře. Nesmí používat povinné modifikátory ve veřejně viditelných signaturách, pokud nejsou označeny jako CLS nekompatibilní. Nesmí vystavit dva členy, které se liší jen ve volitelných modifikátorech (smí tak učinit v případě, že jen jeden z nich je označen jako CLS kompatibilní). 35
Globální metody a proměnné Nejsou povoleny Jsou povoleny Nemusí podporovat Nemusí umět vytvářet Nesmí obsahovat 36
Overloading (přetěžování) Jen vlastnosti (properties) a metody mohou být přetíženy vůbec neřeší. přetěžování je záležitostí kompilátoru Může předpokládat, že jen vlastnosti a metody jsou přetěžovány. Nemusí podporovat přetěžování na základě návratových typů, kromě operátorů přetypování. Neměl by dovolit vytváření přetížení, které odporují uvedeným pravidlům. Nemusí podporovat přetěžování operátorů. Nesmí vystavovat přetížení, která neodpovídají uvedeným pravidlům. Autoři by měli mít na paměti, že spousta jazyků nepodporuje přetěžování, přetěžování operátorů ani přetěžování konverzních operátorů. 37
Jak přetěžovat Jen podle typu a počtu parametrů (s výjimkou op_Implicit a op_Explicit) 38
Operátory Unární
op_Decrement (C++: --)
Dekrementace
op_Increment (C++: ++)
Inkrementace
op_UnaryNegation (C++,VB: -)
Unární negace
op_UnaryPlus (C++,VB: +)
Unární plus
op_LogicalNot (C++: !)
Logická negace výrazu
op_True (VB: IsTrue)
Má se hodnota interpretovat jako true?
op_False (VB: IsFalse)
Má se hodnota interpretovat jako false?
op_AddressOf (C++: &)
Refrence
op_OnesComplement (C++ ~, VB: not)
Doplněk, bitová negace
op_PointerDereference (C++ *)
Dereference ukazatele
Binární
op_Addition (C++, VB: +)
Sčítání
op_Subtraction (C++, VB: -)
Odčítání
op_Multiply (C++, VB: *)
Násobení
op_Division (C++, VB: /)
Dělení
op_Modulus (C++: %, VB: Mod)
Zbytek po dělení
op_ExclusiveOr (C++: ^, VB: Xor)
Xor (exkluzivní or)
op_BitwiseAnd (C++: &, VB: and)
Bitový and
op_BitwiseOr (C++: |, VB: Or)
Bitový or
op_LogicalAnd (C++: &&), VB: AndAlso
Logický and
op_LogicalOr (C++: ||, VB: OrElse)
Logický or
op_Assign (C++: = (není to samé), VB: =)
Přiřazení
op_LeftShift (C++, VB: <<)
Levý posun
op_RightShift (C++, VB: >>)
Pravý posun
op_SignedRightShift
Pravý posun se znaménkem
op_UnsignedRightShift
Pravý posun bez znaménka
op_Equality (C++: ==, VB: =)
Porovnání na stejnost
op_GreaterThan (C++, VB: >)
Porovnání větší než
op_LessThan (C++, VB: <)
Porovnání meněí než
op_Inequality (C++: !=, VB: <>)
Porovnání na nestejnost
op_GreaterThanOrEqual (C++, VB: >=)
Porovnání větší nebo rovno
op_LessThanOrEqual (C++, VB: <=)
Porovnání menší nebo rovno
op_UnsignedRightShiftAssignment
Přiřazení neznaménkového pravého posunu
op_MemberSelection (C++->, VB: .)
Výběr člena
op_RightShifAssignment (C++, VB: >>=)
Přiřazení po pravém posunu
op_MultiplicationAssignment (C++, VB: *=)
Přiřazení po násobení
op_PointerToMemberSelection (C++: ->*)
Ukazatel na vybraného člena
op_SubtractionAssignment (C++, VB: -=)
Přiřazení po odčítání
op_ExclusiveOrAssignment (C++: ^=)
Přiřazení po xoru
op_LeftShiftAssignment (C++, VB: <<=)
Přiřazení o levém posunu
op_ModulusAssignment (C++: %=)
Přiřazení po zbytku po dělení
op_AditionAssignment (C++, VB: +=)
Přiřazení po sčítání
op_BitwiseAndAssignment (C++: &=)
Přiřazení po bitovém andu
op_BitwiseOrAssignment (C++: |=)
Přiřazení po bitovém oru
op_Comma (C++: ,)
Zřetězení výrazů
op_DivisionAssignment (C++, VB: /=)
Přiřazení po dělení
op_Concatenate* (VB-specific; není součástí CLS; VB: &)
Spojení řetězců
op_Exponent* (VB-specific; není součástí CLS; VB: ^)
Exponent
op_IntegerDivision* (VB-specific; není součástí CLS; VB: \)
Celočíslené dělení
Konverzní
op_Implicit (VB: Widening CType)
Implicitní (rozšiřující) konverze
op_Explicit (VB: Narrowing CType)
Explicitní (zužující) konverze
Operátory jsou obyčejné metody nemusí podporovat nemusí podporovat
op_Implicit vs. op_Explicit Jedná se o různé typy konverze nezabývá se Pokud se vůbec podporuje, může je použít k různým způsobům automatického přetypování Pokud podporuje může je využít k definici metod přetypování na jiný typ / z jiného typu. Měl by poskytovat alternativní metodu přístupu k operátorům - ToXxx a FromXxx. Pokud jsou podporovány měly by být dostupné jako ToXxx a FromXxx a volitelně jako op_Explicit a op_Implicit. 39
Typ výjimek Vyhazované (thrown) objekty musí být nebo dědit od System.Exception. není omezeno Nemusí umět vyhazovat nebo zachytávat výjimky jiných typů Musí podporovat vyhazování objektů typu System.Exception a odděděných. Nemusí podporovat vyhazování ostatních typů. Nesmí vyhazovat objekty jiného typu než System.Exception nebo jeho potomků mimo své hranice. 40
Typ atributů Atributy musí být typu System.Attribute nebo od něj dědit. není omezeno Nemusí podporovat atributy jiných typů Musí podporovat vytváření vlastních atributů Nesmí veřejně vystavovat atributy jiných typů 41
Vnořený generický typ Vnořený generický typ musí mít alespoň tolik typových parametrů jako má jeho rodič. Tyto parametry si musí pozičně odpovídat. není omezeno Nemusí umět konzumovat typy porušující toto pravidlo Jako konzument. Pokud bude podporovat typy vnořené v generických typech, musí vyžadovat toto pravidlo pro veřejně dostupné typy. Nesmí vystavovat typy porušující toto pravidlo. 42
Název generického typu Název generického typu musí obsahovat počet generických parametrů (za znakem `). Pro vnořené generické typy se jedná o počet parametrů, které mají navíc oproti rodiči. není vyžadováno Nemusí konzumovat typy porušující toto pravidlo Jako konzument. Pokud umí deklarovat generické typy, musí dodržet toto pravidlo. Nesmí vystavovat typy porušující toto pravidlo 43
Omezení na typových parametrech potomků Generická třída, které implementuje interface nebo dědí od báze, musí na své typové parametry uvalit taková omezení, aby byla splněna veškerá omezení vyžadovaná typem, od kterého dědí, a typy, které implementuje. není vyžadováno Nemusí konzumovat typy porušující toto pravidlo. Může se spolehnout na to, že veškerá potřebná omezení jsou uvedena u konkrétního typu (nemusí pátrat v jeho bázích po dalších omezeních). Jako konzument. pokud umí vytvářet generické typy, musí dodržet toto pravidlo. Nesmí vystavovat typy porušujíc toto pravidlo. 44
CLS kompatibilita restrikcí Typy použité jako restrikce generických parametrů, musí být CLS kompatibilní. není vyžadováno Nemusí konzumovat typy porušující toto pravidlo Jako konzument. Pokud umí vytvářet generické typy, musí kontrolovat dodržení pravidla. Nemusí poskytovat syntax umožňující jeho porušení. Nesmí vystavovat typy porušující toto pravidlo. 45
Viditelnost členů generických typů Členy generických typů jsou viditelné tak, jako by instance generického typu byla samostatný typ. nezabývá se Nemusí konzumovat typy porušující toto pravidlo Musí kontrolovat, když kontroluje CLS kompatibilitu Nesmí vystavovat typy porušující toto pravidlo. 46
Virtuální generické metody Každá abstraktní virtuální generická metoda musí mít defaultní (neabstraktní) implementaci není vyžadováno nemá vliv Nemusí poskytovat syntaxi pro overriding generických metod Nesmí vystavovat typy porušující toto pravidlo bez toho, aby poskytl výchozí implementaci. 47
Stejné metody Pokud mají stejný název, stejné typy parametrů a stejný typ návratové hodnoty Povoluje. Signatura metody je komplexnější. Může si vybrat kteroukoliv z metod Nevytavovat takové metody 48

Vysvětlivky a odkazy

Použité formátování | Obecné syntaktické elementy | Sémantika obecných elementů | Křížová reference direktiv | Blokové direktivy | Řádkové direktivy | Uživatelské atributy | Instrukce | CLI+CTS vs. CLS | Vysvětlivky a odkazy

Reference

* = Microsoft specific

⁺ = nedokumentováno (informace nalezeny někde)

Kapitola

Reference

 1. ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards
 2. ECMA-335 4th Edition / June 2006, Common Language Infrastructure (CLI), Partitions I to VI
 3. Common Language Infrastructure (CLI), Partition I: Concepts and Architecture, Final Draft, Apr 2005
 4. Common Language Infrastructure (CLI), Partition II: Metadata Definition and Semantics, Final Draft, Apr 2005
 5. Common Language Infrastructure (CLI), Partition III: CIL Instruction Set, Final Draft, Apr 2005
 6. Common Language Infrastructure (CLI), Partition IV: Profiles and Libraries, Final Draft, Apr 2005
 7. Common Language Infrastructure (CLI), Partition V: Debug Interchange Format, Final Draft, Apr 2005
 8. Common Language Infrastructure (CLI), Partition VI: Annexes, Final Draft, Apr 2005
 9. Unmanaged code can wrap managed methods

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS3! Firefox - Web pod kontrolou!

© Đonny 2007 dzonny₪dzonny.cz Last update 25.1. 2009 v.1.1